(1)ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน ( 2 ท่านเดินทางได้ทันที ) Air Asia ราคาเริ่มต้น

(1)ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน ( 2 ท่านเดินทางได้ทันที ) Air Asia ราคาเริ่มต้น

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 3วัน2คืน


ดาวน์โหลดรายการทัวร์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 3วัน2คืน

ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี (ไม่ไปอินทร์แขวน)


แพ็คเกจทัวร์ไพรเวท 2 ท่านเดินทางได้เลย ( ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม โดยสายการบินแอร์เอเชีย

( รายการทัวร์จะปรับตาม เวลาบินของสายการบินที่ท่านจอง)

( ไกด์ใช้ภาษาอังกฤษ)

วันแรก  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กะบาเอ-เจดีย์ชเวดากอง

เช้า                          เช็คอินน์ ณ สนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางสู่ประเทศพม่า

สาย ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร) นำท่านชมความสวยงามของเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านลงเรือเพื่อนมัสการ พระเจดีย์เยเลพญา สร้างอยู่บนเกาะกลางน้ำมีอายุนับพันปี ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวพม่าและชาวต่างชาติที่ทำการค้าขาย มักจะมาขอพรที่พระเจดีย์แห่งนี้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำชมเจดีย์กาบาเอ(KabaAye)ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่6 ในระหว่างปีพ.ศ.2497 - 2499โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์ จากนั้น เดินทางไปกราบนมัสการ หาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon  Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศ พม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด

19.00 น. ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวก  (บุฟเฟต์)

พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย ที่ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง ซึ่งภัตตาคารนี้ สร้างขึ้นในปี 2513 โดยเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ป่าในหิมพานต์พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งมีความงดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง  / เช็คอินน์เข้าพักในโรงแรม

 

วันที่สอง  ย่างกุ้ง  หงสาวดี  เจดีย์ไจ๊ก์มุเตา  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  ชเวตเลียว  พระราชวังบุเรงนอง

 

 

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชมเจดีย์กาบาเอ(KabaAye)ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่6 ในระหว่างปีพ.ศ.2497 - 2499โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2

12.30 น. ถึงเมืองหงสาวดี ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร "เจ้าสัว"

หลังอาหารกลางวัน นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน  แล้วนำคณะเดินทางมุ่งหน้า สู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย (kyaikhtiyo)

นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหงสาวดี ณ ภัตตาคาร 555

บ่าย หลังอาหารกลางวันนำคณะ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน นำชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ

นำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง ชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด  มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร

ค่ำ ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

 

 

วันที่สาม  พระหินอ่อน ปางช้างเผือก เทพทันใจ ตลาดสก๊อต  ย่างกุ้ง กรุงเทพฯ

 

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น.                จากนั้นนำท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของ พม่า นำชมปาง ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ และแวะนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม จากนั้นนำท่านเดินทางไปผ่านชมพระเจดีย์ สุเล ( Sule Pagada ) องค์พระเจดีย์สูงถึง 157 ฟุตตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง สร้างอุทิศให้แก่สุเลนัต หนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง หลังจากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง จากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้งจากนั้น นำชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ นำท่านสักการะขอพร จาก "เทพทันใจ" (นัตโบ ยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา

ชม ตลาดสก๊อต นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่มาจากทั่วประเทศพม่า เช่น หยก ทับทิม งานหัตถกรรมจักสาน ผ้าทอพื้นเมือง ฯลฯ ช้อปปิ้งไปจนถึงเวลานัดหมายเพื่อเดินทางไปสนามบินย่างกุ้ง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับเมืองไทย

เย็น ส่งท่านถึงสนามบินเพื่อเช็คอินน์ / ถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการรวม

โรงแรมที่พัก 3 - 5 ดาวตามที่ท่านเลือก / อาหารทุกมื้อตามระบุ / รถนำเที่ยว  / ค่าเข้าชมสถานที่ /

มัคคุเทศก์และค่าบริการ / ประกันภัยการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

1. ชำระผ่านบัตรเครดิตหัก 3 %

2. ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 300-500 บาทต่อท่าน (แยกซองให้คนขับ และไกด์ให้วันส่งออกสนามบิน)

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ/ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

5.ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ท่านต้องจองเองผ่านเวปไซด์แอร์เอเชีย www.airasia.com

6.ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า (ท่านสามารถยื่นขอได้เองที่สถานทูตพม่าใน กทม. )

หากท่านไม่สะดวกยื่นขอเองท่านสามารถส่งมาที่ บริษัทสวอนทราเวล โดยคิดค่าบริการยื่นขอวีซ่าดังนี้

จำนวนพาสปอร์ต 2-3 เล่ม ราคาเล่มละ 1,500 บาท / จำนวน 4-6 เล่ม ราคาเล่มละ 1,400 บาท
จำนวน 7-9 เล่ม ราคาเล่มละ 1,300 บาท / 10 เล่มขึ้นไปราคาเล่มละ 1,100 บาท

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

อัตราค่าบริการ

โรงแรม

2-3 ท่าน

4-6 ท่าน

7-10 ท่าน

11-14 ท่าน

กรุ๊ป 15+1

ห้องพักคู่
( มา 3 ท่านสามรถพักห้อง TRP ได้)

3 ดาว

18,900

16,900

14,900

14,500

ติดต่อบริษัท

4 ดาว

19,900

17,900

15,900

15,500

ติดต่อบริษัท

5 ดาว

20,900

18,900

16,900

16,500

ติดต่อบริษัท

 

 

หมายเหตุ** รายการทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ,สถานการณ์ต่างๆที่คาดไม่ถึง

โรงแรมในย่างกุ้ง

-                    Queens ' Park Hotel (***)

-                    Summit Parkview Hotel (****)

-                    Park Royal Hotel (*****)

เงื่อนไขการจอง

1.หลังจากที่ท่านทำการจองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินเข้ามาจองทัวร์
พร้อมชื่อที่อยู่ / สำเนาหน้าพาสปอร์ต ส่งมาทางอีเมลล์ หรือ แฟกซ์ 053-218191

2.เราจะทำการแจ้งกลับไปเพื่อทำการ Confirm ห้องพัก และเรียกเก็บมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง / หากท่านไม่ชำระตามกำหนด ห้องพักต้องทำการเช็คเข้าไปใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการ

เงื่อนไขการยกเลิก หักมัดจำตามความเป็นจริง


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : (1)ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน ( 2 ท่านเดินทางได้ทันที ) Air Asia ราคาเริ่มต้น

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่