ทัวร์จาริกแสวงบุญอินเดีย-เนปาล 9 วัน 8 คืน (พักร่มอารามแห่งวัดไทย5คืน+โรงแรม 3 คืน) Indigo Air

ทัวร์จาริกแสวงบุญอินเดีย-เนปาล 9 วัน 8 คืน (พักร่มอารามแห่งวัดไทย5คืน+โรงแรม 3 คืน) Indigo Air

ความงดงามบนเส้นทางจาริกแสวงบุญนั้น คือ เสี้ยวหนึ่งของรางวัลที่มอบให้
ทำไมต้องไปอินเดีย ? เพราะอินเดีย คือ แดนดินถิ่นพระเจ้า ขอแค่สักครั้งในชีวิต อย่าเพียงแค่มองผ่าน โดยที่ยังมิทันจะได้ลิ้มรสของพระพุทธศาสนา ทัวร์เส้นนี้ให้ไปด้วยศรัทธา มิได้ล่อใจให้ท่านไปด้วยราคา หรือ พวกมากลากไป

ทัวร์อินเดีย,ทัวร์แสวงบุญอินเดีย

 

 

ดาวน์โหลดรายการทัวร์

ความงดงามบนเส้นทางจาริกแสวงบุญนั้น คือ เสี้ยวหนึ่งของรางวัลที่มอบให้
ทำไมต้องไปอินเดีย ? เพราะอินเดีย คือ แดนดินถิ่นพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของศาสนา ปรัชญา และวัฒนธรรม

ทัวร์จาริกแสวงบุญ

ตามรอยพระพุทธเจ้า๙ วัน ๘ คืน

๑-๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

๓๓,๙๐๐ บาท

 

( รายได้ส่วนหนึ่งร่วมถวายวัดไทยในอินเดียในการสร้างห้องน้ำและกิจสงฆ์)
จาริกแสวงบุญ ณ  พุทธสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย - เนปาล-โกลกาตา-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา-พาราณสี-ลุมพิน-กุสินารา-ไวสาลี-ปัตนะ( พักร่มอารามแห่งวัดไทย+ โรงแรม 3 คืน)

สายการบินIndigo Airline
ธรรมะบรรยายโดย ดร.ชญานันท์ อัศวธรรมานนท์ (ธรรมะวิทยกร)

 

"อานนท์ สังเวชนียสถาน ที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ๔ ตำบลเหล่านี้ คือ

๑. สถานที่พระตถาคตประสูติ

๒. สถานที่พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

๓. สถานที่พระตถาคตประกาศพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

๔. สถานที่พระตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ

อานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ ตาบลเหล่านี้แล เป็นสถานที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก

อุบาสิกา ผู้มีศรัทธา มาอนุสรณ์ระลึกถึงสังเวชนียสถาน ๔ ตำบลนี้ก็ดี ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยวจาริกไปในเจดีย์ มีจิต เลื่อมใสแล้ว จักทากาละก็ดี ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ทำลายกายตายไป จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์"
(ที.มหา/๑๐/๑๕๔)

 

กรุ๊ปแรก ๑๑-๑๙ ต.ค. ๒๕๕๗ นัดกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ คืนวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

กรุ๊ปสอง ๑-๙ ก.พ. ๒๕๕๘ นัดกันที่สนามบินสุวรรณภมิ คืนวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ / ๑ ก.พ.๒๕๕๘

วันที่ ๑ กรุงเทพ - โกลกัตต้า -พุทธคยา

 

สายการบิน อินดิโก้แอร์ เที่ยวบินที่ ( 6E 78 02.55-04.05 )BKK - CCUสนามบินสุวรรณภูมิ- โกลกัตต้า

สถานที่พำนัก:ร่มอารามแห่ง วัดไทยพุทธคยา

กรุ๊ปแรก ๑๑-๑๙ ต.ค. ๒๕๕๗ นัดกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ คืนวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๔.๐๐ น.

กรุ๊ปสอง ๑-๙ ก.พ. ๒๕๕๘ นัดกันที่สนามบินสุวรรณภมิ คืนวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๔.๐๐ น.

 

๒๔.๐๐ น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินIndigo Air (ชั้น ๔ ประตู ๕ แถว K )

๐๒.๕๕ น.      เช้าวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗/กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ออกเดินทางสู่เมืองโกลกัตตา

๐๔.๐๕ น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองโกลกัตตา รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย ( เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวที่สนามบินให้เรียบร้อย ) จากนั้น นั่งรถบัสปรับอากาศไปพุทธคยา

๐๗.๐๐ น.       บริการอาหารเช้า ระหว่างทาง .............

บ่าย              ถึงพุทธคยา บริการอาหารกลางวัน / นำท่านเข้าสู่ที่พัก (พักที่วัดไทยพุทธคยา)ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินเล่นบริเวณวัดได้

๑๘.๐๐ น.      บริการอาหารเย็น
๑๙.๐๐ น.       ร่วมกับทางวัดทำวัตรสวดมนต์ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ / ๒ ก.พ.๒๕๕๘

วันที่ ๒ พุทธคยา (สถานที่ตรัสรู้) - วัดนานาชาติ -บ้านนางสุชาดา - ช้อปปิ้ง

 

สถานที่พำนัก:ร่มอารามแห่ง วัดไทยพุทธคยา

๐๖.๐๐ น.       ฉัน / รับประทานอาหารเช้า ณ วัดไทยพุทธคยา

๐๗.๐๐ น.       นําชมบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาส และชมแม่น้ำเนรัญชราสถานที่พระโพธิสัตวทรงลอยถาด ต่อจากนั้น นําไหว้พระสวดมนต์ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ และนมัสการพระแท่นวัชร อาสน์-อนิมิสสเจดีย-รัตนจงกรมเจดีย-สระมุจลินทร์ หลังจากนั้นเชิญนั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

๑๑.๐๐ น.       ฉันเพล / รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทยพุทธคยา

๑๒.๓๐ น.       เชิญร่วมถวายปัจจัยบํารุงอาราม ณ วัดไทยพุทธคยา (ตามกําลังศรัทธา ทัวร์เตรียมไว้แล้ว)

๑๔.๐๐ น.       นําชมวัดพุทธนานาชาติ อาทิ วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน วัดทิเบต วัดศรีลังกา

เลือกซื้อสินค้าอินเดียและทิเบต ราคาย่อมเยา เช่นผ้าคลุมไหล เข็มกลัด เสื้อภารตะ พระพุทธรูป สร้อย ประคํา ย่าม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กําไล ชุดปัญจาบี ฯลฯ

๑๘.๐๐ น.      รับประทานอาหารเย็นที่วัดไทยพุทธคยา

๑๙.๐๐ น.       นําสู่โพธิมณฑล สักการะพระพุทธเมตตา และปฏิบัติบูชา ทําวัตรเย็น นั่งสมาธ ฯลฯ

 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ / ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ ๓ พุทธคยา-ราชคฤห์ - นาลันทา - ปัตนะ

 

สถานที่พำนัก:โรงแรมระดับ 4 ดาว

๐๖.๐๐ น.       ฉัน / รับประทานอาหารเช้า ณ วัดไทยพุทธคยา

๐๖.๓๐ น.       นําท่านเดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ เพื่อชมถ้ำสุกรขาตา สถานที่พระสารีบุตรอัครสาวก เบื้องขวา ได้บรรลุธรรมสําเร็จเป็น พระอรหันต์ และนมัสการพระมูลคันธกุฎ สถานที่ประทับจําพรรษาของพระพุทธองค์

๐๙.๐๐ น.       นําชมคุกคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร บ่อน้ําร้อนตโปทาราม สถานที่อาบน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ต่อจากนั้น นําไหว้พระสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ณ วัดเวฬุวันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ แด่พระอรหันต์สาวก ๑,๒๕๐ รูป (สถานที่ ก่อกําเนิดประเพณีวันมาฆบูชา)

๑๑.๐๐ น.       ฉันเพล / รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทยสิริราชคฤห

๑๒.๐๐ น.       เชิญร่วมถวายปัจจัยบํารุงอาราม ณ วัดไทยศิริราชคฤห์ (ตามกําลังศรัทธา ทัวร์เตรียมไว้แล้ว)

๑๒.๓๐ น.       เดินทางไปชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของโลก ซึ่งเคยรุ่งเรือง เมื่อกว่าพันปีที่ผ่านมา และนํานมัสการพระพุทธรูปองค์ดํา

๑๗.๐๐ น.      เดินทางสู่เมืองปัตนะ

๑๙.๓๐ น.      นำท่านรับประทานอาหารค่ํา ณ วัดไทยพุทธคยา

๒๐.๓๐ น.       พักผ่อนสบายๆ+

 

 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ / ๔กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ ๔  ปัตนะ-ไวสาลี-กุสินารา- มหาปรินิพพานสถูป (สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน)

 

สถานที่พำนัก:ร่มอารามแห่ง วัดไทยกุสินารา

๐๕.๐๐ น.       ฉัน / รับประทานอาหารเช้า

๐๖.๐๐ น.       นำชมวัดอโศการาม สถานที่ทําสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ ๓ และพระเจ้าอโศกมหาราช ส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา 9 สาย (รวมทั้งสุวรรณภูมิและศรีลังกา) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไวสาลีชมมหาสถูปเกสรียา ปรากฏในสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า (สถานที่ทรงแสดงกาลามสูตรและเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานบาตรของพระศาสดา)นำชม พระราชวังโบราณของกษัตริย์แคว้นวัชชีในสมัยพุทธกาลและนำชม  วัดนานาชาติในเขตพุทธสถานเมืองไวสาลี

๑๒.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน

เย็น               ถึงเมืองกุสินารานํานมัสการสังเวชนียสถาน ณ มหาปรินิพพานสถูปสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า สักการะพระพุทธปรินิพพาน (เสมือนเข้าเฝ้า) ต่อจากนั้นนํานมัสการ มกุฏพันธนเจดีย สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ซึ่งเป็นที่รวมพระบรม สารีริกธาตุไว้มากที่สุดในครั้งพุทธกาล เป็นพุทธสถานที่สําคัญยิ่งอีกแห่งหนึ่งนํานมัสการกูฏาคารศาลา วัดป่ามหาวัน สถานที่ก่อกําเนิดภิกษุณสงฆ์รูปแรกของโลก ต่อจากนั้นนํา นมัสการปาวาลเจดีย์ สถานที่ทรงปลงพระชนมายุสังขาร

เย็น               รับประทานอาหารเย็น พร้อมปฏิบัติบูชา

 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ /๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ ๕ กุสินารา - ลุมพีนีวัน - วัดไทยลุมพินี(ประเทศเนปาล)

 

สถานที่พำนัก:ร่มอารามแห่งวัดไทยลุมพีนี

๐๗.๐๐ น.       ฉัน / รับประทานอาหารเช้า ณ วัดไทยลุมพินี

๐๘.๐๐ น.       เดินทางสู่ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านําสู่พุทธวิหาร ๙๖๐ ทานโรตีราดนมข้น พักผ่อน ดื่มเครื่องดื่มตามอัธยาศัยจับจ่ายสินค้าร้านค้าสหกรณ์ของวัด(อยู่ใกลชายแดนอินเดีย - เนปาล รอการประทับตราหนังสือ เดินทางเพื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านโสเนาว์ล เข้าสู่ราชอาณาจักรเนปาล)

๑๒.๐๐ น.       ถึงลุมพีนีวัน นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน นําไหว้พระสวดมนต์ เจริญ

สมาธิภาวนา แล้วชมเสาหินพระเจ้าอโศก ซึ่งมีอายุกว่า ๒,๓๐๐ ปี ชมหินแกะสลักภาพพุทธประวัติตอนประสูติ และชมสระโบกขรณีสถานที่ทรงสรงสนาน ของพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา

๑๗.๓๐ น.      รับประทานอาหารเย็น ณ วัดไทย ลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล จากนั้น นําชมวัดพุทธนานาชาติ

๑๙.๐๐ น.       เชิญร่วมทําบุญทอดผ้าป่าบํารุงอาราม ณ วัดไทยลุมพินี (ตามกําลังศรัทธา)สวดมนต์ทําวัตรเย็น ที่พระอุโบสถ (พระประธานงดงามมาก)จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่งดงามด้วยสีขาว อากาศดีมาก และอาหารอร่อย

 

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ / ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ ๖ ลุมพินีวัน -สาวัตถี

 

สถานพำนัก: ร่มอารามแห่ง วัดไทยเชตวัน....สาวัตถี
๐๗.๐๐ น.       รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ น.       เดินทางกลับสู่ประเทศอินเดีย สู่เมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหนึ่งในจำนวน ๖ เมืองที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองที่สุด เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล ซึ่งเป็นแคว้นหนึ่งในจำนวน ๑๖ แคว้นในสมัยพุทธกาล และเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่อีกแคว้นหนึ่งใน ๔ แคว้น แคว้นโกศลมีความยิ่งใหญ่ในด้านการปกครอง เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับแคว้นต่างๆ ทางตอนเหนือเช่น มคธ กาสี กุรุ วัชชี ต่อมาแคว้นโกศลได้ผนวกแคว้นกาสีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง รวมทั้งยังปกครองแคว้นสักกะซึ่งเป็นเมืองพุทธบิดา

๑๒.๐๐ น.       บริการอาหารกลางวัน

บ่าย              ถึงเมืองสาวัตถี นำชมวัดไทยเชตวันมหาวิหาร ,บ้านท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี ,บ้านพ่อองคุลีมาล,เนินดินยมกปาฎิหาร

เย็น               รับประทานอาหารเย็น / ร่วมปฎิบัติบูชา

 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ / ๗กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ ๗ สาวัตถี-- พาราณาสี

 

สถานพำนัก: พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

๐๗.๐๐ น.       รับประทานอาหารเช้าที่วัดไทยฯ

๐๘.๐๐ น.       เดินทางสู่เมืองพาราณาสี(แคว้นกาสีในสมัยพุทธกาล)

๑๑.๐๐ น.       ฉันเพล / รับประทานอาหารกลางวันณ วัดไทยสารนาถแคว้นพาราณาสี

๑๒.๓๐ น.       เชิญร่วมถวายปัจจัยบํารุงอาราม ณ วัดไทยสารนาถ (ตามกําลังศรัทธา)

๑๓.๓๐ น.       นําเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ

๑๔.๓๐ น.      นําสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระศรีมหาโพธิ์ (นํามาจากเมืองอนุราธปุระ)และพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ /พระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปล ๑๐ ภาษา ฯลฯนําเลือกซื้อสินค้าเมืองพาราณสีผ้าไหมกาสี ผ้าพาสมิน่า จากแคชเมียร์ หินสี ผ้าคลุมไหล่ฯลฯนําไหว้พระสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ณ บริเวณธรรมเมกขสถูป สถานที่ทรง แสดงปฐม เทศนา และสถานที่ก่อกําเนิดพระสังฆรัตนะ รับฟังการบรรยายและน้อมนําปฎิบัติบูชา ร่วมสวดมนต์พระธรรมจักรฯ และทําวัตรเย็น ณ สังเวชนียสถาน (ที่กําเนิดวันอาสฬหบูชา)

๑๙.๐๐ น.       รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ /๘กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ ๘พาราณาสี -พุทธคยา

สถานพำนัก: โรงแรมระดับ 4 ดาว

๐๕.๓๐ น.       เดินทางจากวัดไทยสารนาถผ่านตัวเมืองพาราณสี ที่คลาคล่ําไปด้วยฝูงชนในยามอรุณรุ่งเพื่อล่องเรือ ชมแม่นาคงคา สายน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ลิขิตวิถีชีวิตของภารตะชน( ความเชื่อของคนฮินดู)ชมการอาบน้ำล้างบาป การบูชาพระสุริยเทพ การเผาศพ ณ ริมฝั่งแม่น้ําคงคา ที่กว่า๓,๐๐๐ ปี ไฟไม่เคยดับ ลับหายไปจากคงคานที แต่ครั้งก่อนยุคพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน

๐๗.๐๐ น.       รับประทานอาหารเช้าที่วัดไทยฯ จากนั้นเดินทางสู่เมืองพุทธคยา

๑๑.๐๐ น        ฉันเพล / รับประทานอาหารกลางวัน..

บ่าย              ถึงวัดไทยพุทธคยา ( พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก)

เย็น               รับประทานอาหารเย็น / ร่วมปฎิบัติบูชา

 

 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ / ๙กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

พุทธคยา -โกลกัตตา - กรุงเทพฯ

 

สายการบิน :Indigo Airline เที่ยวบินที่(6E 77 21.45 PM - 01.55 AM)CCU- BKK

๐๗.๐๐ น.      รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ น.      ออกเดินทางสู่เมืองโกลกัตต้า
๑๒.๐๐ น.      บริการอาหารกลางวัน
๑๖.๐๐ น.      ถึงเมืองโกลกัตต้า นำท่านอาบน้ำแต่งตัว (เปิดโรงแรม Day Use) พร้อมรับประทานอาหารเย็นและเดินทางสู่สนามบินโกลกัตต้า

๒๑.๔๕ น.     บินตรงสู่ประเทศไทยด้วย :Indigo Airline เที่ยวบินที่(6E 77 21.45 PM - 01.55 AM)CCU- BKK

๐๑.๕๕ น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลาตีหนึ่งห้าสิบห้านาที ( เช้าวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ / ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ )

 

 

ขอศีล ศรัทธา ที่เพียรสร้าง             ชโลมหลั่ง กายใจ ไม่มัวหมอง
เป็นแสงธรรม นำใจ ตามครรลอง      เป็นแสงทอง ส่องใจ ใฝ่ในธรรม

ผู้ประสานทัวร์ : น.ส.วิชุลดา จินดาประพันธ์  (เอ๋)  ๐๘๑-๕๓๐๓๙๘๘

นาย กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย ) ๐๘๙-๗๐๐๙๗๙๘

 

 

สิ่งของจำเป็นที่ต้องนาติดตัวไป:

๑.อาหารแห้งและขนมที่ตนเองชอบ

๒. ยารักษาโรค โดยเฉพาะโรคประจําตัว รวมทั้งยากันยุง ผ้าปิดจมูกกันฝุ่น

๓. ยาหม่องตราลิงถือลูกท้อหรือ ตราถ้วยทอง ปากกา (สําหรับแจก)

๔. ร่ม ชุดขาว และผายางพลาสติกสําหรับปูนั่งเวลาฉัน/รับประทานอาหารและสวดมนต์

๕. หมวก และ เสื้อกันหนาว อุณหภูมิปลายเดือนมกราคม ประมาณ 12 -20 เซลเซียส

๖. รองเท้าที่สวมใส่สบาย ( แนะนำฟองน้ำ 1 คู่ และผ้าใบ หรือ รองเท้าเปิดส้น 1 คู่)

๗. กระเป๋าใส่เสื้อผ้าต้องแข็งแรงทนทานต่อการกระแทก

๘. ไฟฉาย ไฟแช็ค หรือไม้ขีดไฟ แผ่นทองเปลว ธูปเทียน

๙. อุปกรณ์อาบน้ำ,สบู่,ยาสระผม,แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,ผ้าเช็คตัว,โลชั่นทาผิว,ไดร์เป่าผม

 

กรณีชุดขาวไม่ใส่ได้ไหมค่ะ ?
ได้ครับจะเป็นชุดหลากสีก็ได้ กางเกงสีพื้นก็ได้หากเกรงชุดขาวเปื้อนฝุ่น
แต่มีข้อแนะนำว่า ให้นำผ้าคลุมไหล่สีขาว ผืนใหญ่ๆสัก 1-2 ผืนติดไปด้วยเพื่อที่จะใช้คลุมตัว เหตุเพราะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ผู้จาริกแสวงบุญ จากทุกสารทิศ ล้วนแต่นิยมสวมชุดขาว ซึ่งหมายถึงความอ่อนโยน ความนอบน้อม ที่เกิดมาจากจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงส่งผลให้การแสดงออกทางกายด้านการแต่งกายของผู้แสวงบุญเป็นสีขาว  หมายถึง สีความบริสุทธิ์ ที่เหมาะกับ กาลและสถานที่ ฉะนั้นการแสดงออกของบุคคลด้าน วจีกรรม กายกรรม จึงเป็นผลมาจาก มโนกรรม เฉกเช่นกับคำถามที่ว่า ใส่เสื้อสีแดงไปงานศพได้ไหมครับ ?

 

ลักษณะของห้องพักในวัดเป็นอย่างไร ?

ห้องพักในวัดโดยส่วนมาก ๑ ห้อง พักรวมกัน ๔ ท่าน มีห้องน้ำในตัว / บางวัดห้องน้ำอาจจะแยก แต่แยกชาย หญิง / ธรรมวิทยากรจะทำหน้าที่จัดสรรห้องพักให้ท่านพักกับเพื่อนร่วมคณะที่ดูเสมือนคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนในทางโลก แต่ใกล้ชิดสนิทกันในทางธรรม / ห้องพักไม่มีแอร์แต่อากาศเย็นสบายจนถึงหนาวในบางคืน

 

ไปทัวร์แบบนี้ต่างจากการไปทัวร์แบบราคาสูงๆหรือไม่อย่างไร ?

อาจต่างกันที่ราคา แต่สถานที่พาไปนั้นไปถึงเหมือนกัน / อาจต่างกันที่ความหรูหรา สะดวกสบาย แต่สิ่งที่ไม่ต่างกันคือ สัจธรรม และความศรัทธา / อาจต่างกันที่ความลงตัว....จะต้องเป็นแบบนี้....จะต้องตรงตามเวลา...จะต้องสบาย...จะต้องดีกว่า....แต่เราไม่มีคำว่า จะ และ ต้อง ปล่อยให้ความลงตัวเป็นเรื่องของธรรมชาติ ตื่นเช้าหน่อย ก็ไปถึงเร็ว ..นั่งรถนานไปก็หยุดพัก...หิวข้าวแล้ว..ก็หาอะไรรองท้องก่อน หรือไม่ก็อดทนรอ

 

ต้องสวดมนต์ไหว้พระปฎิบัติธรรมไหมค่ะ ?

สำหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาในการฝึกปฏิบัติธรรม ทัวร์นี้นับเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ท่านลองไปสัมผัสเส้นทางจาริกแสวงบุญ ระหว่างการนั่งอยู่บนรถ  เรามีธรรมะวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ และบรรยาย เล่าเรื่อง เกี่ยวกับอินเดีย ครั้นแต่พุทธกาลมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อใจเข้าสู่ภาวะธรรมแล้ว การสวดมนต์ไหว้พระของท่านจะออกมาเองโดยปริยาย

 

สวอนทราเวล ....?แม้นว่าบริษัททัวร์อยู่เชียงใหม่แต่ใจเปี่ยมพร้อมด้วยธรรม  ยินดีต้อนรับครับ

ในฐานะบริษัททัวร์ และในฐานะนักปฏิบัติธรรมขอใช้โอกาสนี้ในการ ชักชวนกัลยาณมิตร เข้าสู่ดินแดนพุทธภูมิ เพื่อกราบสักการะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการสานต่อลมหายใจของพระพุทธศาสนา

อัตราค่าบริการ

ห้องพัก

ราคา

ทริปนี้ได้รับการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณ หลายท่านทั้งไทยและประเทศอินเดีย จึงใช้วัดไทยในอินเดีย

เป็นร่มอารามสำหรับการพำนักทั้งหมดเพื่อน้อมนำใจเข้าสู่เส้นทางธรรม และฝึกปฏิบัติ อย่างสมาถะ เรียบง่าย
พักห้องละ ๔ ท่าน

 

๓๓,๙๐๐ บาทต่อท่าน

การจอง

๑.ชำระมัดจำท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท / ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง ๒ สัปดาห์

๒.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางมาที่ ๐๕๓-๒๑๘๑๙๑ หรือส่งเมลล์มาที่ SwanTravel@hotmail.com

 

หมายเลขบัญชี

๑.ชื่อบัญชี บริษัทเทคไทยทัวร์จำกัด ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนสุเทพ บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 504-075-0555

.ชื่อบัญชี นายกฤตศิรี จิตอารี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์ กทม.บัญชีเลขที่ 114-217 578-3

อัตราค่าบริการรวม

๑.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-โกลกัตตา-กรุงเทพฯ

๒.รถวีไอพีปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่ง ปรับเอนได้ / น้ำดื่มทุกวัน

๓.สถานที่พัก

๔.วีซ่าอินเดีย

๕.อาหารทุกมื้อที่ระบุ

๖.ธรรมวิทยากร

๗.ทิปสำหรับมัคคุเทศก์ / คนขับรถ / และสินน้ำใจแด่ธรรมวิทยากร ( ท่านสามารถร่วมบุญเพิ่มเติมได้)

๕.รายได้ส่วนหนึ่งทางบริษัทขอเป็นตัวแทน มอบถวายทำบุญ แด่วัดไทยในอินเดียทั้งหมดที่พำนักร่วมกับคณะ

๖.ค่าประกันภัยการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

๑.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์จาริกแสวงบุญอินเดีย-เนปาล 9 วัน 8 คืน (พักร่มอารามแห่งวัดไทย5คืน+โรงแรม 3 คืน) Indigo Air

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่