(02)เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน เกาะไข่ เกาะหินงาม จาบัง ราวี เกาะดง เกาะยาง ฯลฯ แพ็คเก็จ 2 ท่านเดินทางได้ทันที

(02)เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน เกาะไข่ เกาะหินงาม จาบัง ราวี เกาะดง เกาะยาง ฯลฯ แพ็คเก็จ 2 ท่านเดินทางได้ทันที

เกาะหลีเป๊ะ,ทัวร์หลีเป๊ะ

ดาวน์โหลดรายการทัวร์

 

ปากบารา เกาะตะรูเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง หาดทรายขาวราวี เกาะดง เกาะหินซ้อน เกาะยาง ฯลฯ

ท่านสามารถเดินทางได้ทุกวัน ( ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )

Program02

วันแรก  สนามบินหาดใหญ่ - ตะรูเตา - เกาะไข่ - หลีเป๊ะ  LD  ( D=Dinner)

เช้า รับท่าน ณ สนามบินหาดใหญ่ นำท่านเดินสู่ จ.สตูล เพื่อเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา ( 2 ชั่วโมงจากสนามบิน)
( รายการจะปรับเปลี่ยนตามไฟลท์บิน หากบินมาถึงเช้า นำท่านขึ้นเรือเที่ยวเช้าไปหลีเป๊ะ หากมาถึงบ่ายนั่งเรือรอบบ่าย)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ทที่พัก

บ่าย ถึงเกาะหลีเป๊ะนำท่านเข้าเช็คอินน์สู่ที่พัก / นำท่านแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล เดินเล่น Walking Street เกาะหลีเป๊ะ

เย็น บริการอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก พร้อมอาหารทะเลสดๆ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง  หลีเป๊ะ-หินงาม-จาบัง-ราวี-เกาะดง-เหาะหินซ้อน-หาดทรายขาว-เกาะยาง-เกาะอาดัง BL

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก

08.00 น. นำท่านเดินทางล่องทะเล ดำน้ำดูปะการัง และสัมผัสโลกใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด ณ เกาะดง-หินซ้อน

10.30 น. ออกเดินทางไปยังอ่าวไผ่-เกาะรอกลอย นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาดรอกลอย

13.00 น. เดินทางต่อไปยัง หาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อกับหมู่ปลานานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการับผักกาด ปะการังเขากวาง ณ เกาะยาง  และนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง

16.30 น. ก่อนเข้าที่พัก นำท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพความประทับใจ และเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก

วันที่สาม  หลีเป๊ะ - ปากบารา-สนามบินหาดใหญ่ หรือสนามบินตรัง B

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก
08.00 น.  เตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้

09.00 น.  ออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

10.30 น.  ถึงท่าเทียบเรือปากบารา

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย.................

12.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ หรือ ตรัง

15.00 น.  ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ

( กรุณาแจ้งไฟล์ทบินกลับก่อนจองทัวร์ด้วยนะครับ เพื่อที่มัคคุเทศก์จะคำนวณเวลา และจองรอบเรือให้ท่านไปเช็คอินน์ได้ทันเวลา)

ค่าบริการรวม ค่าเรือ Speed boat ไปกลับ // ค่าหน้ากากดำน้ำ-ค่าชูชีพ // ค่าไกด์นำเที่ยว-เรือหางยาว // ห้องพัก 1 คืน 2 ท่าน // ค่าอาหาร 4  มื้อค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท // ค่ารถรับส่งสนามบินหาดใหญ่ & ตรัง-ท่าเรือ-สนามบิน

ค่าบริการไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว // อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ // ทิปมัคคุเทศก์ ควรให้เป็นสินน้ำใจคนละเล็กละน้อยนะครับ

โรงแรม

จำนวน 2-3 ท่าน

ราคาต่อท่าน (บาท)

จำนวนวน 4-7 ท่าน

ราคาต่อท่าน (บาท)

จำนวน 8-9 ท่านขึ้นไป

ราคาต่อท่าน (บาท)

จำนวน 10 ท่านขึ้นไป

ราคาต่อท่าน (บาท)

Varin Beach resort

Fan Cottage / 2 Paxs

10,300

9,500

9,000

7,000

Standard / Twin  Air-cond/2 Paxs

11,500

10,500

9,800

8,200

Garden Air-cond/2 Paxs

10,800

10,300

9,500

7,400

Standard Fan / 2 Paxs

8,600

9,000

8,500

//

Family Air-cond/8 Paxs

//

10,300

//

//

Lip Power Beach resort

Sea front Bungalow / 2 Paxs

12,500

12,000

11,500

9,500

Sea Breeze Bungalow / 2 Paxs

11,800

11,300

10,800

8,500

Anda Resort

Standard villa/ 2 Paxs

14,500

13,500

13,000

10,700

Superior room/ 2 Paxs

15,500

14,500

13,500

11,200

Standard room/ 2 Paxs

12,000

13,000

12,000

9,700

Superior villa/ 2 Paxs

15,500

14,500

13,500

11,500

Deluxe villa sea view (on beach) / 2 Paxs

16,500

15,500

14,500

12,500

Bandaya Resort

Standard Fan/ 4 Paxs

10,500

9,800

9,300

//

Standard Air-cond /2 Paxs

11,200

10,800

10,300

7,500

Superior B/ 2 Paxs

12,000

11,000

10,500

8,300

Deluxe B/ 2 Paxs

12,500

12,000

11,500

9,000

Garden Deluxe/ 4 Paxs

13,000

12,000

11,500

9,600

Garden Tripple/ 4 Paxs

12,000

11,000

10,500

8,500

Villa Deluxe B(sea view) / 2 Paxs

14,500

13,500

13,000

10,500

Villa Family B(sea view) / 4 Paxs

15,500

14,500

14,000

//

Family B/ 4 Paxs

11,400

10,900

10,400

7,500

Family fan room/ 4 Paxs

10,000

9,500

9,000

//

Beach front B(sea view) / 2 Paxs

17,000

16,000

15,000

14,000

Mountian Resort

 

Twin fan/ 4 Paxs

9,800

9,000

8,500

8,300

Deluxe garden view/ 2 Paxs

11,000

10,000

9,500

8,300

Deluxe sea view/ 2 Paxs

12,000

11,000

10,500

10,200

Grand deluxe villa/ 2 Paxs

13,000

12,000

11,500

10,8oo

Villa family B/ 4 Paxs

11,000

9,000

8,500

9,000

Grand villa family B/ 4 Paxs

12,000

11,000

10,500

10,200

หมายเหตุ** เด็ก 0-4 ปี (ฟรี) / 5-8 ขวบ 50 % / 9-11 ขวบ 75 %  / 12 ปีขึ้นไปคิดราคาผู้ใหญ่

(1)Varin Beach resort **** http://www.varinbeachresort.com/home-th/

(2) Lip Power Beach resort**** http://www.lipepowerbeach.com/

(3) Anda Resort**** http://www.andaresort.com/intro.php

(4) Bandaya Resort**** http://www.bundhayaresort.com/

(5) Mountian Resort*** http://www.mountainresortlipe.com/

ก่อนจองห้องพักทุกครั้งต้องเช็คกับพนักงานบริษัทว่าเป็นช่วง Peak Season หรือไม่ เพราะแต่ละโรงแรมจะไม่เหมือนกัน และหากตรงช่วงPeak จะมี Surcharge ทุกโรงแรมคิดต่อหัวต่อคนต่อวัน โดยปกติจะอยู่ระหว่างกลางเดือนธันวาคม - มกราคม


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : (02)เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน เกาะไข่ เกาะหินงาม จาบัง ราวี เกาะดง เกาะยาง ฯลฯ แพ็คเก็จ 2 ท่านเดินทางได้ทันที

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่