(03)เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน เกาะไข่ เกาะหินงาม จาบัง ราวี เกาะดง เกาะยาง ฯลฯ แพ็คเก็จ 2 ท่านเดินทางได้ทันที

(03)เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน เกาะไข่ เกาะหินงาม จาบัง ราวี เกาะดง เกาะยาง ฯลฯ แพ็คเก็จ 2 ท่านเดินทางได้ทันที

เกาะหลีเป๊ะ,ทัวร์หลีเป๊ะ

ปากบารา เกาะตะรูเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง หาดทรายขาว เกาะรอกลอย เกาะอาดัง เกาะยาง เกาะดง เกาะหินซ้อน อ่าวตะโละปะเหลียน เกาะไผ่ เกาะผึ้ง เอาเรือใบ ผาชะโด ฯลฯ

ท่านสามารถเดินทางได้ทุกวัน ( ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )

ดาวน์โหลดรายการทัวร์

 

ปากบารา เกาะตะรูเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง หาดทรายขาว เกาะรอกลอย เกาะอาดัง เกาะยาง เกาะดง เกาะหินซ้อน อ่าวตะโละปะเหลียน เกาะไผ่ เกาะผึ้ง เอาเรือใบ ผาชะโด ฯลฯ

ท่านสามารถเดินทางได้ทุกวัน ( ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )

Programe03

วันแรก  สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา-หลีเป๊ะ-หินงาม  LD  ( D=Dinner)

เช้า รับท่าน ณ สนามบินหาดใหญ่ นำท่านเดินสู่ จ.สตูล เพื่อเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา ( 2 ชั่วโมงจากสนามบิน)
( รายการจะปรับเปลี่ยนตามไฟลท์บิน หากบินมาถึงเช้า นำท่านขึ้นเรือเที่ยวเช้าไปหลีเป๊ะ หากมาถึงบ่ายนั่งเรือรอบบ่าย)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ทที่พัก

บ่าย ถึงเกาะหลีเป๊ะนำท่านเข้าเช็คอินน์สู่ที่พัก / นำท่านแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล เดินเล่น Walking Street เกาะหลีเป๊ะ

เย็น บริการอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก พร้อมอาหารทะเลสดๆ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง  หลีเป๊ะ-หินงาม-จาบัง-ราวี-เกาะดง-เหาะหินซ้อน-หาดทรายขาว-เกาะยาง-เกาะอาดัง BLD

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก

08.00 น. นำท่านเดินทางล่องทะเล ดำน้ำดูปะการัง และสัมผัสโลกใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด ณ เกาะดง-หินซ้อน

10.30 น. ออกเดินทางไปยังอ่าวไผ่-เกาะรอกลอย นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาดรอกลอย

13.00 น. เดินทางต่อไปยัง หาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อกับหมู่ปลานานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง

16.30 น. ก่อนเข้าที่พัก นำท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพความประทับใจ และเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก

 

วันที่สาม  เกาะดง-หินซ้อน-อ่าวตะโละปะเหลียน-เกาะไผ่-เกาะรอกลอย-เกาะผึ้ง-อ่าวเรือใบ-ผาชะโด BLD

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก

09.00 น.  เตรียมตัวท่องทะเลอันดามันใต้ อย่างจุใจ ณ หมู่เกาะดง หินซ้อน

09.30 น.  ถึงหมู่เกาะดง เกาะหินซ้อน นำท่านดำน้ำ ดูปะการังหลากสีสัน และนานาชีวิตใต้ท้องทะเล จากนั้นเดินทางสู่เกาะไผ่-รอกลอย นำท่านสัมผัสความเป็นธรรมชาติภายใต้ผืนฟ้ากับพื้นน้ำสีครามเป็นบรรยากาศที่หาที่ใดเหมือน

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ / หน้าหาด

13.00 น.  นำท่านไปดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะผึ้ง และนำท่านชมปลากระเบน ณ อ่าวตะโละปะเหลียน

15.00 น.  นำท่านชมปะการังแข็ง เช่น ปะการังโต๊ะ  ปะการังโขด ณ อ่าวเรือใบ

16.00 น.  นำท่านขึ้นผาชะโด ชมทัศนียภาพของเกาะอาดัง พร้อมท้าทายความสามารถของท่านผู้พิชิต และถ่ายภาพความประทับใจของพระอาทิตย์อัสดง ณ ทะเลอันดามันใต้

17.30 น.  เดินทางกลับสู่ที่พัก

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ หลีเป๊ะ - ปากบารา-สนามบินหาดใหญ่ หรือสนามบินตรัง B

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก
08.00 น.  เตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้

09.00 น.  ออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

10.30 น.  ถึงท่าเทียบเรือปากบารา

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย.................

12.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ หรือ ตรัง

15.00 น.  ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ

( กรุณาแจ้งไฟล์ทบินกลับก่อนจองทัวร์ด้วยนะครับ เพื่อที่มัคคุเทศก์จะคำนวณเวลา และจองรอบเรือให้ท่านไปเช็คอินน์ได้ทันเวลา)

ค่าบริการรวม

ค่าเรือ Speed boat ไปกลับ // ค่าหน้ากากดำน้ำ-ค่าชูชีพ // ค่าไกด์นำเที่ยว-เรือหางยาว // ห้องพัก 1 คืน 2 ท่าน // ค่าอาหาร 4  มื้อค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท // ค่ารถรับส่งสนามบินหาดใหญ่ & ตรัง-ท่าเรือ-สนามบิน

ค่าบริการไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว // อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ // ทิปมัคคุเทศก์ ควรให้เป็นสินน้ำใจคนละเล็กละน้อยนะครับ

โรงแรม

จำนวน 2--3 ท่าน

ราคาต่อท่าน (บาท)

จำนวนวน 4-7 ท่าน

ราคาต่อท่าน (บาท)

จำนวน 8-9 ท่านขึ้นไป

ราคาต่อท่าน (บาท)

จำนวน 10 ท่านขึ้นไป

ราคาต่อท่าน

(บาท)

Varin Beach resort

Fan Cottage / 2 Paxs

12,200

11,500

11,000

8,500

Standard / Twin  Air-cond/2 Paxs

13,800

13,000

12,500

10,000

Garden Air-cond/2 Paxs

13,000

12,200

11,500

9,000

Standard Fan / 2 Paxs

11,200

10,500

10,000

//

Family Air-cond/8 Paxs

//

13,000

//

//

Lip Power Beach resort

Sea front Bungalow / 2 Paxs

15,500

15,000

14,500

12,000

Sea Breeze Bungalow / 2 Paxs

14,500

14,000

13,000

10,800

Anda Resort

Standard villa/ 2 Paxs

19,000

18,000

17,000

14,500

Superior room/ 2 Paxs

20,500

19,500

18,500

14,500

Standard room/ 2 Paxs

18,000

17,000

16,000

12,500

Superior villa/ 2 Paxs

20,500

19,500

18,500

15,800

Deluxe villa sea view (on beach) / 2 Paxs

22,000

21,000

20,000

17,000

Bandaya Resort

Standard Fan/ 4 Paxs

12,800

12,000

11,500

//

Standard Air-cond /2 Paxs

13,800

13,000

12,200

8,800

Superior B/ 2 Paxs

15,000

14,000

13,000

10,500

Deluxe B/ 2 Paxs

16,000

15,000

14,000

11,200

Garden Deluxe/ 4 Paxs

16,500

15,500

14,500

12,500

 

โรงแรม

จำนวน 2-3 ท่าน

ราคาต่อท่าน (บาท)

จำนวนวน 5-7 ท่าน

ราคาต่อท่าน (บาท)

จำนวน 8-9 ท่านขึ้นไป

ราคาต่อท่าน (บาท)

จำนวน 10 ท่านขึ้นไป

ราคาต่อท่าน (บาท)

Villa Deluxe B(sea view) / 2 Paxs

19,000

18,000

17,000

14,000

Villa Family B(sea view) / 4 Paxs

18,000

17,000

16,000

//

Family B/ 4 Paxs

14,000

13,200

12,500

8,800

Family fan room/ 4 Paxs

12,200

11,400

10,900

//

Beach front B(sea view) / 2 Paxs

23,000

21,500

20,000

20,000

Mountian Resort

 

Twin fan/ 4 Paxs

12,000

10,500

10,000

8,400

Deluxe garden view/ 2 Paxs

14,000

12,500

12,000

10,700

Deluxe sea view/ 2 Paxs

15,500

14,500

13,500

13,500

Grand deluxe villa/ 2 Paxs

17,000

16,000

15,000

14,400

Villa family B/ 4 Paxs

14,000

12,500

12,000

11,600

Grand villa family B/ 4 Paxs

15,500

14,500

13,500

13,500

 

หมายเหตุ** เด็ก 0-4 ปี (ฟรี) / 5-8 ขวบ 50 % / 9-11 ขวบ 75 % / 12 ปีขึ้นไปคิดราคาผู้ใหญ่

(1)Varin Beach resort **** http://www.varinbeachresort.com/home-th/

(2) Lip Power Beach resort**** http://www.lipepowerbeach.com/

(3) Anda Resort**** http://www.andaresort.com/intro.php

(4) Bandaya Resort**** http://www.bundhayaresort.com/

(5) Mountian Resort*** http://www.mountainresortlipe.com/

ก่อนจองห้องพักทุกครั้งต้องเช็คกับพนักงานบริษัทว่าเป็นช่วง Peak Season หรือไม่ เพราะแต่ละโรงแรมจะไม่เหมือนกัน และหากตรงช่วงPeak จะมี Surcharge ทุกโรงแรมคิดต่อหัวต่อคนต่อคืน โดยปกติจะอยู่ระหว่างกลางเดือนธันวาคม - มกราคม


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : (03)เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน เกาะไข่ เกาะหินงาม จาบัง ราวี เกาะดง เกาะยาง ฯลฯ แพ็คเก็จ 2 ท่านเดินทางได้ทันที

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่