คาราวานทัวร์ เชียงราย ลาว สิบสองปันนา-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีลา 11 วัน 10 คืน

คาราวานทัวร์ เชียงราย ลาว สิบสองปันนา-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีลา 11 วัน 10 คืน

คาราวานทัวร์,คาราวานทัวร์ต่างประเทศ,คาราวานทัวร์จีน,คาราวานทัวร์ลาว

 

ดาวน์โหลดรายการทัวร์ที่นี่จ๊ะ

 

 

 

เชียงของ -ลาว - สิบสองปันนา - คุนหมิง -ต้าหลี่ -ลี่เจียง -แชงกรีลา -เต๋อชิง

12 วัน 11 คืน

11-22 เมษายน 2558

คาราวานทัวร์,คาราวานทัวร์จีน,คาราวานทัวร์ทิเบต

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จากเชียงของ - ห้วยทราย -หลวงน้ำทา ( ลาว) -บ่อเต็น -เมืองหล้า- สิบสองปันนา- ผูเอ่อ-หลินชาง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีลา-เต๋อชิงคุนหมิง

ดาวน์โหลดรายการทัวร์

 

วันแรก นัดหมาย ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 20.00 น. ( เดินทางด้วยตัวเอง นัดเจอกัน ณโรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย รับกุญแจห้องพัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

20.00 น. ทีมงานทำการนัดหมายและซักซ้อมทำความเข้าใจมารยาท และวิธีการขับรถในต่างประเทศ
กฏหมายและระเบียบ ( ใช้ช่วงเวลาหลังรับประทานอาหาร 20 นาที )

 

 

วันที่สอง เชียงของ -ห้วยทราย--บ่อหาน-เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) 450 กม. / Hua Fa Hotel

คาราวานทัวร์,คาราวานทัวร์จีน,คาราวานทัวร์ทิเบต

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.30 น. เช็คเอาท์ เตรียมกระเป๋าสัมภาระเพื่อออกเดินทางสู่ประเทศลาว และจีน

08.30 น. พิธีการข้ามแดน และ นำรถข้ามฝั่งประยังประเทศลาว เขตห้วยทราย
10.00 น. ออกเดินทางจาก อ.ห้วยทราย เดินทางสู่เมืองหลวงน้ำทา ประเทศลาว
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองหลวงน้ำทา
บ่าย เดินทางสู่ชายแดนลาว - จีน บ่อเต็น/บ่อหาน ( เอกสาร และ พิธีการนำรถผ่านแดนเข้าสู่ประเทศจีน )
ใช้เวลาขับรถประมาณ 1.30 - 2 ช.ม. ถึงชายแดน

16.30 น. ถึงเมืองเชียงรุ้ง นำรถไปตรวจสภาพตามระเบียบของทางการจีน
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น / เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย (โรงแรมระดับ 3 ดาว)

 

 

วันที่สาม เชียงรุ้ง - คุนหมิง 680 กม. / พักคุนหมิง Jin Jiang A Hotel

คาราวานทัวร์,คาราวานทัวร์จีน,คาราวานทัวร์ทิเบต

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น. เดินทางสู่เมืองคุนหมิง ผ่านเมืองซือเหมา ขึ้นไปทางตอนเหนือ สภาพถนนลาดยาง ส่วนใหญ่เป็น Highway  สามารถชมวิวสองข้างทางซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามและบริสุทธิ์อยู่ ท่านจะพบเห็นวิถีชีวิต ของชาวบ้าน การทำไร่และการทำนาขั้นบันไดตามภูเขาลดหลั่นกันอย่างสวยงาม

12.00 น. แวะรับประทานอาหารที่เมืองซือเหมา หรือชื่อใหม่ว่า เมืองผูเอ่อร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ปลูกชาผูเอ่อร์ เป็นชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของจีน  แล้วเดินทางต่อด้วยเส้นทาง  ชื่อทางด่วนว่า "Kunming-Bangkok Highway" เป็นถนนทางด่วนยกระดับอย่างดี ระยะทางประมาณ 350 ก.ม. สามารถทำเวลาในการเดินทางได้   ตลอดการเดินทางเส้นทางนี้ท่านจะได้สัมผัสทางด่วนลอยฟ้า    ถนนตัดผ่านภูเขาโดยเจาะลอดอุโมงค์สู่เมืองหยวนเจียง แล้วเข้าสู่คุนหมิง

17.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก

18.00 น. บริการอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย / Jin Jiang A Hotel

อาหารค่ำ               ณ ภัตตาคารท้องถิ่น และนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

 

คาราวานทัวร์,คาราวานทัวร์จีน,คาราวานทัวร์ทิเบต

 

 

วันที่สี่  คุนหมิง-ต้าหลี่ 400 กม. / พักต้าหลี่ LanLange Hotel

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เช้า เดินทางสู่เมืองต้าหลี่ ต้าหลี่ เป็นเมืองโบราณ และเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ใน 10 ของยูนาน

12.00 น. เช็คอินน์เข้าพักโรงแรมในเมืองต้าหลี่ LanLange Hotel

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / นำท่านชม เมืองเก่าต้าหลี่ ชมบ้านโบราณของชาว
ไป๋มีลักษณะการสร้างบ้านเรือนตามแบบฉบับ ชาวไป๋ นิยมวาดภาพสัญลักษณ์  ที่เป็นมงคลไว้ ณ ผนัง หรือ หน้าจั่วของบ้าน ต้าหลี่ตั้งอยู่บนทะเลสาปเอ๋อไห่ ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของยูนาน

นำชม เจดีย์ 3 องค์ หรือ ซานถ่า เป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาแบบมหายาน เป็น ไฮไลน์ สำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพ และเข้าไปเคารพบูชา ถือเป็นสัญลักษณ์ของต้าหลี่ที่มองเห็นได้ชัดเมื่อเข้าสู่เขต เมืองเก่า

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ให้ท่านเดินช้อปปิ้งอิสระ ณ เมืองต้าหลี่ ยามค่ำคืน ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่าน

เลือกซื้อโดยเฉพาะหินอ่อนแกะสลัก ซึ่งหินอ่อนหลากสีมีแหล่งกำเนิดจากเมืองนี้ นอกจากนี้ยังมีผ้า
มัดย้อม

 

คาราวานทัวร์,คาราวานทัวร์จีน,คาราวานทัวร์ทิเบต

 

วันที่ห้า ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า  180 กม. / พักแชงกรีล่า Mao Yuan Hotel

 

06.00 น.               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.               เดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า ระหว่างทางแวะชม หุบเหวเสือกระโจน หรือช่องแคบเสือ

กระโดด เป็นช่องแคบหุบเขาลึกที่สุดในโลก ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าลือกันว่ามีเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำ (เบื้องล่างคือแม่น้ำแยงซีเกียงที่ไหลผ่านโตรกเขาอย่างเชี่ยว)

12.00 น.               บริการอาหารกลางวัน

13.00 น.               มุ่งหน้าสู่จงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า ที่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นทางการเมื่อ 2 ปีมาแล้ว ประมาณ 150 ก.ม. ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองของชนชาติทิเบตแห่งที่ราบสูงเต๋อชิง การแต่งกาย ภาษาและวัฒนธรรมของชนชาติทิเบต แต่อยู่ในมณฑลยูนาน เราจะไต่ระดับสู่ที่ราบสูงเต๋อชิง มองเห็นทุ่งกว้างของที่ราบสูงทิเบต ในระดับสูงราว 3,350 เมตร จากระดับน้ำทะเล สันนิษฐานกันว่าที่นี่คือ เขตเมืองสวรรค์ หรือแชงกรีล่าดินแดนในฝันที่สงบเงียบเต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหายในหนังสือเรื่อง THE LOST HORIZON นั่นเอง

19.00 น.               นำคณะเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม หลังจากนั้นบริการอาหารค่ำ

20.00 น.               นำคณะเยี่ยมชมหมู่บ้าน และชมการแสดงของเผ่า ถ่ายภาพร่วมกับชนเผ่าทิเบต พร้อมร่วมรับประทานแพะย่างกับคนในหมู่บ้าน หลังจากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ถึงเมือง แชงกรีลา / รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย

คาราวานทัวร์,คาราวานทัวร์จีน,คาราวานทัวร์ทิเบต

 

 

วันที่หก แชงกรีลา - เต๋อชิง 230 กม. / พักเต๋อชิง Kabo Hotel

 

08.00 น.               ออกเดินทางไปเมืองเต๋อชิง   เต๋อชิงเป็นเส้นทางภูเขาน้ำแข็งไต่ระดับความสูงที่ 3,800 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล และเป็นเส้นทางออกสู่ทิเบต     // ระหว่างทางสัมผัสทัศนียภาพของภูเขาน้ำแข็งเป็น
แนวเขาของเทือกหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี    รถสต๊าฟจะนำท่านแวะถ่ายภาพไป
ตามจุดต่างๆของหิมาลัย

12 00 น.               รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง                                                                                                                             17.00  น.              เดินทางถึงเมืองเต๋อชิง พร้อมพักค้างคืนที่โรงแรมระดับ 3 ดาว // รับประทานอาหารเย็น

 

คาราวานทัวร์,คาราวานทัวร์จีน,คาราวานทัวร์ทิเบต

 

วันที่เจ็ด เต๋อชิง-ธารน้ำแข็งเหม่ยลี่-แชงกรีล่า 230 กม. // Mao Yuan Hotel

08.00 น.               ออกเดินทางไปที่ทางขึ้นภูเขาเหม่ยลี่ทุกท่านจะได้ขี่ม้าขึ้นยอดเขาจะมีชาวทิเบตเดินจูงสำหรับท่านที่ขี่ไม่เป็นข้างบนจะมียอดเขาที่สูงมากชื่อยอดภูเขาเหม่ยลี่มีความสูง  6,740 เมตรเป็นธารน้ำแข็งแต่จุดที่เราไปจะไปชมที่ธารน้ำแข็งพันปี ใช้เวลาขี่ม้าขึ้นและลงประมาณ 4 ชม.

12.30 น.               หลังจากกลับลงมารับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.               ออกเดินทางย้อนกลับทางเดิม

18.30 น.               ถึงเมืองแชงกรีล่า(จงเตี้ยน)เข้าที่พักโรงแรม

19.30 น.              รับประทานอาหารค่ำ

คาราวานทัวร์,คาราวานทัวร์จีน,คาราวานทัวร์ทิเบต

 

วันที่แปด แชงกรีล่า -ลี่เจียง 200 กม. // Gelan Lijiang Hotel

 

06.00 น.               ชมแสงทองของอาทิตย์รุ่งอรุณ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.               นำคณะชม วัดซงจ้านหลิน เป็นวัดลามะที่ใหญ่ที่สุดในยูนนาน ซึ่งเป็นที่มีสถาปัตยกรรมแบบธิเบต ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยตะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้นในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิงได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ทิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด จากนั้นขับรถไต่ผ่านหุบเขาที่น่าหวาดเสียว แต่ความงามจะประทับใจไม่รู้ลืม ระหว่างทางแวะชมสะพานแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งจะเห็นสะพานเก่าเป็นสะพานแขวน ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ขนานกับสะพานคอนกรีตใหม่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

12.00 น.               แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

17.00 น.               ถึงลี่เจียง แล้วนำคณะชมสระมังกรดำ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะน้ำในบึงมังกรดำใสสะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะบริเวณภูเขามังกรหยกที่ซึมลงในทะเลทราย และมาผุดที่บึงมังกรเป็นตาน้ำนับร้อยปีเก๋งจีน สะพานโค้งหินอ่อนเก่าแก่ มีภูเขาหิมะมังกรหยกอันงดงามเป็นฉากหลัง

18.00 น.               นำคณะเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม บริการอาหารค่ำ   จากนั้นพักผ่อนหรือเที่ยวราตรีตามอัธยาศัย

 

คาราวานทัวร์,คาราวานทัวร์จีน,คาราวานทัวร์ทิเบต

 

วันที่เก้า ลี่เจียง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านนั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ เขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 3,356 เมตร สู่จุดชมวิวสูงสุดจาก
ระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย
บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว
กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้าเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความ
หนาวเย็นของธรรมชาติ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านชมการแสดงโชว์ IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600
ชีวิตแสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง 
จากนั้นนำท่านชม
อุทยานน้ำหยก สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจทางด้าน
วัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วย ประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลัก
ด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมี
ชื่อว่า " มังกรออกถ้ำ " ชั้นที่สองมีชื่อว่า" มังกรเล่นน้ำ " ชั้นที่สามมีชื่อว่า " มังกรโบยบิน " และยังมี ต้นไม้
เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี   จากนั้นนำท่านสู่ เฮยหลงถัน " หรือ 
สระมังกรดำ
ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพ
ทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดที่ท่านสามารถชมยอดเขามังกรหยกได้
อย่างงดงามและชัดเจนอีกด้วย    นำชม เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น หรือเมืองเก่าลี่เจียง ชมความงาม
ของเมืองโบราณ อายุมากกว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงดงามในอดีตไว้ได้อย่างสมบูรณ์ อาทิ อาคารไม้แบบ
โบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคง ปลิว ไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้กลายเป็นสเน่ห์ของเมือง
ลี่เจียง ที่มาจากหิมะที่ละลาย กลายเป็นสายน้ำไหลผ่านบ้านเรือนแต่ละหลัง เพื่อประโยชน์ใช้สอย ดังนั้น ใน
ค.ศ.1987 ลี่เจียง จึงถูกยกย่อง ให้เป็นเมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้


อาหารบางมื้อ มีบ้างที่หอบหิ้วอาหารจาก

(บางครั้ง ไปถึงสายร้านอาหารปิด จำเป็นต้องทานแบบนี้ครับ แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป)ยืดหยุ่นได้

 

 

วันที่สิบ ลี่เจียง - คุนหมิง 500 กม.

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

06.00 น.               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.               ออกเดินทางสู่ คุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนนาน ระหว่างทางก็แวะชมธรรมชาติของนาขั้นบันไดตามเทือกเขาที่กว้างสุดสายตา  สามารถบันทึกภาพกันให้จุใจ

12.00 น.               บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองต้าหลี่                หลังจากนั้นออกเดินทางต่อ

18.00 น.               ถึง คุนหมิง บริการอาหารค่ำ หลังจากนั้นนำคณะเข้าเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สิบเอ็ด คุนหมิง-สิบสองปันนา 580 กม. // Hua fa Hotel

07.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.             ออกเดินทางสู่เมืองเชียงรุ้งหรือสิบสองปันนา  เส้นทางที่ผ่านจะมีการก่อสร้างอุโมงค์ลอดผ่านภูเขา มีอุโมงค์หนึ่งที่มีความยาวมากที่สุดประมาณ  3215 เมตร ในบางช่วงที่ทางด่วนสร้างพาดผ่านภูเขาสูงจนต้องสร้างสะพานที่มีความสูงไล่เลี่ยกันกับถนนและมีความยาวถึง 150 เมตร (เป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลก เนื่องจากสร้างบนภูเขาสูง) ตลอดเส้นทางชาวเขาจะปลูกบ้านและปลูกผักและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่มีภูเขาลูกไหนที่ไม่มีการปลูกพืชเลย

12.00 น.              รับประทานอาหารเที่ยง ณ เมืองโม่เจียง ซึ่งเป็นเมืองที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมาก  และมีการพัฒนาที่เป็นไปใน ลักษณะรวดเร็วกว่าเมืองอื่น ๆ ที่ตั้ง  ในระยะเวลาเดียวกัน

13.00 น.              ออกเดินทางต่อ ระหว่างทางที่ผ่าน มีหมู่บ้านชาวไทลื้อ ซึ่งตั้งบ้านเรือนตามภูเขา มีลักษณะของบ้านที่สร้างคล้าย กับบ้านเรือนชาวไทยลื้อทางภาคเหนือของไทย

16.00 น.              ถึงสิบสองปันนานำท่านเช็คอินเข้าโรงแรมที่พักพักผ่อนหรือเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                          18.30 น.              บริการอาหารอาหารค่ำณภัตตาคารหลังจากนั้นพาคณะชมการแสดงพาราณสี                                                                     21.00 น.               พาทุกท่าน  กลับที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สิบสอง สิบสองปันนา-เชียงของ 450 กม.

07.00 น.              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.              ออกเดินทางไปชายแดนจีน-ลาวบ่อหาน

11.00 น.              บริการอาหารกลางวัน ณ ด่านชายแดนจีน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของจีน

13.00 น.              ออกเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเต็น  สปป.ลาว  เดินทางต่อเข้าชายแดนไทย

16.00 น.              เดินทางข้ามแพขนานยนต์ ถึงชายแดนไทยผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเชียงของโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ

พักโรงแรม 3 ดาว

ห้องพักคู่

พักสามท่าน

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

39,900 บาท

39,900 บาท

9,000   บาท

37,000 บาท

รถยนต์ คันละ

12,000 บาท

 

 

 

 

อัตราค่าบริการทัวร์รวม

1.โรงแรมที่พักที่พักระดับ 3-4 ดาว 2.อาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ 3.เครื่องดื่ม และขนม ผ้าเย็น ( รถสต๊าฟ) ระหว่างเดินทาง 4.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ 5.มัคคุเทศก์ และค่าบริการ 6.ประกันภัยการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.ค่าน้ำมันรถ
2.ค่าซ่อมรถกรณีรถเสียระหว่างทาง, ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุระหว่างรถท่านกับคนหรือรถท้องถิ่น
3.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษระหว่างมื้ออาหาร

4.ค่าทำหนังสืออนุญาตรถยนต์ที่ขนส่ง,,

5.ค่าทำหนังสือรถยนต์ระหว่างประเทศ

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียม
1.คู่มือรถเล่มสีฟ้าตัวจริง(ส่งสำเนาถ่ายหน้าที่เสียภาษีให้บริษัทในวันที่สมัครร่วมเดินทาง) ( เฉพาะคนขับ เจ้าของรถ)
2.สำเนาพาสปอร์ต 2 ชุด และเล่มจริง ( ของทุกคนทั้งคนขับและคนโดยสาร)
3.รูปถ่าย 2 นิ้วภาพสี พื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น ถ่ายจากร้านถ่ายภาพเท่านั้น 2 ใบ( ของทุกคนทั้งคนขับและคนโดยสาร)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด ( เฉพาะคนขับ เจ้าของรถ)
5.สำเนาใบขับขี่รถยนต์ในประเทศ 2 ชุด ( เฉพาะคนขับรถ และคนขับหมายเลขสอง และสาม ถ้าต้องการผลัดกันขับ)

 

 

 

หมายเหตุ***
1.รถที่จะนำออกต่างประเทศได้ต้องไม่ติดสัญญาไฟแนนซ์

2.ผู้โดยสารต่อรถ 1 คัน ไม่ควรเกิน 4 -5 ท่านรวมคนขับแล้ว

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณหนุ่ย 089-7009798 ( ดูแลคาราวานทัวร์โดยตรง)


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : คาราวานทัวร์ เชียงราย ลาว สิบสองปันนา-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีลา 11 วัน 10 คืน

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่