ทัวร์ศรีลังกา 6 วัน 4 คืน โรงแรม 4 ดาว แบบไพรเวท 2 ท่านเดินทางได้ทันที ไม่ต้องรอกรุุ๊ป

ทัวร์ศรีลังกา 6 วัน 4 คืน โรงแรม 4 ดาว แบบไพรเวท 2 ท่านเดินทางได้ทันที ไม่ต้องรอกรุุ๊ป

ราคานี้เป็นราคามาตรฐานยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องเช็คราคาห้องพักใหม่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ทัวร์ศรีลังกา

ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเซีย 6 วัน 4 คืน

โคลัมโบ-นิกัมโบ-อนุราธปุระ-สิกิริยา

โปโลนนารุวะ-ดัมบูล่า-แคนดี้

ทัวร์ศรีลังกา,ทัวร์ศรีลังกาเชียงใหม่,ทัวร์ศรีลังกาจากเชียงใหม่

มา 2 ท่านเดินทางได้เลย ราคาเริ่มต้น 19,999.-(ไม่รวมตั๋วศรีลังกาแอร์ไลน์+วีซ่า)

(มัคคุเทศก์ใช้ภาษาอังกฤษ)

วันที่ 1:  สนามบินสุวรรณภูมิ - - โคลัมโบ - นิกัมโบ

 

17.00 น. ตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์

สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์

19.00 น. เหิรฟ้าสู่  กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา  โดย สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL887 /UL889/

20.55 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดานารานัยเก (Katunayake International Airport) ประเทศศรีลังกา  
(เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอต้อนรับ
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ เมืองนิกัมโบ ซึ่ง อยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 16 กิโลเมตร นิกัมโบ
เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีชายหาดที่สวยงาม ขาวสะอาดบริสุทธิ์
ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือน

ที่พัก Jetwing Sea Hotel หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่ 2:  นิกัมโบ - อนุราธปุระ - ต้นพระศรีมหาโพธิ์   เช้า/กลางวัน/เย็น

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ  (ANURADHAPURA)  อดีต เคยเป็นเมืองหลวง
ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 และเป็นเมืองหลวงของประเทศศรีลังกานานถึง 1,500 ปี เมืองนี้ตั้งชื่อตามกลุ่มของ
ดวงดาวอนุราธที่หมายถึง ความมั่นคง มั่งคั่ง และสมบูรณ์พูนสุข ระหว่างการเดินทางท่านจะเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพอันแปลกตา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม Palm Garden Village Hotel หรือระดับ
เดียวกัน

บ่าย นำท่านชม เมืองมรดกโลก อนุราธปุระ  อดีต เมืองหลวงสำคัญที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,200 ปี ท่านสามารถเห็น
สภาพตัวเมืองเก่า หลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ช่วยรัฐบาลศรีลังกาบูรณะศาสนสถานต่างๆ ขึ้นมาใหม่ จากนั้น
ชม วัดสุรุมุณิยะ สร้างขึ้นในพุทธ ศตวรรษที่ 3 เชื่อกันว่า พระมหินท์อรหันต์ พระราชโอรสของพระเจ้าอโศก
มหาราช    ได้เคยมาจำพรรษาครั้งแรกในแผ่นดินของลังกา ที่วัดแห่งนี้...นำท่านกราบนมัสการ ต้นพระศรีมหา
โพธิ์ ที่ เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งได้นำมาปลูกตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,250 ปี มาแล้ว ซึ่งพระนางสังฆมิตตาเถรีภิกษุณี
พระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้มาจากตำบลพุทธคยา ประเทศอินเดียเป็น
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลก และเป็นต้นไม้ที่อายุยืนยาวนานกว่าต้นเดิม ภายนอกล้อมรอบ
ด้วยกำแพง 4 ชั้น  ภายในมีพระเจดีย์ทรงโอคว่ำ เรียกว่า พระเจดีย์สุวรรณมาลิก ที่ใหญ่และงดงาม เป็นต้นแบบ
ของพระปฐมเจดีย์ จากนั้นชม โลหะปราสาท 1 ใน 3 แห่งของโลก กราบพระบรมธาตุพระรากขวัญเบื้องขวา
(กระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า)  ที่วัดถูปาราม  วัดนี้มีช้างปูนปั้นล้อมรอบ 362 เชือก เป็นต้นแบบเจดีย์วัดช้าง
ล้อม เมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Palm Garden Village Hotel หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3:  อนุราธปุระ - สิกิริยา - โปโลนนารุวะ              เช้า/กลางวัน/เย็น

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่าน เดินทางสู่  เมืองสิกิริยา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง)  นำท่านชม สิกิริยา
เมืองมรดกโลก  ชมป้อมปราการหิน ซึ่งรอบบริเวณเป็นป่ามีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นแทรกหินก้อนมหึมาที่ตั้ง
ตระหง่านอย่างน่าเกรงขาม มีความสูงกว่า 400 ฟุต ช่วงศตวรรษที่ 5  พระเจ้ากัสสปะให้สิกิริยาเป็นทั้งเมือง
พระราชวัง พระราชอุทยาน และป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู อุทยานชั้นนอก มีสระน้ำที่กรุ
ด้วยศิลาขนาดน้อยใหญ่มากมาย  พิสูจน์ความมหัศจรรย์ของพระราชวังบนยอดเขา กับบันไดเวียนนับพันขั้น
ระหว่างทางชื่นชมกับความสวยงามของเขตราชฐาน และที่โดดเด่นที่สุด คือ ภาพเขียนสีเฟรสโก้ อายุราว 2,000 ปี
เป็นภาพสาวงามบนชะง่อนผาที่นักท่องเที่ยวต่างเล่าขานในเรื่องความงดงามที่นอกจากจะสะท้อนถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คนสมัยนั้นแล้ว  ยังบ่งบอกถึงความวิริยะอุตสาหะของศิลปินด้วยภาพวาดอันวิจิตรบรรจงที่อุทิศชีวิต
เพื่อผลงานอันน่าทึ่ง  ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่า พวกเขาสร้างสรรค์งานเหล่านั้นได้อย่างไร ... ท่าน
จะพบคำตอบของที่มาของชื่อ สิกิริยา หรือ Lion Rock  แท่งศิลาราชสีห์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Gimanhala หรือระดับเดียวกัน

บ่าย ออกเดินทางไปชมเมืองโปโลนนารุวะ อดีต เมืองหลวงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 (ยุคก่อนสมัยสุโขทัย)
และเป็นเมืองต้นแบบของอาณาจักรสุโขทัย ท่านจะได้เป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างศาสนสถานที่งดงามและ
สมบูรณ์ไปด้วยพุทธ ศิลป์ของลังกาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง เช่น พระวิหารและพระเจดีย์ที่วัดถูปาราม ชม
พระพุทธรูปหินแกะที่กัลวิหาร ที่มีพุทธลักษณะปางนั่งสมาธิ,ปางประทับยืนและปางพุทธไสยาสน์ซึ่งสงบนิ่ง
เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปัญญา สะท้อนออกมาจากงานพุทะศิลป์ ณ ศาสนสถานแห่งนี้

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Deer Park Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4:  โปโลนนารุวะ-ดัมบูล่า-สวนสมุนไพรMATALE- แคนดี้-วัดพระเขี้ยวแก้ว             เช้า/กลางวัน/เย็น

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ เมืองดัมบูล่า (DAMBULLA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 - 2
ชั่วโมง) นำท่านชม  ถ้ำดัมบูลล่า (มรดกโลกทางวัฒนธรรม) ซึ่งมีทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในประกอบด้วย
พระพุทธรูป มากกว่า 150 องค์ ที่นี่มีภาพวาดฝาพนังและเพดานที่นับว่ามีเนื้อที่มากที่สุดในโลก  จากนั้น นำ
ท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ ระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร ที่ เมือง Matale พร้อมเลือกซื้อยาสมุนไพรที่
มีชื่อเสียงของศรีลังกา  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม เมืองแคนดี้  ตั้งอยู่ 500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นเมืองที่มีประชากรเป็นอันดับสองรองจากโค
ลอมโบ  และในอดีตแคนดี้เคยเป็นเมืองหลวงของกษัตริย์แห่งอาณาจักรสิงหล  ก่อนตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของอังกฤษในปี ค.ศ. 1815   จากนั้นชาวโปรตุเกสและชาวดัชต์ได้เข้าครอบครองต่อมานานถึง 3 ศตวรรษ  
แคนดี้เป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา  วัดวาอารามในเมืองนี้ยังคง
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธได้เป็นอย่าง ดี  นำท่าน ชมศิลปะการร่ายร่ำของชาวแคนเดี้ยน  และ
ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่  ดาลาดา มาลิกาวา หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว  ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานพระทนต์ของพระพุทธเจ้า  ผอบพระเขี้ยวแก้วประดิษฐานไว้ในเจดีย์ 4 ชั้น ภายในห้องกระจกกัน
กระสุน และการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก โรงแรม Queen's Hotel, Kandy หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 5:  แคนดี้ - วัดกัลณียา - โคลัมโบ    เช้า/กลางวัน/เย็น

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม วัดกัลณียา เป็นวัดประจำเมืองที่ชาวโคลัมโบให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ
1,900 กว่าปีที่แล้ว โดยกษัตริย์ YATALAT  ISSA ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับอาณาจักรโพลอนนารุวะ มี
พื้นที่ 100 ไร่ เป็นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์  ภายในวิหาร มีภาพเขียน ภาพปั้น ภาพแกะสลัก เป็นงานยอด
ศิลปกรรม มีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32  ต้น ที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ เมื่อปี พ.ศ.
1967 มีภิกษุชาวโยนก (เชียงใหม่) 25 รูป พระภิกษุเขมร 8 รูป ได้อุปสมบทที่อุทกเขปสีมา (อุโบสถกลางน้ำ)
กลางแม่น้ำกัลยาณี  นำท่านชมวัดคงคาราม ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา
สวยงามมาก ด้านหลังของวัด จะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นของคนไทยที่ได้นำมาถวายเป็นพุทธบุชาให้กับวัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่านซื้อสินค้าพื้นเมืองที่
ศูนย์การค้าและซื้อชาชั้นดีใน ศูนย์การค้า ODEL

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย Cey-Nor Thai Restaurant

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ดานารานัยเก เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 6:  โคลัมโบ - กรุงเทพฯ

01.20 น.               เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL886 / UL888

06.25 น.               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรม

 

ผู้ใหญ่

2 ท่าน

ผู้ใหญ่

3-7 ท่าน

ผู้ใหญ่

8-12 ท่าน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

 

Jetwing Sea in NGB  4*

Palm Garden Village in ARP 4*

Deer Park in POL 4*

Queen's Hotel in KAN 4*

ท่านสามารถเช็คราคาตั๋วเครื่องบินศริลังกาแอร์ได้

ราคาไม่รวมตั๋ว
Srilankan Air

22,900

21,900

20,000

6,900

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-โคลัมโบ-กรุงเทพฯ สายการบิน SRI LANKAN ชั้นประหยัด
 • ค่าประกันภัยสายการบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เอกสารในการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางประเทศไทยสามารถขอวีซ่า Online ได้ที่ www.eta.gov.lk

 

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อน เดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการคืนค่าเดินทางทั้งหมดต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ทั้งทางไทยและเนปาลเพราะบริษัทฯ ได้ชำระค่าเดินทางให้กับตัวแทนในต่างประเทศและสายการบินก่อนออกเดินทางทั้ง หมดแล้ว และตั๋วโดยสารเป็นตั๋วราคาพิเศษ ดังนั้นหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าออกเมืองตามเงื่อนไขข้างต้นหรือแยกตัว ระหว่างการเดินทางในช่วงใดช่วงหนึ่ง ท่านไม่สามารถนำตั๋วโดยสารมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้

 

 

 

 

 

 


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์ศรีลังกา 6 วัน 4 คืน โรงแรม 4 ดาว แบบไพรเวท 2 ท่านเดินทางได้ทันที ไม่ต้องรอกรุุ๊ป

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่