ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน2คืน โดยสายการบินลาว จากสุวรรณภูมิ มา2ท่านเดินทางได้เลย

ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน2คืน โดยสายการบินลาว จากสุวรรณภูมิ มา2ท่านเดินทางได้เลย

ทัวร์หลวงพระบางจากกรุงเทพฯ,ทัวร์หลวงพระบาง,หลวงพระบาง,แพคเก็จทัวร์หลวงพระบาง

สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นชมวัดเชียงทองชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางสี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม และอื่นๆอีกมากมายเที่ยวสบายๆ  อาหารอร่อย ได้สาระ

ไพรเวททัวร์ มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (QV)

ราคาต่อท่าน

โรงแรม /จำนวน

2 ท่าน

4 ท่าน

6 ท่าน

8-10 ท่าน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

3 ดาว

9,900.-

7,900.-

6,900.-

5,900.-

1,000.-

4 ดาว

10,900.-

8,900.-

7,900.-

6,900.-

1,500.-

Sun way Hotel 3 ดาว  หรือเที่ยบเท่า// Wang Thong Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ราคานี้ถึง 31 ธันวาคม 2557

วันแรก         กรุงเทพฯ- หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์พลาซ่า  (L-D) D=Dinner

08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินน์เคาน์เช็คอิน สายการบินลาว.......ด้วยตัวเอง
10.35 น. เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง  โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV643 10.35-12.20

12.20 น. ถึงสนามบินหลวงพระบางอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเดิมชื่อ"ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี" เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 ของของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านไปชมและสักการะ พระธาตุพูสีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตรใจกลางเมืองหลวงพระบางใครก็ตามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบางสองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขงเป็นศูนย์รวมศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง แล้วนำชมวัดแสนสุขาราม วัดที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เมื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่า ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ

เย็น              ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูงซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลังและอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเมื่อมองจากยอดพระธาตุพูสี จะเห็นภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภู อู่อารยะธรรมล้านช้าง แล้วช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์พลาซ่า เลือกซื้ออิสระตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำร้าน...... หลังอาหารอิสระ หรือจะชมแสง-เสียง ยามราตรี  พักบ้านลาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง       ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่-วัดวิชุน พระธาตูหมากโม-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางสี-บ้านผานม (BLD)

05.30 น. ตื่นแต่เช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา  ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้างนับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนักจากนั้นไปชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง ชมวัดใหม่สุวันพูมา วัดที่ประทับของพระสังฆราชลาว ซึ่งเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามในศิลปแบบอูบมุง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารชมวัดวิชุน สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ปี ค.ศ.19503-1504 วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม วัดวิชุนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ ผ่านการซ่อมมาหลายยุคหลายสมัย   ทำให้พุทธสถาปัตย์ของวัดวิชุนมีความโดดเด่นแตกต่างจากวัดอื่นๆจากนั้นเดินทางสู่ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขงมีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย จากนั้นนำท่านลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำบนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำล่างเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน, นาก แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ได้เวลาสมควรกลับหลวงพระบาง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร้าน.....

บ่าย เดินทางไปน้ำตกตาดกวางสี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านถึงน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง แล้วไปบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงาม เลือกซื้ออิสระ

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำร้าน...... หลังอาหารอิสระ พักโรงแรมบ้านลาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม       หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ QV633 07.50-09.35 น. (B)

05.00 น. Morning Call

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ( กล่อง หรือที่โรงแรม)
06.15 น. เช็คเอาท์พร้อมเดินทางสู่สนามบิน

07.50 น. บินสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ QV633 07.50-09.35

09.35. น. ถึงสนามสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม

q  ค่าโรงแรมที่พัก 2  คืน

q  ค่ารถ / เรือ รับส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

q  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามระบุ

q  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ

q  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภาษาไทย ให้การบริการท่องเที่ยวตามรายการ

q  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

q  ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว

q  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

q  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเติมพิเศษ

q  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ/ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

q  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

q  ทิปไกด์ และพนักงานขับรถ

q  ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

 

เอกสาร

q  พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

หมายเหตุ

q  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์จำเป็นสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหาย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯและเหตุสุดวิสัยต่างๆเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

q  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือส่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

q  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  หากท่านไม่ท่องเที่ยวตามรายการ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ  ถือว่าท่านสละสิทธิ์   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงิน

q  เวลาที่กำหนดในรายการเดินทางนี้ เป็นเวลาที่ประมาณไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ มัคคุเทศก์ของท่าน ทั้งนี้ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน2คืน โดยสายการบินลาว จากสุวรรณภูมิ มา2ท่านเดินทางได้เลย

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่