สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศจากเชียงใหม่ ( 8-9 ท่าน ) ทัวร์ครบสูตร อาหาร ที่พัก รถ ไกด์

สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศจากเชียงใหม่ ( 8-9 ท่าน ) ทัวร์ครบสูตร อาหาร ที่พัก รถ ไกด์

ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงใหม่,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,สิบสองปันนาเชียงใหม่

เชียงใหม่-เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - บ่อหาญ (สิบสองปันนา) -  เชียงของ
(ไป- กลับทางรถ ผ่านเส้นทาง R3a ลาว )

เพียง 10,900 บาท รวมอาหารทุกมื้อ

ดาวน์โหลดรายการทัวร์ที่นี่จ๊ะ..โอมมหาหือ..จงซื้อทัวร์กับเรา

หมายเหตุ***  8-9 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถของบริษัทจะรับท่าน ณ จุดนัดหมาย ส่งท่านชายแดนไทย-ลาว พนักงานเดินเอกสารเตรียมรอรับท่านที่หน้าด่าน ส่งท่านข้ามด่านลาวโดยมีไกด์ลาวรับช่วงต่อ ส่งให้ไกด์จีน ณ ชายแดนจีน ( ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์)

เมืองเชียงรุ้ง หรือเมืองสิบสองปันนา เมืองแห่งนกยูง ประเทศจีน ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมาช้านาน อารยธรรม-เชื้อชาติ ที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิตชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของพี่น้องชาวไทยใหญ่-ไทยลื้อ ซึ่งเป็นต้นกำเนิด ไทยลื้อแถบภาคเหนือของไทย จึงน่าไปสัมผัสยิ่ง

กำหนดเดินทาง พ.ศ. 2557
13-16 ก.พ. / 27-30 มี.ค. / 3-6 , 12-15 เม.ย. / 1-4 พ.ค. / 12-15 มิ.ย. / 10-13 ก.ค. / 9-12 ส.ค. /11-14 ก.ย. / 9-12 , 23-26 ต.ค. / 6-9 พ.ย. / 4-7 ,10-13 ธ.ค. / พ.ศ.2557

 

วันแรก เชียงใหม่-เชียงของ-หลวงน้ำทา-สิบสองปันนา BLD   B=Breakfast

 

01.00 รับคณะ ณ จุดนัดหมาย จ.เชียงใหม่.........ออกเดินทางเช้า เวลา 01.00 น.

07.30 นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงของ / รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์

08.30 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  ผ่านการตรวจสอบเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ -ผ่านด่านสากลห้วยทราย สปป.ลาว นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ ตามเส้นทางหมายเลข R3a ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนเงินจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่าน  ผ่านเมืองสำคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางในช่วงนี้  เป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วง ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทาง  ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน

13.00 ถึง เมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 จากหลวงน้ำทาเดินทางสู่สามแยกนาเตย  แล้วไปยังด่านชายแดนลาวที่บ้านบ่อเต็นซึ่งเป็นเขตเช่าที่รัฐบาลจีนทำสัญญาเช่าต่อรัฐบาล สปป.ลาวในระยะยาวให้นักลงทุนชาวจีนได้มาเปิดทำธุรกิจการค้าชายแดนระหว่างจีน- ลาวรวมทั้งคาสิโนให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  และชายแดนจีนที่บ้านบ่อหาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของลาว/จีนแล้วออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า โดยปรับอากาศจากประเทศจีน

15.00 เดินทางถึงเมืองหล้า เมืองหน้าด่านของจีนที่ติดกับประเทศลาว นำท่านเดินทางต่อไป

ยังเมืองจิ่งหงหรือเชียงรุ้ง เมืองเอกของเขตปกครองพิเศษชนชาติไทลื้อสิบสองปันนา
มณฑลยูนาน

19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองเชียงรุ้ง / Hua Fa Hotel หรือเทียบเท่าระดับสามดาว อิสสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง   เชียงรุ้ง- ตลาดเช้าชนไทลื้อ-เมืองฮำ ( หมู่บ้านกาหลันป้า)-สวนม่านทิง-ศูนย์วิจัย สมุนไพรไทลื้อ BLD

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง ช้อปปิ้งตลาดเช้าไทลื้อ จากนั้นพาท่านออกเดินทางไปตามริมแม่น้ำล้านช้าง ซึ่งเป็นต้นแหล่งน้ำแม่น้ำโขง ชมหมู่บ้านกาหลั่นป้า ที่อุดมไปด้วยผัก-ผลไม้ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของพี่น้องไทยปันนา (ไทลื้อ) พร้อมชมตลาดนัดของชนเผ่าน้อย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมสวนม่านทิง เป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่น ชมสวนนกยูงสัญลักษณ์ของเมืองเชียงรุ้ง เที่ยววัดเชียงเจิง และชิมชาชั้นดี ชาผูเอ่อเป็นชาที่เมืองยูนานต้องส่งไปเป็นเครื่องบรรณาดการให้กษัตริย์สมัย
โบราณ และชม ศูนย์วิจัยสมุนไพรไทลื้อ เป็นแหล่งรวบรวบสมุนไพรเพื่อการวิจัยที่มีชื่อเสียงของสิบสองปันนาเพื่อผลิตยารักษาโรค ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง พร้อมชมการแสดงของสาวชาวไทยลื้อ หลังอาหาร พาท่านกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิบสองปันนา  หลังอาหาร พาท่านกลับที่พักโรงแรม ã Hua Fa hotel หรือเทียบเท่าระดับสามดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าย่านโรงแรม

วันที่สาม  วัดหลวงเมืองลื้อ -สวนป่าดงดิบ-บ้านไทลื้อรุ่นใหม่-โชว์พาราณสี BLD

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพาท่านเที่ยว วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยานหรือเถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มาตั้งแต่ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่นไทย ลาว กัมพูชา พม่าสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้ว ยังจะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุด จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไต หรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้ (ปัจจุบันทางการจีนได้รื้อวัดป่าเจและย้ายมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด  )

สาย นำชมหมู่บ้านไทลื้อรุ่นใหม่ ชมบ้านตีมีดไทลื้อ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ อาทิ  เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิริมงคล ชมหมู่บ้าน เก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อ

ค่ำ ä รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านชมโชว์พาราณสี อันตระการตา  จากนักแสดงนับร้อยชีวิต  จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านตามอัธยาศัย

ã โรงแรม Hua Fa หรือเทียบเท่าระดับสี่ดาว

วันที่สี่  เชียงรุ้ง - บ่อหาน-บ่อเต็น-หลวงน้ำทา-เชียงของ-เชียงราย-เชียงใหม่ BLD

06.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทาง กลับไปยังด่านบ่อหาญ เพื่อกลับสู่ลาวที่ด่านบ่อเต็น

10.00 เดินทางถึงด่านบ่อหาญ  นำท่านผ่านด่านเข้าสู่ด่านบ่อเต็น ประเทศลาว

12.00           พักรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหลวงน้ำทา

ออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย โดยรถตู้ปรับอากาศลาว

17.00 เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรแล้วนำท่านสู่ฝั่งไทย

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย นำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
(รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย )

20:00 ถึง จ.เชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านๆละ                  10,900          บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                                  3,000          บาท

ไม่มีราคาเด็ก / มาสามท่านพักเป็นห้อง 3 เตียง

อัตรานี้รวม

-      ค่ารถปรับอากาศเริ่มจากเชียงใหม่-ประเทศลาว-เข้าประเทศจีน เดินทางตามโปรแกรม

-      ค่าที่พัก, ค่าอาหารระดับมาตรฐานตามรายการ

-      ค่า VISA หน้าด่านเข้าประเทศจีน

-      ค่าโชว์พาราณสี

-      ค่ารถบริการท่องเที่ยวตลอดรายการ

-      ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานีต่าง ๆ

-      ไกด์ท้องถิ่นที่มีความชำนาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง

-      ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านล่ะ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical Expense)               วงเงินท่านละ500,000 บาท  และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินท่านละ200,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ

-      ทิปมัคุเทศก์ลาว-จีน และคนขับรถลาว-จีน

( กรุณาเตรียมทิปไว้ท่านละ 300-400 บาท )

-    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอบิล)

เอกสารในการยื่นวีซ่า

u   หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

v  รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 2 รูป(สี)ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศจากเชียงใหม่ ( 8-9 ท่าน ) ทัวร์ครบสูตร อาหาร ที่พัก รถ ไกด์

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่