(3)ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อังวะ อมรปุระ สกายง์ 3 วัน 2 คืน ( 2 ท่าน เดินทางได้เลย ) AirAsia

(3)ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อังวะ อมรปุระ สกายง์ 3 วัน 2 คืน ( 2 ท่าน เดินทางได้เลย ) AirAsia

ทัวร์มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มัณฑะเลย์,ทัวร์พม่า

ดาวน์โหลดรายการทัวร์

 

มัณฑะเลย์-อังวะ-อมรปุระ-สกายง์

สวอนทราเวล นำเที่ยวมัณฑะเลย์ประเทศพม่า

แพ็คเก็จสำหรับไพรเวททัวร์ 2 ท่านขึ้นไป โดยสายการบินแอร์เอเชีย สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

( รายการทัวร์นี้สำหรับการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเท่านั้น ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ท่านสามารถเข้าไปจองตั๋วเครื่องบินเองได้ที่ www.AirAsia.com

( มัคคุเทศก์ใช้ภาษาอังกฤษนะครับ)

ดาวน์โหลดใบเตรียมตัวเดินทางได้ที่นี่ครับ

วันแรก

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์  - พระราชวังมัณฑะเลย์ -วัดกุโสดอ - ชเวนันดอ - ทิวเขามัณฑะเลย์ / อาหารกลางวัน+เย็น

สายการบิน : แอร์เอเชีย FD 2760 08.55-10.15 น. DMK-MDL

 

06.00 น. นำพาสปอร์ตพร้อมกระเป๋าสัมภาระไปเช็คอินน์ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินน์สายการบิน แอร์เอเชียด้วยตัวท่านเอง ณ สนามบินดอนเมืองของเหลวทุกชนิดให้โหลดลงกระเป๋าใหญ่)

08.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า               
10.15 น. ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ตามเวลาท้องถิ่น มัคคุเทศก์รอรับ ณ ทางออกสนามบิน สังเกตป้าย
Swan Travel + Your Name นำท่านเดินทางออกจากสนามบินเพื่อเข้าสู่ใจ
กลางมัณฑะเลย์

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยไม้สักทั้งหลังแทนของเดิมที่ถูกไฟเผาทำลายในช่วง
สงครามโลก ครั้งที่สอง โดยจำลองแบบจากภาพเขียนของชาวต่างชาติ ซึ่งพอที่จะบอกถึงเค้าโครงเดิม
ของตัววังเก่าในสมัยนั้นได้ เป็นสัญลักษณ์ของราชธานีพม่าโบราณที่ยังคงร่องรอยของความ
เจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้รอบๆพระราชวังยังมีกำแพงเมืองโบราณทั้งสิ่ด้านที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำ เป็น
ของเดิมที่ไม่ถูกทำลายในนำชม วัดกุโสดอ วัดที่เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา โดยมีการรวบรวม
พระธรรมขันธ์แปดหมื่นธรรมขันธ์ บรรจุไว้ในเจดีย์ , นำชมวิหารชเวนันดอร์ วิหารไม้สัก เพียงหลัง
เดียวของพระเจ้ามินดงที่หลุดรอดจากการเผาทำลาย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเป็นงานไม้
แกะสลักที่ทรงคุณค่า อายุมากกว่า ๑๐๐ ปี

เย็น นำท่านไป ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ณ ยอดเขามัณฑะเลย์ / รอชมพระอาทิตย์อัสดง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ / นำท่านเดินทางไปเช็คอินน์ ณ โรงแรมที่พัก

 

วันที่สอง

มัณฑะเลย์ -อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ผ้าทอดุลยา- สกายง์-อังวะ -/ BLD

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. นำชม ชเวอินบินทร์ วัดโบราณไม้สักที่มีงานไม้จำหลักภาพพระพุทธประวัติยุคศตวรรษที่ 13 ที่ยังคง
ความงดงามและคุณค่าทางศิลปะที่หาที่ประเมินค่ามิได้  นำชม เมืองอมรปุระ(AMARAPURA) เมือง
แห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานี เพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่า
ก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 ชม
สะพานไม้อูเบ็ง
(U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของ
สะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON)
ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม

11.00 น. นำชม ผ้าดุลยา ชมโรงทอผ้าที่ใช้ในราชสำนักมัณฑะเลย์ ที่มีวิธีในการทอที่แตกต่างไปจากการทอผ้าในประเทศต่าง โดยใช้กระสวยมากกว่า 100 กระสวยเป็นเส้นยืนนิยมทอทั้งผ้าฝ้าย และผ้าไหม ในสมัยราชสำนักมัณฑะเลย์ ผ้าชนิดนี้สงวนไว้สำหรับวังหลวงเท่านั้น ปุถุชนธรรมดาไม่สามารถนำมานุ่งห่มได้ โดยผลิตเป็นผ้านุ่งของสตรีในวังสมัยนั้น สีที่นิยมได้แก่สีฟ้า และสีชมพู

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองสกายง์
12.30 น.              บริการอาหารกลางวัน ณ เมืองสกายง์

บ่าย นำชม เมืองสกายง์ ซึ่งเคยเป็นราชธานีโบราณ อีกแห่งหนึ่ง สัญนิษฐานกันว่าเป็นราชธานีของกลุ่ม
ฉาน หรือ ชาญมาก่อนการสร้างเมืองอังวะ และอมรปุระ เมืองสกายง์ตั้งอยู่อีกฝั่งแม่น้ำอิระวดีซึ่งเป็น
ฝั่งตรงกันข้ามกับเมืองมัณฑะเลย์และเมืองอมรปุระ หากมองจากอีกฝั่งหนึ่งจะมองเห็นเจดีย์สีขาวและ
สีทองอยู่เป็นกลุ่ม ลดหลั่นลงมาตาไหล่เขา ขนานไปกับแม่น้ำอิระวดี ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก/
นำชม เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลมตั้งอยู่บนยอด
เขาสกายง์ / นำชม เจดีย์กาวมุตาวน์ เจดีย์ทรงกลมผ่าครึ่งเส้นรอบวง 274 เมตร สร้างโดยพระเจ้าตา
หลู่นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจากเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกา

15.00 น.               นำชม เมืองอังวะ ราชธานีโบราณ อีกแห่งหนึ่งของพม่า - ชมประตูเมืองทางทิศเหนือ ที่เรียกว่า คาวเซตั่นคา เป็นประตูที่ สมบูรณ์ที่สุดและใช้เป็นประตูสำหรับทำพิธีสระผมในเทศกาลติ่นจ่าน(สงกราณต์)นำชม หอสังเกตการณ์ นันมยิ่น มะหย่าวสิ่น เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังหลวงของพระเจ้าปะจีตอชม วัดมหาอ่อง-มเหย่ป่งสัน หรือวัดโอ้กจาวน์ สร้างโดยพระนางนันมะต่อแหม่นุ๊ มเหสีพระเจ้าประจีตอ ลือกันว่าพระสร้างสร้างให้เจ้าอาวาส(พระอาจารย์หญ่าววัน) ผู้เป็นชู้รัก ลักษณะเป็นอาคารก่อ   อิฐถือปูนทรงสูงแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น / ชม วัดบากะยะจาวน์ อารามไม้สักที่สร้างในยุคต้นๆของอังวะ มีงานไม้จำหลักลวดลายละเอียดประณีต ฝีมืองามมากทั้งทั้งที่ซุ้มประตู บานประตู หลังคา อาคารแห่งนี้มีเสาไม้สักรองรับน้ำหนักอยู่ทั้งหมด 267 ชิ้น และนำท่านเดินทางกลับมัณฑะเลย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

พิธีล้างพระพักตร์พระมหาเมี๊ยะมุณี / สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ

สายการบิน : แอร์เอเชีย FD 2761 10.45 - 13.10 น. MDL-DMK

04.00 น. นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า "พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม" ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก

07.00 น. กลับมารับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. เช็คเอาท์พร้อมออกเดินทางไปสนามบินมัณฑะเลย์

09.00 น. ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ มัคคุเทศก์ ส่งท่านเช็คอินน์เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.45 น. เดินทางสู่ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ FD 2761 10.45 - 13.10 น.

13.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม

โรงแรมที่พัก 3 - 5 ดาวตามที่ท่านเลือก / อาหารทุกมื้อตามระบุ / รถนำเที่ยว  / ค่าเข้าชมสถานที่ /

มัคคุเทศก์และค่าบริการ / ประกันภัยการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

1. ชำระผ่านบัตรเครดิตหัก 3 %

2. ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 300-500 บาทต่อท่าน (แยกซองให้คนขับ และไกด์ให้วันส่งออกสนามบิน)

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ/ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

5.ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ท่านต้องจองเองผ่านเวปไซด์แอร์เอเชีย www.airasia.com

6.ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า (ท่านสามารถยื่นขอได้เองที่สถานทูตพม่าใน กทม. )

หากท่านไม่สะดวกยื่นขอเองท่านสามารถส่งมาที่บริษัทสวอนทราเวลโดยคิดค่าบริการยื่นขอวีซ่าดังนี้

จำนวนพาสปอร์ต 2-3 เล่ม ราคาเล่มละ 1,500 บาท / จำนวน 4-6 เล่ม ราคาเล่มละ 1,400 บาท
จำนวน 7-9 เล่ม ราคาเล่มละ 1,300 บาท / 10 เล่มขึ้นไปราคาเล่มละ 1,100 บาท

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ค่าบริการ

โรงแรม

2-3 ท่าน

4-6 ท่าน

7-10 ท่าน

11-14 ท่าน

ห้องพักคู่

(มา 3ท่าน สามารถพักห้อง TRP ได้)

3 ดาว

13,900

11,900

11,400

10,900

4 ดาว

14,900

12,900

12,400

11,900

5 ดาว

19,900

17,900

17,400

16,900


หมายเหตุ** รายการทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ,สถานการณ์ต่างๆที่คาดไม่ถึง

โรงแรมในมัณฑะเลย์

-                   Mandalay View Inn (3star)

-                   Mandalay City Hotel and Hotel Mandalay (4star)

-                   Mandalay Hill Resort (5star)

เงื่อนไขการจอง

1.หลังจากที่ท่านทำการจองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินเข้ามาจองทัวร์
พร้อมชื่อที่อยู่ / สำเนาหน้าพาสปอร์ต ส่งมาทางอีเมลล์ หรือ แฟกซ์ 053-218191

2.เราจะทำการแจ้งกลับไปเพื่อทำการ Confirm ห้องพัก และเรียกเก็บมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง / หากท่านไม่ชำระตามกำหนด ห้องพักต้องทำการเช็คเข้าไปใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการ

เงื่อนไขการยกเลิก

หักมัดจำตามความเป็นจริง

 


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : (3)ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อังวะ อมรปุระ สกายง์ 3 วัน 2 คืน ( 2 ท่าน เดินทางได้เลย ) AirAsia

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่