(1) แพ็คเกจทัวร์เขมร ปราสาทหินนครวัด นครธม3วัน2คืน มาสองท่านเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป

(1) แพ็คเกจทัวร์เขมร ปราสาทหินนครวัด นครธม3วัน2คืน มาสองท่านเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป

ทัวร์เขมร

ซั ด .. อังกอร์- เสียมเรียบ

download1

นครวัด หรือ อังกอร์วัด (Angkor Wat) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่เสียบเรียบ หรือ เสียมราบ ทางบริษัทมีความยินดีนำท่านเดินทางสู่นครวัด ด้วยความสะดวกสบายด้วยรถปรับอากาศและ บริการอาหารที่เลิศรส ทั้งอาหารไทยและบุฟเฟต์แบบอินเตอร์ ให้ท่านได้เลือกทานอย่างจุใจ พักโรงแรมใหม่ สะอาด มีสระว่ายน้ำ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการด้วยมัคคุเทศก์พูดภาษาไทย ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกัมพูชา ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย และ ที่พลาดไม่ได้ กับ การล่อง โตนเลสาปจากเสียมเรียบ ไป พนมเปญ

(1) ทัวร์เขมร 3 วัน 2 คืน

มาสองท่านเดินทางได้ทันที ( แพคเก็จทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน สามารถเดินทางได้ทุกวัน)

ราคาเริ่มต้น 6,500.- บาท

วันแรก   รับสนามบิน - หมู่บ้านชาวประมง -ตนเลสาป -ชมพระอาทิตย์อัสดง LD  L=Lunch

 

เช้า มัคคุเทศก์ท้องถิ่น รอรับท่าน ณ สนามบินเสียมเรียบ เพื่อเดินทางสู่ใจกลางเมืองเสียมเรียบ

12.00  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

13.00  นำชม ศาลเจ้าเจ๊ก - เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ชมพระอาทิตย์อัสดง ที่แสนงดงาม

เย็น นำท่าน ชมความงามของพระอาทิตย์อัสดง ณ ปราสาทหิน นครวัด หรือโตนเลสาป (ขึ้นอยู่กับเวลา)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ / นำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง ปราสาทหินนครวัด- นครธม BLD

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

สาย นำชม กลุ่มปราสาทหินนครธม ผ่าน สะพานนาคราช เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปสลักเทวดากวนเกษียรสมุทร ผ่านประตูเมืองทิศใต้  ชมปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายนทั้ง ๕๔ ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศ ชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่น ปราสาทบาปวน , ลานช้างปราสาทพิมานอากาศ ฯลฯ

นำท่านเข้าชม หน้าบายน สัมผัส"รอยยิ้มบายน"เป็นศูนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชนชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เมื่อปี พ.ศ. ๑๗๒๙ ในศาสนาพุทธ นิกายมหายานพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มากสร้างตามแบบขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่    "มหาปราสาทนครด" หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของ
โลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ
มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชม
ภาพแกะสลักของนางอัปสรา
จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและยัง
เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด (อาจจะทันหรือไม่ทันขึ้นอยู่กับเวลานะครับ)

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชมการ
แสดงชุดระบำอัปสร
ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้
เป็นความทรงจำ

21.00 น. เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอิริยาบท ณ  โรงแรมที่พัก

ช้อปปิ้ง - สนามบิน L

เช้า บริการอาหารเช้า
นำท่านเดินทางสู่วัดใหม่เป็นวัดที่เก็บกระดูกของเหยื่อชาวเขมรแดงที่เมืองเสียมเรียบ  
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) เชิญท่านช็อปปิ้งเลือซื้อสินค้าท้องถิ่น
ของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัดหรือปราสาทต่างๆ ไม้แกะสลัก
ผ้าพันคอ สินค้าอื่นๆอีกมากมาย  // จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
ประเทศไทย  //

สิ้นสุดรายการทัวร์

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน

Hotel

1 PAX

2 PAXS

3-6 PAXS

7-14 PAXS

S.S

3 Star

13,500.-

8,500.-

7,500.-

6,500.-

1,500.-

4 Star

14,500.-

9,500.-

8,500.-

7,500.-

2,000.-

4 Star+

15,500.-

10,500.-

9,500.-

8,500.-

2,500.-

5 Star

18,500.-

11,500.-

10,500.-

9,500.-

4,500.-

Hotel 3 star   : Angkor Holiday - Superior Room

Hotel 4 star   : Somadevi / Ree - Superior Room

Hotel 4+ star : Tara Angkor - Superior Room

Hotel 5 Star  : Sokha Angkor - Deluxe City

 

อัตราค่าบริการรวม

- ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืน

-มัคคุเทศก์บรรยายภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

-ค่าเรือนำชมโตนเลสาป

-รถปรับอากาศตลอดทริป

-Meals as remark : B=Breakfast, L=Lunch, D=Dinner

-น้ำดื่มบนรถ

อัตราค่าบริการไม่รวม

-ค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติบางสัญชาติ ( คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า )

-ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

-อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการที่จัดให้

Remarks:

1..เสื้อแขนกุด สายเดี่ยว กางเกงขาสั้นไม่อนุญาตให้เข้าชมพระมหาราชวังสีหนุดังต่อไปนี้

2. ปราสาทหินนครวัด นครธม ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวปีนขึ้นไปจุดสูงสุดในวันพระ

วิธีการจองทัวร์

1.แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมสำเนาตั๋วเครื่องบินที่ระบุวันเดินทาง

2.ชำระมัดจำ 50 % หรือทั้งหมดเมื่อทางบริษัทแจ้ง Confirm ที่พักแล้ว
3.เงินส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 

การยกเลิกทัวร์

ทางบริษัททัวร์จะหักมัดจำตามความเป็นจริงตามที่โรงแรมเรียกเก็บ

 

การจองตั๋วเครื่องบิน (ลูกค้าต้องจองตั๋วเครื่องบินเอง )

1.รายการทัวร์นี้ไม่รวมตั๋วเครืองบินระหว่างประเทศ แต่ทัวร์จะเริ่มต้นรับท่าน ณ สนามบินในวันเดินทาง และจบ
ทัวร์ในวันส่งท่านไปสนามบิน ดังนั้น ท่านเลือกไปสายการบินใดก็ได้ดังนี้

1.1 Bangkok Airways / Cambodia Angkor Airways  ( จองกับเจ้าหน้าที่สวอนทราเวล 053-218192 )

1.2 Air Asia ( บริษัทไม่รับจอง ท่านสามารถเช็คราคาที่ www.airasia.com )

 

( ทางบริษัทไม่รับจองตั๋วเครื่องบินของแอร์เอเชีย ดังนั้นการเช็คราคาตั๋วเครื่องบิน

ต้องเช็คกับแอร์เอเชียโดยตรงที่หมายเลข  )

ประเทศไทย

 

+66 2 515 9999
เวลาทำการ : 8.00 - 21.00 น. (GMT+7)
วันทำการ : ทุกวัน

 

 

การแจ้งยืนยันโอนชำระค่าทัวร์

1.เมื่อท่านโอนชำระเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทุกครั้ง กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
Fax : 053-218191 หรือ E-mail : tour01.swantravel@hotmail.com  หรือ tour.swantravel@hotmail.com

 

2.กรุณาอย่าแฟกซ์เอกสารการโอนเงินเปล่าๆ โดยไม่เขียนอะไรกำกับเลย เพราะพนักงานจะไม่ทราบว่าท่านโอนเงินค่าอะไรมา และไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด / ควรเขียนว่าจองทัวร์อะไร ชื่อ-สกุล ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับ

 

3.การโทรศัพท์มาแจ้งว่า ( ผม / ดิฉัน ) โอนเงินมาแล้วนะ ทางบริษัทไม่ถือว่าเป็นหลักฐานในการโอนเงิน เพราะยอดเงินที่ท่านโอนมา มันจะเหมือนกันหมดไม่ว่า ทัวร์เขมร ,พม่า,อินเดีย ฯลฯ ทางบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นเงินของผู้ใด

 

การแฟกซ์สลิปเงินโอนเปล่าๆมายืนยันโดยไม่เขียนอะไรกำกับเลย และการโทรมาแจ้งว่าโอนเงินแล้วโดยไม่ได้ส่งหลักฐานอะไรมาเลย ทางบริษัทถือว่ายอดเงินนี้เป็นโมฆะ เพราะไม่รู้ทีมาที่ไป

 


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : (1) แพ็คเกจทัวร์เขมร ปราสาทหินนครวัด นครธม3วัน2คืน มาสองท่านเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่