ทัวร์ศรีลังกา 7 วัน 5 คืน โรงแรม 4 ดาว แบบไพรเวท 2 ท่านเดินทางได้ทันที ไม่ต้องรอกรุุ๊ป

ทัวร์ศรีลังกา 7 วัน 5 คืน โรงแรม 4 ดาว แบบไพรเวท 2 ท่านเดินทางได้ทันที ไม่ต้องรอกรุุ๊ป

ราคานี้เป็นราคามาตรฐานยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องเช็คราคาห้องพักใหม่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

download1

 

ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเซีย 7 วัน 5 คืน

โคลัมโบ-นิกัมโบ-อนุราธปุระ-สิกิริยา

โปโลนนารุวะ-ดัมบูล่า-แคนดี้-นูวาล่าเอเลียย่า

ชมบรรยากาศไร่ชาซีลอนที่โด่งดังไปทั่วโลก

ทัวร์ศรีลังกา,ทัวร์ศรีลังกาเชียงใหม่,ทัวร์ศรีลังกาจากเชียงใหม่

มา 2 ท่านเดินทางได้เลย  (ไม่รวมตั๋วศรีลังกาแอร์ไลน์+วีซ่า)
( มัคคุเทศก์ใช้ภาษาอังกฤษนะครับ)

วันที่ 1:  สนามบินสุวรรณภูมิ - - โคลัมโบ - นิกัมโบ

 

17.00 น. ตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์
สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์

19.00 น.เหิรฟ้าสู่  กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา  โดย สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ UL887/ UL889

20.55 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดานารานัยเก (Katunayake International Airport) ประเทศศรีลังกา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอต้อนรับนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ เมืองนิกัมโบ ซึ่ง อยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 16 กิโลเมตร นิกัมโบเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีชายหาดที่สวยงาม ขาวสะอาดบริสุทธิ์ ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือน

ที่พัก Jetwing Sea Hotel หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 2:  นิกัมโบ - อนุราธปุระ - ต้นพระศรีมหาโพธิ์   เช้า/กลางวัน/เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ  (ANURADHAPURA)  อดีต เคยเป็นเมืองหลวง ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 และเป็นเมืองหลวงของประเทศศรีลังกานานถึง 1,500 ปี เมืองนี้ตั้งชื่อตามกลุ่มของดวงดาวอนุราธที่หมายถึง ความมั่นคง มั่งคั่ง และสมบูรณ์พูนสุข ระหว่างการเดินทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันแปลกตา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม Palm Garden Village Hotel หรือระดับ
เดียวกัน

บ่าย นำท่านชม เมืองมรดกโลก อนุราธปุระ  อดีต เมืองหลวงสำคัญที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,200 ปี ท่านสามารถเห็นสภาพตัวเมืองเก่า หลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ช่วยรัฐบาลศรีลังกาบูรณะศาสนสถานต่างๆ ขึ้นมาใหม่ จากนั้น ชม วัดสุรุมุณิยะ สร้างขึ้นในพุทธ ศตวรรษที่ 3 เชื่อกันว่า พระมหินท์อรหันต์ พระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช    ได้เคยมาจำพรรษาครั้งแรกในแผ่นดินของลังกา ที่วัดแห่งนี้...นำท่านกราบนมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งได้นำมาปลูกตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,250 ปี มาแล้ว ซึ่งพระนางสังฆมิตตาเถรีภิกษุณี พระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้มาจากตำบลพุทธคยา ประเทศอินเดียเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลก และเป็นต้นไม้ที่อายุยืนยาวนานกว่าต้นเดิม ภายนอกล้อมรอบด้วยกำแพง 4 ชั้น  ภายในมีพระเจดีย์ทรงโอคว่ำ เรียกว่า พระเจดีย์สุวรรณมาลิก ที่ใหญ่และงดงาม เป็นต้นแบบของพระปฐมเจดีย์ จากนั้นชม โลหะปราสาท 1 ใน 3 แห่งของโลก กราบพระบรมธาตุพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า)  ที่วัดถูปาราม  วัดนี้มีช้างปูนปั้นล้อมรอบ 362 เชือก เป็นต้นแบบเจดีย์วัดช้างล้อม เมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Palm Garden Village Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3:  อนุราธปุระ - สิกิริยา - โปโลนนารุวะ              เช้า/กลางวัน/เย็น

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่าน เดินทางสู่  เมืองสิกิริยา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง)  นำท่านชม สิกิริยา เมืองมรดกโลก  ชมป้อมปราการหิน ซึ่งรอบบริเวณเป็นป่ามีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นแทรกหินก้อนมหึมาที่ตั้งตระหง่านอย่างน่าเกรงขาม มีความสูงกว่า 400 ฟุต ช่วงศตวรรษที่ 5  พระเจ้ากัสสปะให้สิกิริยาเป็นทั้งเมือง พระราชวัง พระราชอุทยาน และป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู อุทยานชั้นนอก มีสระน้ำที่กรุด้วยศิลาขนาดน้อยใหญ่มากมาย  พิสูจน์ความมหัศจรรย์ของพระราชวังบนยอดเขา กับบันไดเวียนนับพันขั้น ระหว่างทางชื่นชมกับความสวยงามของเขตราชฐาน และที่โดดเด่นที่สุด คือ ภาพเขียนสีเฟรสโก้ อายุราว 2,000 ปี เป็นภาพสาวงามบนชะง่อนผาที่นักท่องเที่ยวต่างเล่าขานในเรื่องความงดงามที่นอกจากจะสะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยนั้นแล้ว  ยังบ่งบอกถึงความวิริยะอุตสาหะของศิลปินด้วยภาพวาดอันวิจิตรบรรจงที่อุทิศชีวิตเพื่อผลงานอันน่าทึ่ง  ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่า พวกเขาสร้างสรรค์งานเหล่านั้นได้อย่างไร ... ท่านจะพบคำตอบของที่มาของชื่อ สิกิริยา หรือ Lion Rock  แท่งศิลาราชสีห์

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Gimanhala หรือระดับเดียวกัน

บ่าย         ออกเดินทางไปชมเมืองโปโลนนารุวะ อดีต เมืองหลวงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 (ยุคก่อนสมัยสุโขทัย)และเป็นเมืองต้นแบบของอาณาจักรสุโขทัย ท่านจะได้เป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างศาสนสถานที่งดงามและสมบูรณ์ไปด้วยพุทธ ศิลป์ของลังกาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง เช่น พระวิหารและพระเจดีย์ที่วัดถูปาราม ชมพระพุทธรูปหินแกะที่กัลวิหาร ที่มีพุทธลักษณะปางนั่งสมาธิ,ปางประทับยืนและปางพุทธไสยาสน์ซึ่งสงบนิ่ง เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปัญญา สะท้อนออกมาจากงานพุทะศิลป์ ณ ศาสนสถานแห่งนี้

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Deer Park Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4:  โปโลนนารุวะ-ดัมบูล่า-สวนสมุนไพรMATALE- แคนดี้-วัดพระเขี้ยวแก้ว             เช้า/กลางวัน/เย็น

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ เมืองดัมบูล่า (DAMBULLA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง) นำท่านชม  ถ้ำดัมบูลล่า (มรดกโลกทางวัฒนธรรม) ซึ่งมีทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในประกอบด้วยพระพุทธรูป มากกว่า 150 องค์ ที่นี่มีภาพวาดฝาพนังและเพดานที่นับว่ามีเนื้อที่มากที่สุดในโลก  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ ระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร ที่ เมือง Matale พร้อมเลือกซื้อยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม เมืองแคนดี้  ตั้งอยู่ 500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นเมืองที่มีประชากรเป็นอันดับสองรองจากโค
ลอมโบ  และในอดีตแคนดี้เคยเป็นเมืองหลวงของกษัตริย์แห่งอาณาจักรสิงหล  ก่อนตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของอังกฤษในปี ค.ศ. 1815   จากนั้นชาวโปรตุเกสและชาวดัชต์ได้เข้าครอบครองต่อมานานถึง 3 ศตวรรษ  
แคนดี้เป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา  วัดวาอารามในเมืองนี้ยังคง
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธได้เป็นอย่าง ดี  นำท่าน ชมศิลปะการร่ายร่ำของชาวแคนเดี้ยน  และ
ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่  ดาลาดา มาลิกาวา หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว  ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานพระทนต์ของพระพุทธเจ้า  ผอบพระเขี้ยวแก้วประดิษฐานไว้ในเจดีย์ 4 ชั้น ภายในห้องกระจกกัน
กระสุน และการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก โรงแรม Queen's Hotel, Kandy หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 5:  แคนดี้ - นูวาล่าเอเลียย่า - ไร่ชาซีลอน - น้ำตกเดว่อน       เช้า/กลางวัน/เย็น

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองนูวาล่าเอเลียย่า เมืองที่ได้รับสมญานามว่า "อังกฤษน้อย" หรือ Little England
ด้วยเหตุว่าเมืองนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดปี และบนยอดเขายังเป็นสถานที่ปลูกชาที่มี
ชื่อเสียงของศรีลังกาที่วื่อว่า "ชาซีลอน" ที่โด่งดังไปทั่วโลก ชมวิว ทะเลสาบ    เกรกอรี่ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางหุบ
เขาอันร่มรื่นและชม น้ำตกเดว่อน สายใหญ่ที่สวยงามและชมบรรกาศการเก็บชาของสาวๆ ชาวศรีลังกา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         เดินทางถึงเมืองนูวาล่าเอเลียย่า ให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอันแสนสวยงามของเมืองตากอากาศ

อันดับ 1 ของศรีลังกา บนความสูงกว่า 1,868 เมตร ซึ่งทำให้ที่นี้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้ง

ประเทศศรีลังกานั้น ในอดีตเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน ชาวอังกฤษจึ้งได้ตั้งรกรากรวมถึงการ
เผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มชาไว้ที่นี่ด้วย ดังงนั้นในยุคล่าอาณานิคมศรีลังกาจึงได้มีการปลูกชาเพื่อส่งออกให้แก่
รัฐบาลอังกฤษ จนมาถึงปัจจุบันนี้ ไร่ชายังคงมีให้เห็นอยู่มากมาย และโรงงานผลิตชาในอดีตหลายแห่งได้ผัน
ตัวเองมาเป็นโรงแรมหรูระดับ 4-5 ดาว เพื่อให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับบรรยกาศอันเป็นธรรมชาติที่แท้จริง โดย
ที่สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบยุคอาณานิคม มีการตกแต่งสร้างบ้านด้วยอิฐก้อนใหญ่ และบ้านทรง
ทิวดอร์สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก โรงแรม Jetwing St. Andrews - Nuwara Eliya หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 6:  นูวาล่าเอเลียย่า - วัดกัลณียา - โคลัมโบ        เช้า/กลางวัน/เย็น

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม วัดกัลณียา เป็นวัดประจำเมืองที่ชาวโคลัมโบให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 1,900 กว่าปีที่แล้ว โดยกษัตริย์ YATALAT  ISSA ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับอาณาจักรโพลอนนารุวะ มีพื้นที่ 100 ไร่ เป็นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์  ภายในวิหาร มีภาพเขียน ภาพปั้น ภาพแกะสลัก เป็นงานยอดศิลปกรรม มีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32  ต้น ที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ เมื่อปี พ.ศ.1967 มีภิกษุชาวโยนก (เชียงใหม่) 25 รูป พระภิกษุเขมร 8 รูป ได้อุปสมบทที่อุทกเขปสีมา (อุโบสถกลางน้ำ) กลางแม่น้ำกัลยาณี  นำท่านชมวัดคงคาราม ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา สวยงามมาก ด้านหลังของวัด จะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของคนไทยที่ได้นำมาถวายเป็นพุทธบุชาให้กับวัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่านซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ศูนย์การค้าและซื้อชาชั้นดีใน ศูนย์การค้า ODEL

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย Cey-Nor Thai Restaurant

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ดานารานัยเก เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 7:  โคลัมโบ - กรุงเทพฯ

 

01.20 น.               เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL886 / UL888

06.25 น.               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

 

โรงแรม

 

ผู้ใหญ่

2 ท่าน

ผู้ใหญ่

3-7 ท่าน

ผู้ใหญ่

8-12 ท่าน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

 

Jetwing Sea in NGB  4*

Palm Garden Village in ARP 4*

Deer Park in POL 4*

Queen's Hotel in KAN 4*

Jetwing St. Andrew in NUW 4*

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินศรีลังกาแอร์ไลน์

ราคาไม่รวมตั๋ว

25,900

24,900

23,900

8,000

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-โคลัมโบ-กรุงเทพฯ สายการบิน SRI LANKAN ชั้นประหยัด
 • ค่าประกันภัยสายการบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่า

 

เอกสารในการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางประเทศไทยสามารถขอวีซ่า Online ได้ที่ www.eta.gov.lk

 

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อน เดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการคืนค่าเดินทางทั้งหมดต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ทั้งทางไทยและเนปาลเพราะบริษัทฯ ได้ชำระค่าเดินทางให้กับตัวแทนในต่างประเทศและสายการบินก่อนออกเดินทางทั้ง หมดแล้ว และตั๋วโดยสารเป็นตั๋วราคาพิเศษ ดังนั้นหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าออกเมืองตามเงื่อนไขข้างต้นหรือแยกตัว ระหว่างการเดินทางในช่วงใดช่วงหนึ่ง ท่านไม่สามารถนำตั๋วโดยสารมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้

 

 

 

 

 

 


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์ศรีลังกา 7 วัน 5 คืน โรงแรม 4 ดาว แบบไพรเวท 2 ท่านเดินทางได้ทันที ไม่ต้องรอกรุุ๊ป

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่