ทัวร์สิงคโปร์- มาเลเซีย-ปีนัง-มะละกา-กัวลาลัมเปอร์ 5 วัน 4 คืน บินตรงจากเชียงใหม่-หาดใหญ่//กัวลาลัมเปอร์-เชียงใหม่ Air Asia

ทัวร์สิงคโปร์- มาเลเซีย-ปีนัง-มะละกา-กัวลาลัมเปอร์ 5 วัน 4 คืน บินตรงจากเชียงใหม่-หาดใหญ่//กัวลาลัมเปอร์-เชียงใหม่ Air Asia

ดาวน์โหลดรายการทัวร์

มาเลเซีย-สิงคโปร์
5 วัน 4 คืน

บินตรงจากสนามบินเชียงใหม่โดยแอร์เอเชีย

ปีนัง มะละกา ปุตราจายา กัวลาลัมเปอร์  เก็นติ้งไฮแลนด์ สิงคโปร์
TWIN TOWER,
KL TOWER

มะละกาเมืองมรดกโลก ยะโฮห์บารู สิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

เพียง 28,900 บาท

วันเดินทาง 2-6 , 11-15 เม.ย. / 30-4 พ.ค. / 11-15 มิ.ย. / 9-13 ก.ค. / 8-12 ส.ค. /10-14 ก.ย. พ.ศ.2557

วันแรก เชียงใหม่ -หาดใหญ่ -ปีนัง LD ( L=Lunch)

06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

08.35 น. ออกเดินทางสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3064

12.35น. คณะเดินทางถึงหาดใหญ่ ä นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) จากนั้นเดินทางด้วยรถโค้ชมุ่งสู่ประเทศมาเลเซียสู่ด่านสะเดา - จังโหลน เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นการเดินทางในประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านจิตรา อลอสตาร์ บัตเตอร์เวิร์ธ ข้ามสะพานที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก (13.5   กิโลเมตร) ถึง เกาะปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งโลก ตะวันออก" ในสมัยรัชกาลที่ 5 เคยเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศ เราสูญเสียดินแดนให้แก่อังกฤษในภายหลังยุคสมัย อาณานิคมเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านมา หลังจากหมดยุคอาณานิคมเกาะปีนังจึงถูกผนวกเป็นรัฐหนึ่งของมาเลเซีย ในยุคสมัยนั้นเป็นเมืองที่เจริญ คับคั่งไปด้วยเรือสินค้า ฝรั่งดั้งขอ ปัจจุบันทิ้งร่องรอยความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมแบบสไตล์โคโรเนียล ที่ทางการมาเลเซียยังอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลัง

17.00 น. äรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ณ ภัตตาคาร  ã พักที่โรงแรม http://www.georgetowncityhotel.com

วันที่สอง  ปีนัง-ปีนังฮิลล์-วัดเขาเต่า -เก็นติ้งไฮแลนด์ BL

07.00 น. äบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า เชิญให้อาหารเต่าซึ่งอาศัยอยู่มากมายภายในวัดและชม เจดีย์หมื่นพระ นำท่านขึ้นสู่ ปีนังฮิลล์ โดยรถรางไฟฟ้า ชมทัศนียภาพรอบเกาะซึ่งสามารถมองเห็นสะพานปีนัง บนยอดเขาจะมีวัด โรงแรมและร้านค้าต่างๆ มากมาย     แวดล้อมด้วยบรรยากาศที่เย็นสบาย สดชื่น

12.00  น. äบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์สู่สถานี  SKYWAY นั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง3.4 กิโลเมตร ซึ่งมีความเร็วที่สุดโลกและยาวที่สุดในเอเชีย สัมผัสบรรยากาศที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์    ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้านชาวป่า(จำลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายใน     ระดับความสูงกว่า 6,000 ฟิต จากน้ำทะเล เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) เชิญท่านเพลิดเพลินกับ   คาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ชม. มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิเช่น ล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ท ฯลฯ ได้เวลาสมควร นำท่านลงจากยอดเขาเก็น          ติ้งไฮแลนด์ **สุภาพบุรุษความสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ  และเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า         คาสิโน** (กรณีไม่ได้พักบนเก็นติ้งของสงวนสิทธิ์จัดที่พักที่กัวลาลัมเปอร์เลือกรับประทานอาหารตามสะดวกที่ฟู๊ดคอร์ดมีอาหารหลากหลายชนิดให้ท่านเลือกรับประทาน) ã พักที่โรงแรมhttp://www.firstworldhotel.org/หรือเทียบเท่า

วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ -ปุตราจายา -มะละกา -ยะโฮห์บารู BLD

07.00 น. äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

09.00 น. นำคณะชมทัศนียภาพและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆของกัวลาลัมเปอร์เช่น หอคอยโทรคมนาคม K.L.TOWER,จัตุรัสเมอร์          เดก้า(ลานแห่งอิสรภาพ), สุลต่านอับดุลซามัคชมอนุสาวรีย์แห่งชาติถ่ายรูปกับพระราชวังของประเทศมาเลเซีย  สัมผัสความยิ่งใหญ่ของตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก Twin Tower ณ จุดนี้สามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบของกัวลาลัมเปอร์และมองเห็นภูเขาเก็นติ้ง นำท่านช้อปปิ้งย่านสรรพสินค้าชั้นนำ KLCC ใต้ตึกในกัวลาลัมเปอร์ สนุกกับการเลือกซื้อสินค้าแวะชมร้าน ช็อคโกแลตราคาถูก และผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นบะกุ๊ดเต๋ ต้มซุปเครื่องยาจีน และขนมขบเคี้ยวท้องถิ่นมากมาย

12.00  น. äบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)

บ่าย อำลากัวลาลัมเปอร์ นำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวงใหม่ของมาเลเซียที่ได้นำเอาหน่วยงานของราชการมารวมกันไว้ที่เดียวกัน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับมัสยิดประจำรัฐแห่งใหม่ ทำเนียบรัฐบาลสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญ่อลังการ  ชมทะเลสาบเปอร์ดานาปุตรา ชมความงามด้วยภูมิประเทศและการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมที่ลักษณะเฉพาะหามูลค่ามิได้จนได้ชื่อว่า "นครอุทยาน นครปัญญาชน" เดินทางสู่         เมืองมรดกโลก มะละกา (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ เดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์นำท่าน    เดินทางไปชมความงามของ Standthuys , Victoria Fountain ,Chirst Chureh หอนาฬิกา กังหันแถบ ดัชท์สแควร์ เดินทางขึ้นเขา St.Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St.Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ นำท่านสู่ยะโฮร์บารู รัฐที่มีความเจริญที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียอยู่ติดกับสิงคโปร์

19.00 น. äบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7)ãพักที่โรงแรม selesahoteljohorbahru.whizzroom.com

หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ ยะโฮห์บารู - สิงคโปร์-Universal Studio Singapore-City Tour -ยะโฮห์บารู BLD

06.00 น. äบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8)

นำท่านสู่ด่านยะโฮร์บารูเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำท่านเที่ยวชม  บรรยากาศโดยรอบของประเทศสิงคโปร์ นำคณะเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูด และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น ซึ่งจะมีจุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดย 18 จุดเท่องเที่ยวมีเฉพาะในสิงคโปร์ที่เดียวเท่านั้นท่านจะตื่นตาตื่นใจและเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดทั้ง7โซนใน  UniversalStudioอาทิเช่น             แบทเทอลสตาร์ กาแลคติ  การประลองความกล้าในการต่อสู้ข้าจักรวาลบนรถเหาะตีลังการางคู่ ที่สูงที่สุดในโลก ล่องเรือผจญภัยกับอเล็กซ์และผองเพื่อนในการเดินทางสุดหรรษาที่จำลองมาจากภาพยนตร์แอนนิเมชั่นของดรีมเวิล์ด ที่คุณจะลืมไม่ลงได้ที่ มาดากัสกา เผชิญหน้ากับกองทัพมัมมี่ บุกตลุยสู่ความมืด รายล้อมไปด้วยลูกไฟขนาดยักษ์พาท่านหลบหลีกแมลงปีกแข็ง ไปกับรีเวนจ์เจอร์ออฟเดอะมัมมี่แล้วเราจะนำท่านสู่ถนนคนเดินแห่งความบันเทิงเปิดตลอด 24 ชม. (เฟสทีฟวอล์ค) สนุกกับการช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายและร้านอาหารต่าง ๆ หลากหลายนานาชนิด

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)

บ่าย นำท่านสู่ The Merlion ระหว่างทางท่านจะผ่านสนามปาดังสนามขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีอายุมากกว่า 30 ปี เป็นรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลา หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริงและตำนานซึ่งมีหัวเป็น   สิงโตและลำตัวเป็นปลากำลัง       โต้คลื่นส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบสิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบันตาตำนานเล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวเป็นปลาแสดง    ถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านชาวประมงในอดีตนั้นเองใกล้ๆกันท่านจะพบโรง  ละครเอสพนาดที่มีรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และให้ท่านได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่คนสิงคโปร์นับถืออย่างมากพร้อม  ชมวัดแขกศรีกฤษณะที่สวยงามและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิของชาวสิงคโปร์ให้ท่านได้เลือกซื้อขนมและเครื่องยาจีนที่มีมากมายจากหลากหลายร้านค้า....ผ่านชมย่าน  ลิตเติ้ลอินเดีย ศูนย์กลางของชุมชนชาวอินเดียในสิงคโปร์ ถนนที่เต็มไปด้วยกลิ่น เครื่องเทศสายนี้มีเครื่องเพชรพลอยสไตล์อินเดีย มาลัยดอกมะลิ และผ้าไหมส่าหรีเป็นจำนวนมาก เริ่มตั้งแต่เท็กก้าเซ็นเตอร์ (Tekka Centre) และลิตเติ้ลอินเดียอาเคด (Little India Arcade) ที่กว้างใหญ่ เชิญท่าน ช้อปปิ้งสินค้าย่านถนนออชาด ย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์มีสินค้าให้เลือกมากมาย

18.00 น. äบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 10) // กลับมาพักที่ยะโฮห์บารู

20.00 น. ã พักที่โรงแรม selesahoteljohorbahru.whizzroom.com หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า ยะโฮห์บารู-กัวลาลัมเปอร์-เชียงใหม่ BL

07.00 น. บริการอาหารเช้า

08.30 น.  เช็คเอาท์พร้อมกระเป๋าสัมภาระ // ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก Local Product // นำท่านเดินทางไปสนามบิน
กัวลาลัมเปอร์
11.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
12.30 น.  ถึงสนามบินนำท่านเช็คอินน์เพื่อเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่
14.50 น.  เดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ AK1916  14.50-16.25
16.25 น.  ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ

ราคา

ห้องพักคู่
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

28,900 บาท
4,000   บาท
25,900 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ  2 เที่ยวบินโดย สายการบิน แอร์เอเชีย    
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าบริการ โรงแรมที่พัก 4 คืน

- ค่ารถนำเที่ยวบริการตลอดตามรายการ   
- ค่าอาหารตามที่ระบุ ในรายการ 
- ค่าหัวหน้าทัวร์จากไทย มัคคุเทศก์ และบริการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

หมายเหตุ

- รายการเดินทางนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เงื่อนไขการจองปละการชำระเงิน

-              จองและมัดจำท่านละ 10,000  บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี หรือชำระที่สำนักงาน

-              หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

-              ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 7  วันทำการ ( ไม่นับรวม เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

เงื่อนไขการยกเลิก

  1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน จะคือเงินส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจริง
  2. ยกเลิกการเดินทางภายใน  15.-30  วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
  3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
  4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัท สวอนทราเวล เชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น และไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สิ่งของสูญหาย และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น ภัยธรรมชาติ  การจลาจลต่าง ๆ

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ  ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทสวอนทราเวล อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน  ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ การตอบปฏิเสธการเข้าเมืองและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุเหลือก่อน เดินทางอย่างน้อย  6 เดือนไม่ต้องทำวีซ่า


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์สิงคโปร์- มาเลเซีย-ปีนัง-มะละกา-กัวลาลัมเปอร์ 5 วัน 4 คืน บินตรงจากเชียงใหม่-หาดใหญ่//กัวลาลัมเปอร์-เชียงใหม่ Air Asia

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่