(2) ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน ( โรงแรม 3 ดาว +อาหาร+รถนำเที่ยว+ไกด์+ทัวร์) ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

(2) ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน ( โรงแรม 3 ดาว +อาหาร+รถนำเที่ยว+ไกด์+ทัวร์) ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี,บาหลี,บาหลี บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลีเชียงใหม่,ทัวร์บาหลีจากเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลดรายการทัวร์

DELUXE BALI FULL BOARD PACKAGE

 

เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

แพ็คเกจทัวร์จอย มา 2 ท่านพร้อมออกเดินทางได้ทันทีครับ
( ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)ท่านสามารถเข้าไปจองตั๋วได้ที่ www.Airasia.com

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี,บาหลี,บาหลี บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลีเชียงใหม่,ทัวร์บาหลีจากเชียงใหม่

 

 

 

แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจทัวร์จอย มา 2 ท่านพร้อมออกเดินทางได้ทันทีครับ
แพคเกจทัวร์ตามเส้นทางแอร์เอเชีย
ต้องเดินทางอย่างน้อยสองท่าน ราคาถึง 31 มีนาคม 2558
เพียง 7,900 บาท ต่อท่าน ( ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )

 

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ - บาหลี -โรงแรมที่พัก                                D        D=Dinner

............. ท่านเดินทางตรวจเช็คเอกสารที่สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ/ภูเก็ต ด้วยตัวเอง
............. บินลัดฟ้าสู่ "เกาะสวรรค์บาหลี" ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบิน..................
............  เดินทางถึงสนามบิน งู รา ไรห์ เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
พบเจ้าหน้าของทางบริษัทฯท้องถิ่น ให้การต้อนรับ นำท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้า เข้าสู่ตัวเมืองผ่านชม
อนุสาวรีย์มหาภารตะสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย์บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza
ชมทัศนียภาพที่เขียวขจีด้วยต้นข้าวที่ปลูกด้วยวิธีการทำนาบนไหล่เขาแบบขั้นบันได จนได้ชื่อจากนักนิเวศก์วิทยา
สากลว่า เกาะบาหลีเป็น "เข็มหมุดมรกตที่ปักบนเส้นศูนย์สูตรของโลก" นำท่านเช็คอินเข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก

เที่ยง        อาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย         รายการอิสระ......................
เย็น          มัคคุเทศก์รับท่าน ณ โรงแรมที่พักเพื่อนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น // ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับโรงแรมที่พัก

 

วันที่สองของการเดินทาง ภูเขาไฟกินตามณี-อูบุด -วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ทานาล็อท-   BLD

07.00    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00     นำท่านเดินทางชม "หมู่บ้านอุบุด" นำท่านเดินทางไป CELUK หมู่บ้านเครื่องเงิน ชมการทำเครื่องเงินฝีมือปราณีตจากเงินที่งดงาม
ในราคาพิเศษ เดินทางต่อไป MAS ซึ่งแปลว่าทองแต่กลับเป็นหมู่บ้านไม้ชมการแกะสลักไม้ SANDAL WOOD ไม้เนื้อหอมที่ขึ้น
ชื่อของอินโดนีเซียซึ่งเป็นงานฝีมือดั้งเดิม ชมย่าน UBUD หมู่บ้านศิลปินศูนย์กลาง วัฒนธรรมที่ชาวตะวันตกรู้จักตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 
20.00    จากนั้นเดินทางไปชมวิวภูเขากินตามณี ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟที่รายล้อมไปด้วยทะเลสาป ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย

12.00     บริการอาหารกลางวัน
บ่าย         ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรือ เทคภักสีริงห์ เป็นวัดฮินดูที่เชื่อกันว่ามีน้ำศักดิ์สิทธิ์ผุดขึ้นมาเพื่อให้ได้กินได้อาบเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
จากนั้นเดินทางสู่ทานาล็อท และนำท่านชมวิหารกลางมหาสมุทรอินเดีย ทานาล็อท เป็นที่นับถือของชาวบาหลี 
เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายในถ้ำใกล้วิหารและเป็นจุดชมวิวที่งดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์อัสดงและยังเคย
เป็นสถานที่ถ่ายทำละครดังของไทย "ดอกแก้วการะบุหนิง" 
เย็น         รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามของการเดินทาง  หาดตันจงเบนัว-หาดนูซาดัว-หน้าผาอูลูวาตู-ชายหาดจิมบาลัน                BLD

เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางไป หาดตันจงเบนัว  เป็นหาดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของบาหลีสำหรับกิจกรรม
กีฬาทางน้ำ ท่านสามารถชื้อ Optional tour เพิ่มเติมเช่น นั่งเรือท้องกระจกชมความงามใต้ท้องทะเลชมเกาะเต่า ชมเต่าทะเล 
หลายสายพันธ์ เล่นเรือบานาน่าโบ๊ต หรือถ่ายภาพบริเวณชายหาด 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ หาดนูซาดัว
บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ หน้าผาอูรูวาตู จุดชมวิวทะเลทางใต้ของเกาะบาหลี ชมวัดอูลูวาตู ...วัดปูรา อูฮูร์ อูรูวาตู 
วัดหลักประจำท้องทะเล ตั้งอยู่บนสุดปลายผาหินชันที่สูงเกือบ 100 เมตร ณ ริมด้านตะวันตกของบูกิต 
พบกับลิงแสนซนมากมายวัดที่สร้างจากการแกะสลักหิน สมัยราชวงศ์ซเลนดราส ซึ่งอยู่บริเวณหน้าผา 
ท่านสามารถชมความงามของท้องทะเลตัดกับขอบฟ้า

เย็น      บริการอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาลัน เป็นอาหารทะเลสไตล์บาหลีคนละ 1 ชุด / เดินทางกลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ของการเดินทาง   บาหลี -กรุงเทพฯ

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรมหรือเดินเล่นถ่ายรูปกับ
สถาปัตยกรรมบาหลีรอบโรงแรมและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย // มัคคุเทศก์รับท่าน ณ โรงแรมที่พักตามเวลานัด
หมายเพื่อเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
........เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ............... ..............
........ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

แพ็คเก็จทัวร์นี้ต้องเดินทางอย่างน้อย 2 ท่านนะครับ มาสามท่านสามารถพักรวมกันเป็นห้อง Triple ได้

Hotel

จอยทัวร์(2ท่านขึ้นไป)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

Extend NightSGL / TWN

โรงแรม 2 ดาว

 

 

 

Every Day Smart **

7,900

3,000

 

2,000

 

Amaris Sunset **

Palloma **

 

 

โรงแรม 3 ดาว

 

 

 

Ibis Kuta***

 

8,900

 

5,000

 

3,000

Ibis Style Dewi Sri***

Oasis Kuta ***

Ibis Style  Kuta Circle***

 

 

 

โรงแรม 4 ดาว

 

 

 

Harris Sunset road ****

 

9,900

 

6,000

 

4,000

Harris River view****

Eden Kuta****

 

 

 

โรงแรม 5 ดาว

 

 

 

Hard rock *****

15,900

7,000

4,000

Discovery Kartika Plaza *****

Pullman legian

 

 

กรุณาเช็ค Surcharge ของทางโรงแรมในช่วงไฮซีซั่นด้วยนะครับ
HOTEL SURCHARGE FOR HIGH SEASON

ราคาคิดต่อคืน

HOTELSValid: 30 Mar'15

PERIOD

SURCHARGEPER ROOM PER NITE

 

 

 

 

2 STAR HOTEL

Everyday Smart **

24 December - 05 January 2015

500

Amaris Sunset **

24 December -05 January  2015

500

Palloma **

23 December -05 January  2015

500

 

 

3 STAR HOTEL

Ibis Kuta ***

27 December -03 January 2015

1,000

Ibis Style Dewi Sri ***

27 December -03 January 2015
Compulsory New year Dinner 31 Dec 2014

1,000
1,200

Ibis Style Kuta Cercle***

27 December 2014 - 03 Jan 2015

Compulsory New year Dinner 31 Dec 2014

1,000

1,200

Oasis Kuta***

23 December 2014-07 Jan 2015

1,000

 

4 STAR HOTEL

Harris sunset road****

24 December 2014-05 Jan 2015
Compulsory New year Dinner 31 Dec 2014

1,000
3,000

Harris River view ****

25 December 2014- 05 Jan 2015

1,200

Eden Kuta****

24 December 2014-02 Jan 2015
Compulsory New year Dinner 31 Dec 2014
Compulsory Chinese New year 18-22 Feb 2015

1,000
1,000
1,000

 

 

 

 

5 SATR HOTEL

Hard rock *****

24 December 2014-05 January 2015
Compulsory New year Dinner 31 Dec 2014
Compulsory Chinese New year 18-22 Feb 2015

3,000
4,000
1,000

Discovery Karttika Plaza *****

24 December 2014-05 January 2015
Compulsory New year Dinner 31 Dec 2014

2,500
7,000

Pullman Legian*****

24 December 2014-05 January 2015
Compulsory New year Dinner 31 Dec 2014
Compulsory Chinese New year 18-22 Feb 2015

2,000
8,000
2,000

เอกสารประกอบการเดินทาง

-หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด หรือตามใบเรียกเก็บเงินที่แจ้ง

-          ราคานี้เป็นแพ็กเก็จแบบ Join Tour เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน
-          กรุณาจองการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์
-          หากท่านการันตีการจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้
-          หากยังไม่ได้การรันตีการจองและต้องการยกเลิกกรุณายกเลิกก่อนเดินทาง 20 วัน
-          ราคานี้สำหรับคนเอเซียเท่านั้น ยกเว้น ญี่ปุ่น
-          ราคาเด็กเสริมเตียง 85% ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 65%
จองล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นอาจไม่มีห้องพักว่างในวันและเวลาที่ต้องการ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

üค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน  (ห้องละ 2-3 ท่าน)
ü ค่าอาหารตามที่ระบุตามรายการ (B=อาหารเช้า  L=อาหารกลางวัน  D=อาหารเย็น)
üค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
üค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
üมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ดูแลระหว่างท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ûค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ-บาหลี  ภาษีสนามบินทุกแห่ง  
(ที่สนามบินเดนปาซาร์ จะเก็บค่าภาษีสนามบินตอนเช็คอิน รับบัตรโดยสาร ใน  อัตรา 150,000 รูเปียส หรือ ประมาณ 500-600 บาท 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)
ûค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ûค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ วันละ 3 ดอลล่า ( การให้อยู่ในดุลยพินิจ)
ûค่าภาษี 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
ûค่าระวางกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนดไว้

 

 

 

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี,บาหลี,บาหลี บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลีเชียงใหม่,ทัวร์บาหลีจากเชียงใหม่

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี,บาหลี,บาหลี บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลีเชียงใหม่,ทัวร์บาหลีจากเชียงใหม่

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี,บาหลี,บาหลี บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลีเชียงใหม่,ทัวร์บาหลีจากเชียงใหม่

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี,บาหลี,บาหลี บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลีเชียงใหม่,ทัวร์บาหลีจากเชียงใหม่

เที่ยวบาหลี วัดอูลันดานูบราตัน วัดที่สวยที่สุดในบาหลี

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี,บาหลี,บาหลี บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลีเชียงใหม่,ทัวร์บาหลีจากเชียงใหม่

• สำหรับการเที่ยวบาหลี วัดที่ขาดไม่ได้ก็คงบอกว่าวัดนี้แหละ วัดอูลันดานูบราตัน ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาป มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูง เป็นวัดที่การท่องเที่ยวบาหลีนำมาโฆษณาการท่องเที่ยวของบาหลี ซึ่งท่านจะเห็นรูปภาพนี้เกือบทุกที่ในเกาะบาหลี

• ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือวัดอูลันดานูบราตัน ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ ไม่สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่เรียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมากมักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโฆษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอ ต้องเสียค่าเข้าชมคนละ 3,000รูเปียห์

 

• ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งข้าวขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลง อยู่ที่เบดูกัลป์ (Bedugu) เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ำสร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน้ำ การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ

ปุราทานาห์ลอต หรือวัดทานาห์ลอต วัดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี,บาหลี,บาหลี บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลีเชียงใหม่,ทัวร์บาหลีจากเชียงใหม่

ปุราทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) หรือ วัดทานาห์ลอต วัดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามที่สุดของเกาะบาหลี นักท่องเที่ยวนิยมมาชมบรรยากาศยามเย็นก่อนตะวันลับฟ้า...

• ปุราทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) หรือ วัดทานาห์ลอต เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี เรียกได้ว่ายื่นลงไปในทะเลเลยทีเดียว สร้างโดยนักบวชฮินดู ชื่อว่า ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ลักษณะการสร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลง ผู้คนสามารถเดินข้ามทางเดินไปยังตัววัดได้ เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม และด้านนอกก็เป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมืองราคาถูกที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกัน

วัดทานาห์ลอต เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงามและบริเวณทางเข้าประตูวัด ก็เป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมืองราคาถูก

• ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือวัดทามันอายุน วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี,บาหลี,บาหลี บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลีเชียงใหม่,ทัวร์บาหลีจากเชียงใหม่

• ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) เป็นวัดที่เคยเป็นวังเก่า สร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้าอลัง สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน้ำล้อมรอบ

ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul) หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี,บาหลี,บาหลี บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลีเชียงใหม่,ทัวร์บาหลีจากเชียงใหม่

• ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul) หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี เชื่อว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ำ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษาโรคต่าง ๆ ทุกปีผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ ก่อนการอาบน้ำ จะมีการทำพิธีบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำพุที่แท่นบูชา จะมาอาบน้ำพุศักดิ์สิทธิ์กันที่ ที่อาบน้ำโบราณ สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10

• ปุรากัวกาจาห์ (Pura Goa Gajah) หรือวัดถ้ำช้าง ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ. 1923 มีสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย ภายในถ้ำเป็นรูปตัวที ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกสมปรารถนา

อูบุด เมืองอูบุดมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายแห่งบาหลีที่ไม่ควรพลาด

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี,บาหลี,บาหลี บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลีเชียงใหม่,ทัวร์บาหลีจากเชียงใหม่

• ปุราสาระวาตี (Pura Sarawati) หรือวัดสระบัว เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองอูบุด วัดนี้มีสวนน้ำพร้อมกับสระบัวขนาดใหญ่ สองข้างทางของทางเข้าจะเรียงรายไปด้วยดอกบัวจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความงดงามอย่างมากอีกแห่งหนึ่งและในตอนการคืนมีการโชว์ระบำบาหลีด้วยครับ

• ตลาดอูบุด เป็นตลาดสินค้าแบบขายส่ง ราคาสินค้าถูกกว่าที่อื่นและยังเป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลี แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่ จากหมู่บ้านเล็กๆ ที่ทำงานศิลปะ จนกระทั้งกลายเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเช่นปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะมากมาย

คินตามณี หมู่บ้านริมปากปล่องภูเขาไฟที่สวยงาม

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี,บาหลี,บาหลี บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลีเชียงใหม่,ทัวร์บาหลีจากเชียงใหม่

• คินตามณี (Kintamani) คือชื่อหมู่บ้านที่สวยงาม ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉาก เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี
• ปากปล่องภูเขาไฟบาตูร์ (Batur Crater Area) บริเวณนี้เป็นปากปล่องภูเขาไฟ ที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณ 30,000 ปีมาแล้วประกอบไปด้วยหมู่บ้านเพเนโลกัน (Penelogan Batur) และคินตามณี (Kintamani) แต่ละหมู่บ้านจะมีวิวให้ชมอย่างเพลินตา รวมทั้งร้านขายผลไม้เมืองหนาวสดๆ ระหว่างทางจะต้องพบกับ ปุรา อูลันดานูบาตูร์ (Pura Ulun Danu Batur) ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากี นอกจากจะเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนบาหลีแล้ว บรรยากาศของวัดนี้ก็ยังดีมากด้วย เพราะเนื่องจากอยู่ในที่สูงจึงมีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณ ทำให้ดูขลังและดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีก
• กุนุงบาตูร์ (Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟบนเกาะบาหลี ที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการพ่นหินทรายสีดำกับควันไฟ

ระบำบารอง ระบำบาหลี สีสันแห่งบาหลีที่ไม่ควรพลาด

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี,บาหลี,บาหลี บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลีเชียงใหม่,ทัวร์บาหลีจากเชียงใหม่

• ระบำบารอง (Barong @ Rangda) เป็นการแสดงที่มีการจัดให้ชมเป็นประจำ เรื่องราวจะเกี่ยวการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและปีศาจ บารอง ตัวแทนฝ่ายดีเป็นคนครึ่งสิงห์ ส่วนรังดา มารร้าย เป็นพ่อมดหมอผีฝ่ายอธรรม มีผู้แสดงประกอบเป็นสมุนของทั้งสองฝ่ายอีกหลายตัว ซึ่งจะต่อสู้กันจนฝ่ายธรรมะได้รับชัยชนะในที่สุด สำหรับการชมโชว์ระบำบารองในตอนกลางวัน เป็นการแสดงชุดบางรองอย่างเดียวครับ

• การชมโชว์ระบำบารองหรือระบำบาหลี แนะนำให้ดูโชว์ในตอนกลางคืนครับ เพราะมีการโชว์แบบหลากหลายที่ผสมผสานกัน อาทิ ระบำเลกอง ระบำบารอง ระบำคะชักหรือระบำลิง ระบำหน้ากาก และระบำเคบยาร์ (Kebyar) ซึ่งเป็นการโชว์เกี่ยวกับความเชื่อของชาวบาหลี....รวมทั้งสีสัน ฉากการแสดง นักแสดง ยิ่งใหญ่กว่า

• การแสดงและร่ายรำ
• การร่ายรำและการแสดงต่างๆ มีบทบาทสำคัญในสังคมขอชาวบาหลีมาเป็นเวลานานเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้คนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เช่น รามายนณะ มหาภารตะ
• การร่ายรำที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และสามารถหาชมได้ทั่วไปในงานบาหลีมีดังนี้
• ระบำเลกอง (Legong) เป็นการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหญิงรังคสารีที่ถูกจับโดยกษัตริย์ลักษม์ทำให้พระเชษฐาของพระองค์คือเจ้าชายดาหาเสด็จมาช่วยและเกิดการต่อสู้กัน ลักษณะการร่ายรำงดงาม เชื่องช้า เนิบนาบ โดยใช้เด็กหญิง 3 คน เป็นตัวแสดง ซึ่งเด็กหญิงนั้นจะต้องมีหน้าตางดงามและถูกฝึกมาเป็นอย่างดี ผู้แสดงรำเลกองแบบดั้งเดิมนั้นจะต้องเป็นเด็กหญิงที่จะต้องยังไม่มีประจำเดือนเท่านั้น ในอดีตนางรำเลกองมักจะกลายเป็นชายาของเจ้าเมืองหรือราชวงศ์เมื่อศิลปินผิวขาวเข้ามาก็มักนิยมใช้นางรำเลกองเป็นแบบวาดภาพหรือปั้นหุ่น แล้วก็ได้เป็นภรรยาในที่สุดเช่นกัน
• ระบำสังหยาง หรือระบำลุยไฟ (Sanghyang Trance Dance หรือ Frie Dance) เป็นการร่ายรำที่เกิดขึ้นด้วยการเชิญวิญญาณมาเข้าร่างของผู้รำ คล้ายการรำแม่ศรีของไทย โดยจะใช้เด็ก 2 คนที่ไม่เคยเรียนรำมาก่อน แต่เมื่อร่างถูกเข้าทรงแล้วกลับร่ายรำได้และรำอย่างพร้อมเพรียงแม้จะปิดตาอยู่ ในบางครั้งจะเป็นระบำขี่ม้าลุยไฟการแสดงจะสิ้นสุดเมื่อนักบวชเป็นผู้ทำพิธีอัญเชิญอกจากร่าง
• ระบำบารอง (Barong @ Rangda) เป็นการแสดงที่มีการจัดให้ชมเป็นประจำ เรื่องราวจะเกี่ยวการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและปีศาจ บารอง ตัวแทนฝ่ายดีเป็นคนครึ่งสิงห์ ส่วนรังดา มารร้าย เป็นพ่อมดหมอผีฝ่ายอธรรม มีผู้แสดงประกอบเป็นสมุนของทั้งสองฝ่ายอีกหลายตัว ซึ่งจะต่อสู้กันจนฝ่ายธรรมะได้รับชัยชนะในที่สุด
• ระบำคะชัก หรือระบำลิง (Kecak) ระบำคะชักนี้เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในบาหลี เป็นการตัดตอนมาจากรามายนะ (รามเกียรติ์) เล่าเรื่องราวของพระรามกับพลว่าวานรที่ตามไปช่วยนางสีดาจากราวันนา (หรือทศกัณฐ์) ใช้คนแสดงเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่แสดงเป็นพลลิงจะนุ่งผ้าตาหมากรุก เปลือยท่อนบน ทัดดอกชบาแดงข้างหูนั่งล้อมวงซ้อนๆ กัน 4-5 ชั้น และโบกมือมือขึ้นลงโยกตัวไปมา ปากก็ร้องคะชัก คะชัก เป็นเสียงสูงต่ำแทนเครื่องดนตรีประกอบ โดยตัวเอกต่างๆ จะเดินร่ายรำไปมาในวงตรงกลางระหว่างพลลิงเหล่านั้น
• บาริส (Baris) เป็นการแสดงเกี่ยวกับการเตรียมตัวออกศึก ซึ่งใช้คนแสดงเป็นผู้ชายประมาณ 1-5 คนขึ้นไป ผู้รำจะแสดงออกถึงควมรู้สึกขณะทำสงคราม เช่น โกรธ ฮึกเฮิม หวาดหวั่น เศร้าสร้อย เป็นต้น ผู้ที่แสดงได้ต้องมีความสามารถสูง เนื่องจากต้องใช้สีหน้าท่าทางแสดงออกมาเพื่อสื่อให้ผู้ชมรู้สึกตามไปด้วย
• ระบำผึ้ง (Oleg Tambulilingan) เป็นระบำที่สวยงาม สนุกสนาน ด้วยเป็นเรื่องราวของการเกี้ยวพาราสีของผึ้งหนุ่มสาวในสวนรักผู้แสดงระบำผึ้งฝ่ายหญิงจะต้องมีความสามารถมาก ทั้งรำสวยและแสดงออกอย่างยั่วยวนด้วยท่าทางและดวงตา
• ระบำหน้ากาก (Topeng Dance) ที่บาหลีหน้ากากถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่สวมหน้ากากจะต้องสวมวิญญาณของตัวนั้นๆ จะไม่มีบทพูดแต่แสดงออกด้วยท่าทาง คือใช้มือ ศรีษะ และร่างกาย มักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยายหรือตอนใดตอนหนึ่งจากประวัติศาสตร์
• ระบำเคบยาร์ (Kebyar) คือการร่ายรำผสมกับการเล่นดนตรี ผู้รำจะนั่งรำกับพื้น โดยมีฆ้องรางอยู่ตรงหน้า ทำการรำและเล่นฆ้องสลับกันไป โดยใช้พัดเป็นเครื่องประกอบการร่ายรำที่ใช้มือแสดงกับการเล่นตาที่เห็นได้อย่างเด่นชัด ผู้รำมักจะเป็นผู้ชาย
• วายังกุลิต (Wayang Kulit) เป็นการแสดงหุ่นเชิดฉายเงาบนจอคล้ายหนังตะลุง ประกับเครื่องดนตรี 4 ชิ้น เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาของชาวชวาและชาวบาหลี ใช้หุ่นกว่า 60 ตัวผู้ที่พากย์จะต้องมีความชำนาญในกาใช้ภาษาเนื่องจากฝ่ายดีจะใช้ภาษากาวีซึ่งเป็นภาษาโบราณในขณะที่ฝ่ายผู้ร้ายใช้ภาษาบาหลีระดับง่ายๆ ดังนั้นผู้พากย์จึงต้องมีความสามารถใช้ได้ทั้ง 2 ภาษา
• กาเมลัน (Gamelan) วงดนตรีพื้นเมืองของบาหลี เครื่องดนตรีส่วนใหญ่เป็นเครื่องตีที่ทำจากทองเหลือง นักดนตรีมักเป็นผู้ชายล้วนแต่เป็นหญิงล้วนก็มี โดยชายและหญิงไม่เล่นดนตรีร่วมวงกัน
• ตามโรงแรมชั้นหนึ่งจะมีการแสดงระบำต่างๆ ให้ชม นอกจากนั้นตามย่านท่องเที่ยวโดยเฉพาะอูบุด จะมีการจัดแสดงระบำต่างๆ ที่วังประจำเมืองหมุนเวียนกันไป โดยต้องเสียค่าเข้าชมด้วย สามารถสอบถามวัน เวลา และสถานที่จัดแสดงแน่นอนได้จากโรงแรมที่พักหรือสำนักงานท่องเที่ยว

• บุโรพุทโธ หรือ บรมพุทโธ มหาสถูปของพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศอินโดนีเซีย

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี,บาหลี,บาหลี บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลีเชียงใหม่,ทัวร์บาหลีจากเชียงใหม่

• มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ บรมพุทโธ (ภาษาอินโดนีเซีย: Chandi Borobudur) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายานและเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

• ประวัติของบุโรพุทโธ

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี,บาหลี,บาหลี บุโรพุทโธ,ทัวร์บาหลีเชียงใหม่,ทัวร์บาหลีจากเชียงใหม่


• บุโรพุทโธ ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือ พุทธศักราช 1393 ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา ใกล้กับแม่น้ำโปรโก ห่างจากยอกยาการ์ตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร บุโรพุทโธสร้างด้วยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุตบนฐานสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 121 เมตร สูง 403 ฟุต เป็นรูปทรงแบบปิรามิด มีลานเป็นชั้งลดหลั่นกัน 8 ชั้น และใน 8 ชั้นนั้น 5 ชั้นล่างเป็นลาน 4 เหลี่ยม 3 ชั้นบนเป็นลานวงกลม และบนลานกลมชั้งสูงสุดมีพระสถูปตั้งสูงขึ้นไปอีก 31.5 เมตร เป็นมหาสถูปที่ระเบียงซ้อนกันเป็นชั้นๆลดหลั่นกันไป

• บุโรพุทโธ เชื่อกันว่าแผนผังของบุโรพุทโธคงหมายถึง "จักรวาล" และอำนาจของ "พระอาทิพุทธเจ้า" ได้แก่พระพุทธเจ้าผู้ทรงสร้างโลกในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ซึ่งแสดงโดยสถูปที่บนยอดสุดก็ได้แผ่ไปทั่วทั้งจักรวาล ซึ่งจักรวาลนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือชั้นบนสุดได้แก่ "อรุปธาตุ" ชั้นรองลงมาคือ "รูปธาตุ" และชั้นต่ำสุดคือ "กามธาตุ"
พระเจดีย์องค์ใหญ่ที่อยู่บนยอดสูงสุดของ "บุโรพุทโธ" ก็คือสัญลักษณ์แทนองค์ "พระอาทิพุทธเจ้า" ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าสูงสุด ในคติความเชื่อพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง
• สถูปเจดีย์ ที่มีรูปทรงโอ่งคว่ำเป็นแบบทึบนั้นก็คือสัญลักษณ์ของ "อรูปธาตุ" (ไม่ปรากฏร่างกาย) และเป็นเพียงสัญลักษณ์พระสถูปเจดีย์ดังกล่าวอันเป็นพลังสากลทั่วไปที่แผ่ไปทั่ว วสกลจักรวาล
• ฐานชั้นล่างสุดซึ่งเป็นฐานชั้นที่ ๑ ของ "บุโร พุทโธ" จะมีภาพสลักทั้งหมด "๑๖๐ ภาพ" โดยทุกภาพจะเป็นการเล่าเรื่องราวตาม "คัมภีร์ธรรมวิวังค์" ว่าด้วยเรื่อง "กฎแห่งกรรม" ซึ่งก็คือเรื่องของ บาป บุญ คุณ โทษ
• ในปีพ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : (2) ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน ( โรงแรม 3 ดาว +อาหาร+รถนำเที่ยว+ไกด์+ทัวร์) ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่