ทัวร์เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน เดินทางจากเชียงใหม่โดยรถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน เดินทางจากเชียงใหม่โดยรถตู้ปรับอากาศ

 

ดาวน์โหลดรายการทัวร์

ทัวร์วัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้นจากเชียงใหม่ / เพียง 7,900 บาท ( 8-9 ท่าน ต่อกรุ๊ป)

นำท่านสัมผัสเมืองเชียงตุง พบวัฒนธรรมไทขึนบ้านพี่เมืองน้อง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่จะพาท่านไปสู่อดีตที่รุ่งเรือง ย้อนรอยเชียงใหม่ยุค 50 ปีที่ผ่านมา..คงความงดงามผู้คน ประเพณี อาหาร การแต่งกาย และพระพุทธศาสนา ฯลฯ

ทัวร์เชียงตุง เมืองลา,ทัวร์เชียงตุงเมืองลา ,ทัวร์เชียงตุง จากเชียงใหม่

กำหนดการเดินทาง // ทุกวันศุกร์ - กลับวันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ( ท่านรวมกลุ่มกันมาสามารถเลือกวันเดินทางได้เอง )

 

วันแรก เชียงใหม่- เชียงราย -แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา LD  L=Lunch

 

05.00 น.        คณะพบกัน ณ จุดนัดหมาย จ.เชียงใหม่ เพื่อเดินทางสู่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
08.00 น.        แวะรับประทานอาหารเช้า ณ จ.เชียงราย ( อิสระ )

09.15 น. ถึงจุดผ่านแดนไทย-พม่า นำท่านผ่านพิธีการข้ามแดน สู่ อ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพม่า(ใช้ภาษาไทย) มารอรับคณะที่ ตม.ไทย-พม่า เพื่อนำท่านเดินทางสู่
เมืองเชียงตุงและต่อไปยังเมืองลา / รถตู้ปรับอากาศวีไอพี (เปลี่ยนรถพม่า) นำท่านเดินทางเข้า
ไปในตัวเมืองท่าขี้เหล็ก ผ่านพิธีการเข้าเมืองในแต่ละจุด สู่เมืองท่าเดื่อ
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ลิ้มรสอาหารแบบไทขึน อาทิน้ำพริกมะเขือเทศ บะละฉ่อง ผัดผัก
พื้นบ้าน ฯลฯ ( ท่านที่ต้องการอาหารมังสวิรัติกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

บ่าย เดินทางสู่เมืองเชียงตุง มุ่งหน้าสู่เมืองลา ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชาวไทขึน ไทใหญ่ และ
ชาวเขา ชมทัศนียภาพของเส้นทางที่จะนำท่านผ่านนาขั้นบันได แปลงพืชเกษตร บ้านเรือนที่

สร้างขึ้นด้วยวัสดุธรรมชาติ ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำและแมกไม้ที่ร่มรื่นสบายตา

14.00 น. ถึงเขตเมืองเชียงตุง แวะพักให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว ก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองลา

เดินทางตามถนนลาดยางมะตอยสู่ เมืองลา ที่มีทัศนียภาพของเทือกเขาที่สลับซับซ้อนแปลกตา

ระหว่างทางผ่าน เมืองม้า ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของชาวไทลื้อในสมัยโบราณเมืองนี้ถูกผนวกเข้า

เป็นส่วนหนึ่งของสิบสองปันนา ด้วยเพราะการแบ่งเขตแดนประเทศทำให้เป็นเมืองไทลื้อที่อยู่ฝั่ง

พม่า ที่นี่มีความน่าสนใจคือ ความแปลกตาและความงดงามของบ้านเรือน สไตล์ไทลื้อ ที่มี

หลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกัน เป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง มุงด้วยกระเบื้องดินขอ ชาวไทลื้อที่นี่นับถือ

ศาสนาพุทธจึงทำให้มีวัดวาอารามมากมายระหว่างสองข้างทางที่ผ่าน

16.00 น. ถึงเมืองลา เมืองลาเป็นเขตปกครองพิเศษ เรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ 4 ของประเทศพม่า มี

อำนาจในการปกครองตนเองจึงส่งผลให้มีอิสระในการบริหารเมืองทำให้มีความเจริญมากกว่า

มืองอื่นๆในประเทศพม่า อาทิ บ่อนคาสิโนที่ทันสมัย การค้าขายที่อิสรเสรี เมืองนี้จึงเปรียบได้เป็น

เช่น ลาสเวกัสแห่งเอเชีย ที่มีสิ่งล่อตา ล่อใจนักท่องเที่ยว ไม่แพ้เมืองพัทยาของไทยอีกมากมาย เมืองลาตั้งอยู่ ณ ชายแดนพม่า จีน ( ท่าล้อ-สิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน) ดังนั้นประชากรในเมืองนี้นอกจากชาวไทลื้อแล้ว อีกครึ่งหนึ่งคือชาวจีน และชาวว้าที่สื่อสารกันโดยใช้ภาษาจีน และมีชาวพม่าในสัดส่วนที่น้อยมาก ( เมืองนี้ใช้เงินสกุลจีน-เงินหยวน ไม่รับเงินไทย,ดอลล่า และพม่า ) มัคคุเทศก์นำท่านชมบรรยากาศในเมืองซึ่งที่สถานที่ท่องเที่ยวดังต่อไปนี้ บ่อนคาสิโน หอฝิ่น พระมหาเจดีย์จินเตี๊ยะ พระนอน ฟาร์มหมี
และตลาดกลางคืน ฯลฯ

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ / ชมตลาดกลางคืน / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง  เมืองลา -เมืองม้า -เชียงตุง BLD

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

07.45 น. นำ ชมตลาดเช้าเมืองลา เลือกซื้อผักผลไม้พื้นบ้าน และของป่านานาชนิด

08.30 น. นำชมหมู่บ้านไทลื้อเมืองม้า นำท่านเที่ยวหมู่บ้านไทลื้อเมืองม้า พร้อมร่วมทำบุญ (เตรียม

สังฆทาน หรือปัจจัย / การทำบุญนั้นตามอัธยาศัยและจิตศรัทธาครับ ) ณ วัดไทลื้อก่อนเดินทาง

สู่เมืองเชียงตุง

12.00 น. ถึงเมืองเชียงตุง นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองเชียงตุง

บ่าย "นำชมเมืองเชียงตุง " เชียงตุง ตั้งอยู่ในเขตของรัฐฉานเป็นเขตการปกครองในการดูแลของ  
พม่า รัฐฉานเป็นเขตที่มีประชากรร้อยละ 80 % เป็นชาวไทใหญ่ เชียงตุงเป็นเมืองเอกของรัฐ ฉานตะวันออก ประชากรคือชาวไทขึน เรียกตัวเองว่า ไท หรือ ไตหลวง ( ไทเมืองหลวง) มีภาษาและวัฒนธรรมคล้ายคลึงเมืองเหนือของไทย ในอดีต เป็นเมืองหน้าด่านของล้านนา ปกครองด้วยระบบเจ้าฟ้า ซึ่งเริ่มเสื่อมในยุคอังกฤษปกครอง ในที่สุดตกเป็นของประเทศพม่าทำให้ระบบเจ้าฟ้าจึงหมดไป เหลือไว้แต่เพียงร่องรอยที่เป็นความทรงจำ และศาสนสถาน โบราณสถานไว้ให้นักท่องเที่ยวได้รำลึกถึง ดังนั้นการมาเชียงตุงจึงจะพาท่านไปสัมผัสเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรือง นำท่านไปเคารพสถูปเจ้าฟ้าเชียงตุง,ชมประตูเมืองเก่า,ที่ตั้งหอเจ้าฟ้าเดิม และนำท่านไหว้พระพุทธรูปเกล็ดนาค ที่วัดยางกวง หรือ ยางโกน ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นงานปั้นที่สวยที่สุด จากนั้นนำท่าน ชมวัดหัวข่วง วัดจอมคำ วัดมหาเมี๊ยะมุณี ฯลฯ / ชมหนองตุง / เที่ยวหมู่บ้านปั้นหม้อดินเผา / เครื่องไทเขิน เป็นต้น

เย็น รับประทานอาหารเย็น

ค่ำ ชมบรรยากาศใกล้ค่ำของเมืองเชียงตุง แสงตะเกียง แสงไฟ นั้นเป็นสเน่ห์จูงใจให้

นักท่องเที่ยวที่โหยหาอดีตหลงใหล ( ที่นี่ใช้เครื่องปั่นไฟ ไฟฟ้ารัฐบาลจะมีช่วง 18.00-20.00 น.

ชิมอาหารพื้นบ้านที่วางขายในยามค่ำ เช่น ข้าวหลามเผา กลิ่นข้าวใหม่ หอมฟุ้งแตะใจ ข้าวเงี้ยว

เป็นต้น ก่อนนำท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม  กาดหลวงเชียงตุง - ปางควาย -ช้อปปิ้งแม่สาย -เชียงราย-เชียงใหม่ BL

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07.30 น. นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้า หรือ กาดหลวงเชียงตุง เชียงตุงไม่มีห้างสรรพสินค้า
เหมือนเมืองไทย ดังนั้นสินค้าทุกอย่างจะถูกนำมาวางขายในตลาด ซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นในครัวเรือน อาทิ หยูกยา ข้าวสาร อาหารแห้ง ของคาว หวาน ผัก ผลไม้ ด้าย ไหมพรม เครื่องมือการเกษตร ไปถึงเสื้อผ้า เครื่องทอง ของโบราณ ฯลฯ สินค้าต่างๆนั้นมาจากเมืองมัณฑะเลย์ ย่างกุ้ง อินเดีย จีน และไทย เป็นต้น หากท่านยังมีที่ว่างสำหรับท้อง เราแนะนำว่า ให้ลองไปทางโรตีโอ่ง ชานม และก๋วยเตี๋ยวทุบ ส่วนอาหารที่มีขายในตลาด ล้วนแต่รสชาติดีครับ เพราะที่นี่ไม่มีตู้เย็น ดังนั้น อาหารต่างๆต้องทำขายวันต่อวัน และให้หมดภายในวันนั้น ดังนั้นท่านจะได้ลิ้มรสของอาหารรสชาติที่คุ้นเคยแบบ เมืองเหนือจริงๆจากชาวบ้าน

บรรยากาศตลาดเช้า เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว นอกจากสินค้าที่วางขายแล้วท่านจะได้ชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมือง และชาวเขาแทบทุกชนเผาที่มาจับจ่ายใช้สอย นำของป่ามาวางขาย และกลับไปพร้อมกับสินค้าที่ต้องการ เช่น เกลือ ผงชูรส ฝ้าย ฯลฯ

09.30 น. เดินทางกลับเมืองไทย ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ณ จุดจอดรถ ปางควาย ปางควายเป็นจุด
สุดท้ายในการซื้อของฝาก เชียงตุงกลับบ้าน อาทิ มันฝรั่งทอดกรอบ ผักฝักแม้ว เต้าเจี้ยว ไข่
เยี่ยวม้า กล้วยไม้ ลูกขี้หนู (ผลไม้พื้นบ้าน) ฯลฯ

12.00 น. รับประทาน อาหารกลางวัน ณ เมืองพยาก

14.30 น. ถึง อ.แม่สาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในฝั่งพม่า  ( 1.30 ชั่วโมง)

16.30 น. ทำพิธีการผ่านแดนเข้าสู่ประเทศไทย เดินทางกลับเชียงราย - เชียงใหม่

21.00 น. ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

 

 

รายการรวม

1.รถตู้วีไอพีตลอดเส้นทาง เชียงราย - เชียงตุง - เมืองลา - เชียงราย

2.ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 200,000 บาท

3.โรงแรมที่พักมาตรฐาน

4.อาหารทุกมื้อตามระบุ

5.มัคคุเทศก์และค่าบริการ

6.ค่าเอกสารผ่านแดน

 

 

รายการไม่รวม

1.อาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

3.ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ

 

 

 

ราคาทัวร์

ห้องพักคู่                          ท่านละ 7,900 บาท

ห้องพักเดี่ยว   จ่ายเพิ่ม        ท่านละ 1,500 บาท

ราคาเด็ก :                        รายการนี้ไม่มีราคาเด็ก

( กรณีมี 3 ท่าน สามารถพักรวมกันได้ )

 

 

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.รูปถ่ายสีหน้าตรง  1-2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรข้าราชการ หรือ พาสปอร์ต
( วันเดินทางต้องนำเอาตัวจริงไปยื่นให้ทาง ตม.พม่าด้วย )  กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้พาสปอร์ตตัวจริง

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

1.ชำระมัดจำ 50 % ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์

2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน

 

การยกเลิก

1.การยกเลิกจะคืนเงินให้ทั้งหมดหากท่านหาคนเดินทางมาแทน

2.ในกรณีไม่สามารถหาคนมาแทนได้ ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน คืนเงิน 50%

3.ยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทางสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำ

4.ยกเลิกวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำและค่าทัวร์

 


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน เดินทางจากเชียงใหม่โดยรถตู้ปรับอากาศ

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่