ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน บินตรงจากเชียงใหม่ Golden Myanmar Airline

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน บินตรงจากเชียงใหม่ Golden Myanmar Airline

ทัวร์พม่า

ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสาวดี

3 วัน 2 คืน(บินตรงเชียงใหม่)

เพียง 15,900 บาท

16-18/23-25 ตุลาคม 2557   / 30 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2557 / 27-29 พฤศจิกายน 2557  /21-23 ธันวาคม 2557

วันแรก         เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวมอดอว -

พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน (L/D)

06.30 น. พร้อมกันณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศชั้น1เคาน์เตอร์สายการบินโกลเด้นเมียนม่าร์แอร์ไลน์ (Y5) ทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน

09.25 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินโกลเด้นเมียนม่าร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่Y5252

10.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมงกาลาดงกรุงย่างกุ้งนำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองหงสาวดีอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 ก.ม. จากนั้นนำท่านชมเจดีย์ไจ๊ปุ่นบูรณะเมื่อพ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ นำท่านสักการะพระะเจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระธาตุมุเตาซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดีสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดีภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

เที่ยง บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้งซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปีพ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิสมบูรณ์แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด  นำท่านออกเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ระหว่างทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระนเรศวรกำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนำทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวงยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตงในขณะที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ำไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้างกองทัพของพม่าเห็นขวัญเสียจึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดีพระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง" นับเป็นพระแสงอัษฎาวุธอันเป็นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที(ต้องเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น)เมื่อถึงยอดดอยแล้วพาท่านเดินต่อไปยังองค์พระธาตุอินทร์แขวนชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆเย็นขึ้นเรื่อยๆเดินทางจนถึงที่พัก

ค่ำ บริการอาหารเย็นณห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารเย็นเชิญท่านไป สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ตามอัธยาศัยสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืนถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยวควรเตรียมเบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมากพระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา  22.00 น. เท่านั้นพระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าเป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ปีพุทธศักราช 2534 มาลาคำจันทร์ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง "เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน"

โรงแรมที่พัก MOUNTAIN TOP HOTEL,/ KYAITHOO HOTEL./YOE YOE LAY HOTEL,/ GOLDEN ROCK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง      พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง -

พระหินอ่อน - ช้างเผือก - ตลาดสก็อตเจดีย์ชเวดากอง

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

05.00 น. เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตรพระสงฆ์ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นทิวทัศน์งดงามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆพระธาตุพิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมาการที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปีโดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผาราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์ไหว้ขอพรเทพเจ้าทันใจเพื่อความเป็นศิริมงคลทำบุญประจำวันเกิด(เข้าไปปิดทองได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น)ชาวพม่ามีความเชื่อว่าองค์พระธาตุนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของประเทศพม่าถ้าใครได้ขึ้นมากราบไหว้ครบ 3 ครั้งจะพบแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ

06.30 น. บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น. ออกเดินทางกลับคิมปุนแค้มป์เปลี่ยนเป็นรถปรับอากาศพร้อมนำท่านเดินทางสู่ กรุงหงสาวดี

นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่ามีความยาว  55  เมตรสูง  16  เมตรสร้างขึ้นโดยพระเจ้ามินกะดีป่าในปีค.ศ.994

เที่ยง บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร ( เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำ) นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงย่างกุ้งนำท่านนมัสการ วัดพระหินอ่อน(MARBLE BUDDHA) ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทำจากหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก  นำท่านชมความน่ารักแสนรู้ของช้างเผือกที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตำราโบราณซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน  ชมเจดีย์โปตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูปได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อนในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระพุทธรูปทองเงินสำริด 700 องค์และจารึกดินเผาภาษาบาลีและตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ต้นแบบภาษาพม่าภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงามและมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์  นำทุกท่าน พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีหรือพระตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุตสูง 16 ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตาและพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ  นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่"สก๊อตมาร์เก็ต" (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูกเช่นไม้และงาช้างแกะสลักพระพุทธรูปไม้หอมแกะสลักแป้งทานาคาผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน

17.30 น. นำท่านสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสายว่ากันว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเสร็จสิ้นแล้วให้ความงดงามยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

19.00 น. บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชนิดแบบพม่าพร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า             อันงดงามอ่อนช้อยณ ภัตตาคารการะเวกให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

โรงแรมที่พักCENTRAL HOTEL // ORCHIDHOTEL // YANKIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม      ย่างกุ้ง - เชียงใหม่

04.00 น. บริการอาหารเช้า (แบบกล่อง) หลังจากนั้นเดินสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเมงกาลาดง

06.30 น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติเมงกาลาดงสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินโกลเด้นเมียนม่าร์แอร์ไลน์ (Y5) Atr72-600เที่ยวบินที่Y5 251

08.25น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

******************

กำหนดการเดินทาง (กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่  15 ท่านขึ้นไป )

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ

2 ท่าน

เด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

เด็กไม่มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

16-18/23-25 ตุลาคม 2557

30 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2557

27-29 พฤศจิกายน 2557

21-23 ธันวาคม 2557

15,900.-

14,900.-

13,900.-

3,500.-

หมายเหตุ

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์และราคาอาจจะมีการปรับขึ้นเล็กน้อย)
 2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
 3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่สามารถออกเดินทาง หรืออาจต้องเลือนวันเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ü  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เชียงใหม่-ย่างกุ้ง -เชียงใหม่)

ü  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

ü  ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า

ü  ค่าวีซ่าพม่า

ü  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

ü  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 2 คืน

ü  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ

ü  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.

ü  มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ü  รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

ü  ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 300 บาทต่อลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือน พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน

2. การยกเลิก

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 5 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์

2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 5 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

ใดๆทั้งสิ้น

กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

5.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ ระบุ

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ ชำระไว้แล้ว รวมถึงไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า (ประเภทวีซ่าท่องเที่ยว (ธรรมดา))

 • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูปพื้นหลังสีขาวเท่านั้น(ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตโดยเด็ดขาด)
 • กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กับทางบริษัท

**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นท่านจะต้องเสียค่าทำวีซ่าด่วน**

เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมัน

ขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

 

 

 

 

 

 

The_Golden_Shwedagon_Pagoda


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน บินตรงจากเชียงใหม่ Golden Myanmar Airline

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่