ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 8 วันทัวร์ Singapore Airline

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 8 วันทัวร์ Singapore Airline

ดาวน์โหลดรายการทัวร์

นิวซีแลนด์เกาะใต้ 8 วัน

กำหนดการเดินทาง 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2558

ทัวร์นิวซีแลนด์,นิวซีแลนด์

26เม.ย.58        กรุงเทพฯ - ไคร้เชิร์ช

10.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง

15.30 น. เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบินที่ SQ 977

18.55 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน

19.45 น. ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ SQ 297

27เม.ย.58         ไคร้เชิร์ช - ทัวร์ชมเมือง - ทะเลสาบเทคาโป

09.30 น. เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน อาหารติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่ชาวนิวซีแลนด์ที่ทำฟาร์มให้ความสำคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ หากท่านเข้าไปด้านในสามารถมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงาม

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ อาหารตะวันตก  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่ PEPPER BLUE WATER RESORT หรือเทียบเท่า


28เม.ย.58         ทะเลสาบเทคาโป - ทะเลสาบปูคากิ - แอร์โร่ทาว์น - ควีนทาว์น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ นำท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูงแคนเทอร์เบอร์รี ผ่านเมืองรอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันแบบเกาหลี ณ ภัตตาคาร

ก่อนเดินทางนำท่านเดินทางสู่เมืองแอร์โร่ทาวน์เมืองเล็กๆที่ยังคงรักษาบรรยากาศของยุคตื่นทองในช่วงกลางศตวรรษที่19แต่เป็นการพบทองเพียงระยะสั้นๆ  เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก จากนั้นเดินทางสู่เมืองควีนทาว์น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

29เม.ย.58 ล่องเรือกลไฟ ทีเอสเอสเอิร์สลอร์ - โชว์ตัดขนแกะวอร์เตอร์พีคฟาร์ม - กระเช้ากอนโดล่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า " Lady of the Lake" แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อนให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูในบรรยากาศแสนโรแมนติก         ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำที่ใสสะอาดพร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจนถึงท่าเรือ วอลเตอร์พีคฟาร์ม ซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแสนสวย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม

จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และให้ท่านได้อิสระในการเดินชมฟาร์มหรือจะถ่ายรูปริมทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงาม นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร  ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมือง ควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบพีค

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า


30เม.ย.58      ไร่ไวน์กิบส์ตันวัลเล่ย์ - OPTIONAL PROGRAM - อิสระตามอัทธยาศัย

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นเดินทางต่อสู่ไร่ไวน์ชมโรงงานผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเกาะใต้ ( GIBBSTON VALLEY ) ให้ท่านได้ชมระบบการเกิบรักษาไวน์ให้ได้คุณภาพ นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ทดลองชิมไวน์ที่ผลิตในปีที่ต่างกันเปลียบเที่ยบความแตกต่างของรสชาติและคุณภาพของไวน์ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อเป็นของฝาก

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันแบบ จีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมโดยรอบเมืองควีนส์ทาวน์ผ่านชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน ( หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ กรุณาติดต่อทัวร์หน้าทัวร์เพื่อเช็คราคาและจองล่วงหน้า ) หรือท่านที่ชื่นชอบความเร็วหวาดเสียวสามารถล่องเรือเร็ว Shotover Jet   นั้น  คือเรือเจ็ตโบตสีแด นิวซีแลนด์ตั้งฉายา "Big Red" นอกเหนือจากความเร็วความแรงของเรือที่พาคุณโลดแล่นไปตามแม่น้ำ Shotover อันคดเคี้ยวและเต็มไปโตรกหินผาตามราย เรือชนิดนี้ยังถือเป็นนวัตกรรมชิ้นเยี่ยมในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยใครที่ชอบความผาดโผนไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะเรือลำนี้เต็มไปด้วยความหวาดเสียวและสนุกสนาน พลขับเรือสามารถหยุดเรือกลางแม่น้ำได้เหมือนรถที่ถูกเหยียบเบรกอย่างกระทันหันแล้วก็พาคุณหมุนไปกับเรือได้ถึง 360

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารไทย ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

1พค. 58            ควีนทาว์น - ทะเลสาบวานาก้า -  ฟ๊อก กราเซียร์

เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานาก้าโดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภูเขาสูง ผ่านไร่องุ่นที่นำมาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานากาแวะชมเมืองวานาก้าริมทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทำให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อีกเมืองของนิวซีแลนด์จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท์ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงที่สวยงามเป็นภาพที่ท่านจะประทับใจตลอดสองข้างทาง จากนั้นเดินทางผ่านเมือง แฮสส์ และมุ่งหน้าต่อไปยัง ฟ๊อกกราเซียร์ ธารน้ำแข็งที่สวยงามระยิบระยับ

เที่ยง                                      รับประทานอาหารกลางวันแบบ ตะวันตก ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ฟ๊อก กราเซียร์ ชมธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษและยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม

ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำ อาหารตะวันตก ณ โรงแรมนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FOX GLACIER HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

2พค. 58        ฟรานโจเซฟ - โฮกิติกะ - รถไฟทรานอัลไพน์ - ไคร้เชิร์ช

เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซื้อหยกเพื่อเป็นของฝาก

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน อาหารตะวันตก  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN ) ให้ท่านนั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไม้หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้าชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองไคร้เชิร์ช

ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร และ เป๋าฮื้อทะเลใต้

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL CHRISTCHRUCH หรือเทียบเท่า

 

3พค. 58 ไคร้สท์เชิร์ช - กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช

10.50 น. เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบินที่ SQ 298

17.45 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน

18.35 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ SQ 978

20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่พักคู่  20 ท่าน

105,000.-

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

14,500.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด

1,500.-

 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร  จำนวน 20 ขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน

*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด  โดยสายการบินไทย สิงค์โปร์แอร์ไลน์

q  ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

q  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่ามัคคุเทศก์จากเมืองไทยที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

q  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ( เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย )

q  ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน วันที่ 6 มกราคม 2557 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

q  ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ประเภทวีซ่ากรุ๊ป(ติดในเล่มพาสปอร์ตและเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป) และ หากประสงค์ยื่นเดี่ยว มีค่าบริการเพิ่มท่านละ 2,900 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม

q  ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

q  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

q  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง

q  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

q  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

q  ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญไม่มีพนักงานยกกระเป๋า

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 

  • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ( 3 สัปดาห์ ) ในขอการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทันกำหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐานที่สถานทูตกำหนดในเรื่องการ

 

  • งาน และการเงิน หรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลทำให้สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่า  บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด หรือหากออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน
  • สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิก

  • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
  • แจ้งล่วงหน้า 20 - 49 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
  • แจ้งล่วงหน้า 10 - 19 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท หากออกตั๋วแล้วจะไม่คืนเงินค่าตั๋ว หรือกรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจำ 10,000 บาทหรือค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
  • แจ้งล่วงหน้า 1 - 10 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองการประท้วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตปฏิเสธออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเองที่ให้เอกสารมาไม่ครบถ้วนตามที่สถาทูตกำหนด หรือการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเท็จในการขอวีซ่า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า

เอกสารในการขอวีซ่า

 

q  หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

q  รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว

q  สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

q  ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น) สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ

q  ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด

หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาสมุดเงินฝาก หรือ statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น กรณีที่บางท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ต้องเป็นยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านั้น (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงินฝากตัวจริง เพราะ

ระหว่างการยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต)

q  เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ

ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา

q  เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

q  ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

q

 

q  กรณีถ้าเป็นครอบครัวที่มีสามี ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็นวีซ่าเดี่ยว

q  กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

q  หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกำหนดวันออกวีซ่า

q  ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 12 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกำหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

 

 


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 8 วันทัวร์ Singapore Airline

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่