ทัวร์เขมร ปราสาทหินนครวัด นครธม 4 วัน 2 คืน (โดยรถตู้ปรับอากาศจากเชียงใหม่)

ทัวร์เขมร ปราสาทหินนครวัด นครธม 4 วัน 2 คืน (โดยรถตู้ปรับอากาศจากเชียงใหม่)

ดาวน์โหลดรายการทัวร์ที่นี่ครับ

 

ปราสาทหินนครวัด-นครธม

4 วัน 2 คืน

ท่องเทวาลัยเมืองเสียมเรียบ -  ปราสาทสีชมพูบันทายสรี ชมมหาปราสาทนครวัด  เมืองพระนครธม ปราสาทตาพรหม-ล่องเรือโตนเลสาป

เพียง 9,900 บาท พักโรงแรม 4 ดาว

 

นครวัด หรือ อังกอร์วัด (Angkor Wat) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่เสียบเรียบ หรือ เสียมราบ ทางบริษัทมีความยินดีนำท่านเดินทางสู่นครวัด ด้วยความสะดวกสบายด้วยรถปรับอากาศและ บริการอาหารที่เลิศรส ทั้งอาหารไทยและบุฟเฟต์แบบอินเตอร์ ให้ท่านได้เลือกทานอย่างจุใจ พักโรงแรมใหม่ สะอาด มีสระว่ายน้ำ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการด้วยมัคคุเทศก์พูดภาษาไทย ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกัมพูชา ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย และ ที่พลาดไม่ได้ กับ การล่อง โตนเลสาปจากเสียมเรียบ ไป พนมเปญ

( เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศโดยทีมงานสวอนทราเวลจากเชียงใหม่ 8-9 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ )

กำหนดเดินทาง

12-15

วันแรก

เชียงใหม่ -อรัญประเทศ (-/-/-)

16.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สำนักงาน "สวอนทราเวล" (สถานที่นัดหมายแจ้ง Confirm อีกครั้ง)17.00 น. ออกเดินทางสู่ อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
( ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ไม่รวมในรายการ)

วันที่ส อง

อรัญประเทศ -ปอยเปต-เสียมเรียบ-องค์เจ๊กองค์จอม-โตนเลสาป ( อาหารเช้า กลางวัน เย็น )

06.00 น. ถึงอรัญประเทศ พักอาบน้ำเพิ่มความสดชื่น และรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม...... จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ประเทศกัมพูชา (บริการข้ามแดนพิเศษ VIP) เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทางประมาณ 150 กม. โดยรถปรับอากาศวีไอพีท้องถิ่น ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวชนบทและธรรมชาติ

เที่ยง ถึงแล้วบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารเมื่ออิ่มหนำสำราญแล้วนั่งรถต่อไป สักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก - เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ชมพระอาทิตย์อัสดง ที่แสนงดงาม

เย็น บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอิริยาบถ ณ  โรงแรมระดับมาตรฐาน หรือท่องราตรียามค่ำคืน

วันที่สาม

บันทายสรี -ตาพรหม -นครธม -นครวัด -พนมบาเค็ง ( อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะสู่ ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชมโคปุระหรือซุ้ม ประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ จากนั้น เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ในเมืองเสียมเรียบ)เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส"รอยยิ้มบายน"เป็นศูนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน เดินทางสู่ "มหาปราสาทนครวัด"  หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปสราจากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชมการแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ

21.00 น. เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอิริยาบท ณ  โรงแรมระดับมาตรฐาน ระดับ 3-4 ดาว

 

วันที่สี่

เสียมเรียบ -พนมกุเลน -วัดใหม่-ตลาดซาจ๊ะ-ปอยเปต-อรัญประเทศ-เชียงใหม่ ( อาหารเช้า-กลางวัน)

เช้า บริการอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กม. จากตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมงนมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมรบน โบสถ์ลอยฟ้าที่วัดเขาพนมกุเลนเป็นพระที่แกะสลักจากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอด เขาพนมกุเลน นำท่านไปที่ต้นน้ำเสียมเรียบซึ่งมี ความยาวหลายร้อยเมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวะลึงค์นับพัน จากนั้นนำชมรูปพระ วิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ อยู่ใต้น้ำล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวงและไขข้อข้องใจในความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำเสียมเรียบด้วยตัวท่าน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก บริเวณลานเหนือน้ำตกบนยอดเขาเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

บ่าย นำท่านเดินทางสู่วัดใหม่เป็นวัดที่เก็บกระดูกของเหยื่อชาวเขมรแดงที่เมืองเสียมเรียบ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) เชิญท่านช็อปปิ้งเลือซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัดหรือปราสาทต่างๆ ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ สินค้าอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอยเปต / แวะซื้อสินค้า ณ ตลาดชายแดน

15.00 น. เดินทางสู่โรงแรมที่จัดเตรียมไว้พักอาบน้ำเพิ่มความสดชื่น หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

17.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับเชียงใหม่ *** เดินทางถึงเชียงใหม่เช้าวันที่ห้า

 

************ สิ้นสุดรายการทัวร์***********

Angkor land hotel หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการ

ราคา (บาท)

ผู้ใหญ่พัก (พักคู่)
เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป (พักคู่)
เด็กอายุ 3 - 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 คน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ

9,900
9,900
8,900
2,500

อัตราค่าบริการรวม

q  ค่าโรงแรมที่พัก

q  ค่ารถรถปรับอากาศ(ไป - กลับ) เชียงใหม่-เสียมเรียบ-เชียงใหม่เดินทางพร้อมคณะทัวร์

q  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามระบุ

q  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ

q  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภาษาไทย ให้การบริการท่องเที่ยวตามรายการ

q  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

q  ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

อัตราค่าบริการไม่รวม

q  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเติมพิเศษ

q  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก

q  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ/ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

q  ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น
ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ  ท่านละ 400 บาท

เอกสาร

q  พาสปอร์ต ตัวจริง ที่มีอายุการใช้งาน เหลือ อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป
(คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า)

หมายเหตุ

q  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์จำเป็นสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหาย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯและเหตุสุดวิสัยต่างๆเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

q  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือส่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

q  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  หากท่านไม่ท่องเที่ยวตามรายการ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ  ถือว่าท่านสละสิทธิ์   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงิน

q  เวลาที่กำหนดในรายการเดินทางนี้ เป็นเวลาที่ประมาณไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ มัคคุเทศก์ของท่าน ทั้งนี้ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์เขมร ปราสาทหินนครวัด นครธม 4 วัน 2 คืน (โดยรถตู้ปรับอากาศจากเชียงใหม่)

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่