(1)ฮานอย ฮาลองเบย์ 4วััน3คืน 4,900 บาท 2 ท่านเดินทางได้ทันที โรงแรม 2 ดาว

(1)ฮานอย ฮาลองเบย์ 4วััน3คืน 4,900 บาท 2 ท่านเดินทางได้ทันที โรงแรม 2 ดาว

บริษัททัวร์เชียงใหม่

 


ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน 4,900 บาท มาสองท่านเดินทางได้ทันที สามารถเดินทางได้ทุกวัน (ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)โรงแรมสะอาดระดับสองดาว อยู่ในย่านถนน 36 สาย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

บริษัททัวร์เชียงใหม่

ฮานอย-ฮาลองเบย์ ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ มหัศจรรย์ถ้ำด่งเทียนคุง สุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ  ศาลเจ้าหง็อกเซิน ช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย  ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ กำหนดการเดินทาง ( สามารถเดินทางได้ทุกวัน ) 2 ท่านเดินทางได้ทันที

วันแรก กรุงเทพฯ   - ฮานอย -พักใจกลางเมืองย่านถนน 36 สาย-ชมหุ่นกระบอกน้ำ ( รายการอิสระสำหรับวันแรก ไม่มีอาหาร)

.....น.    ท่านเช็คอินน์ ด้วยตัวเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

…..น. เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ …………..

.....น. เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
( พนักงานบริษัทสวอนทราเวลชู ป้าย Swan Travel และชื่อของท่าน  รอรับ ณ ประตูทางออก
ระหว่าง ประเทศ)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักย่านใจกลางเมือง Old Quarter หรือ ถนน 36 สาย เป็น
บริเวณย่านการค้าที่คึกคัก มีสินค้าประเภทรองเท้า กระเป๋า งานหัตถรรม ให้ท่านได้เลือกซื้อหลายชนิด ถนน
แต่ละสายมีสินค้าที่แตกต่างกันท่านสามารถเดินช้อปปิ้งได้ทั้งวัน  
(จากสนามบินนอยไบเข้าสู่ในเมืองใช้เวลา 1 ชั่วโมง พนักงานที่จะรอรับสนามบินจะใช้ภาษาอังกฤษ )
หมายเหตุ** ควรใช้เงินดอลล่าห์แลกเงินสกุลเวียดนาม ณ เคาน์เตอร์แลกเงินที่สนามบินก่อนเข้าโรงแรม

.....น. ถึงโรงแรมที่พัก หลังจากเช็คอินน์เข้าห้องพักแล้วให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เดินช้อปปิ้งในถนน 36
สาย(พนักงานบริษัทจะมอบตั๋วเข้าชม Water Puppet หรือหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจากที่พักของ
ท่าน ท่านเดินทางไปชมด้วยตัวเอง โดยนั่งสามล้อที่เรียกว่า ซิกโล หรือสามารถเดินไปเองได้)  

ค่ำ ชม การ แสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงาม
ที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับ สายน้ำ ประกอบการแสดง
ด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา จบ
การแสดง

วันที่สอง เที่ยวฮานอย - วิหารวรรณกรรมวันเหมียว-สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี -บ้านพักลุงโฮ - วัดเสา-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินต์ ( อาหารเช้า + อาหารกลางวัน = อาหารเย็นตามอัธยาศัย)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30น. มัคคุเทศก์ รอรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก ( มัคคุเทศก์จะรับลูกค้าจากหลายๆโรงแรม มาจากหลายประเทศ
อาจจะใช้เวลาดังนั้นอาจจะล่าช้าบ้างครับ)
สาย นำท่านเดินทาง เข้าชมวัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
เวียดนามนำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ ชมความงามรอบทะเลสาบคืนดาบ
ทะเลสาบใจ กลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับ 
ประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้
สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์  เต่าขนาดใหญ่ตัว
หนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น
พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึก
สงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืนณ ทะเลสาบแห่งนี้ชมวัดหง็อก เซิน (วัดเนินหยก) วัดโบราณ
ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่า
ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางเข้า เคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู

ยิ่งใหญ่ ชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพ

เกือบ100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีทหารอารักขารอบทิศ (กรุณาแต่งการสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อ

สายเดี่ยว รองเท้าแตะ)จากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของ

ประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้าย

ดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัวสามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ  สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้ จากนั้นชม

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สถานที่ที่รวบรวมชีวประวัติความเป็นมาของท่านโฮจิมินห์ และเรื่องราวของการรวม

ชาติ การต่อสู่เพื่อเอกราชของคนเวียดนาม  จากนั้น ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านถนนเก่า 36 สาย

มากมายไปด้วยสินค้าของฝาก ของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตา กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ฯลฯ

(ท่านอาจจะพักผ่อนที่โรงแรมหรือ ช้อปปิ้งต่อ)

เย็น ส่งท่าน ณ โรงแรมที่พัก ( อาหารเย็นอิสระ) ท่านควรหาเวลาไปลิ้มลองอาหารเวียดนามด้วยตัวเอง เพราะมี
ร้านอาหารอร่อยๆให้ไปชิมเยอะมากครับ

วันที่สาม ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำด่งเทียนกุง   ( อาหารเช้า + อาหารกลางวัน = อาหารเย็นอิสระ)

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น. นำท่านเดินทาง โดยรถยนต์ระยะทาง ประมาณ 180 กม. เดินทางสู่ มรดกโลกอ่าวฮาลองเบย์ ถึง

ฮาลองเบย์ ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์ สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าว

ฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการประกาศเป็น "มรดกโลก"โดย

องค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของ

เกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

บ่าย นำท่าน ชมถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจ

ยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่ง

บรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์   แสงสีที่ลงตัวทำให้

เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่ม

สาว พระพุทธรูป ฯลฯ

14.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง (โดยระหว่างแวะชมศูนย์หัตกรรม

องคนพิการ) เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองมากมาย เป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้

เย็น ส่งท่านถึงโรงแรมที่พัก / รายการอิสระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี  โรงแรม - สนามบิน ( อาหารเช้า ณ โรงแรม )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สาย พนักงานบริษัทรับท่าน ณ โรงแรมพร้อมเช็คเอาท์ เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ และบินกลับ
ประเทศไทย
( กรุณาแจ้งไฟล์ทบินกับทางสวอนทราเวลทุกครั้ง ก่อนซื้อทัวร์เพื่อที่จะได้ทำการนัดหมายมัคคุเทศก์)
---------------------------------------สิ้นสุดรายการทัวร์---------------------------------------------

อัตราค่าบริการ สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป ( มา 3 ท่าน สามารถพักรวมกันได้)

โรงแรมระดับ

ราคา (บาท)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

สำหรับ 3 ท่าน

2 ดาว

3 ดาว

4 ดาว

4,900

6,900

8,900

1,500

3,000

5,000

ไม่มีเตียงเสริม

มีเตียงเสริม

มีเตียงเสริม

( ทางบริษัทเลือกใช้โรงแรมดังนี้)

โรงแรม ระดับ 2 ดาว

- Indochina Queen Hotel II  http://www.indochinaqueenhoteliihanoi.com/

โรงแรมระดับ 3 ดาว

- Medallion Hotel http://www.medallionhanoi.com/

- La Dolce Vita http://www.ladolcevita-hotel.com/

โรงแรมระดับ 4 ดาว

- Chalcedony Hotel http://www.chalcedonyhotel.com/

รายการทัวร์รวม

-      รถรับส่งสนามบินนอยไบ - โรงแรม -สนามบิน (วันเดินทางมาถึงและวันเดินทางกลับ)

-      ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในรายการทัวร์

-      ตั๋วชมหุ่นกระบอกน้ำ

-      ค่าเรือล่องอ่าวฮาลอง

-      โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ

-      อาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

-      มัคคุเทศก์และค่าบริการ

-      ประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน

รายการทัวร์ไม่รวม

-       ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ลูกค้าสามารถจองได้เอง)

-       ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

-       ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า เดินทางพร้อมพาสปอร์ตที่เหลืออายุการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

-       ไม่มีบริการน้ำดื่มบนรถ เนื่องจากว่าเป็นทัวร์จอย (ท่านซื้อได้ ณ ร้านค้าใกล้โรงแรม)

-       ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ให้ดูตามความเหมาะสม และการบริการ ท่านมี่สิทธิ์ที่จะไม่ให้หากบริการไม่ประทับใจ โดยปกติสามารถให้ 100-        300 บาท)

เงื่อนไขการจอง

1.ชำระมัดจำ 50 % โดยวิธีการโอน หมายเลขบัญชีดังต่อไปนี้
- SwanTravel ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนสุเทพฯ เชียงใหม่ 504-056-8676

- นายกฤตศิริ จิตอารี ธนาคารไทยพานิชย์ สาขา ท่าพระจันทร์ 114-217-578-3
- นายกฤตศิริ จิดอารี ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาย่อย ม.เชียงใหม่ 667-2514-481

แฟกซ์ หรือแสกนด์สลิปเงินโอนชำระค่าทัวร์มาที่ 053-218191 ระบุด้วยว่า จองทัวร์เวียดนามวันที่เท่าไหร่ พร้อม  
เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อกลับด้วยครับ กรุณาอย่าส่งแต่สลิปเงินมาโดยไม่เขียนอะไรเลยเพราะเราไม่ทราบว่า
เป็นของใคร

2.ชำระส่วนที่เหลืออีก 50 % ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วัน

3.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ตเพื่อยืนยันการเดินทาง มาที่ 053-218191 หรือ แสกนด์ส่งมาทางเมลล์ Booking.swantravel@hotmail.com หรือ  Marketing.Swantravel@hotmail.com

เงื่อนไขการยกเลิก

1.ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน หักเงินจากมัดจำ 2,000 บาท หากน้อยกว่า 7 วัน หักเงินมัดจำ 3,000 บาท

2.ยกเลิกวันเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม หักมัดจำทั้งหมด เพราะทางบริษัทได้มีการชำระค่าโรงแรม อาหาร ค่ารถ
รับส่งไปทั้งหมดแล้วจึงไม่สามารถขอคืนได้

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

1.มัคคุเทศก์นำเทียวในเวียดนาม บรรยายภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นทัวร์จอยที่มีลูกค้าหลายชาติ ดังนั้นขอให้ท่าน

สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง เพื่อการสื่อสาร (ไม่มีมัคคุเทศก์ภาษาไทย)
2.ท่านต้องมีตั๋วเครื่องบินก่อนแล้วเลือกซื้อแพคเก็จทัวร์จากบริษัทเรา สามารถเช็คตั๋วแอร์เอเชีย ราคาประหยัดได้ที่  www.airasia.com หรือสายการบินอื่นๆ

3.รายการทัวร์นี้เที่ยวครบทุกที่ไม่ผิดเพี้ยนจาก ทัวร์กรุ๊ป 15 ท่านขึ้นไปที่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปด้วย แต่
สำหรับรายการนี้ ท่านไม่ต้องรอ 2 ท่านเดินทางได้ทันที เรามีพนักงานบริษัทรอรับที่สนามบิน และท่านต้องบริการ
ตัวเอง เช่น การยกกระเป๋า

4.เงินไทยสามารถซื้อของในเวียดนามได้บางร้านใน ถนน 36 สาย ท่านควรถือเป็น ดอลล่าห์ และนำดอลล่าห์ไป
แลกเงินเวียดนาม ณ สนามบิน ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ในเมือง หากไม่แลก ก็ควรหาดอลล่าห์แบ๊งค์เล็กใช้ซื้อ
ของได้ ( พกเงินซื้อของประมาณ 3,000-20,000 บาท ตามความต้องการ ถ้าไม่ซื้ออะไรเลย 3,000 บาทก็พอ)

5.ในระหว่างปลายเดือนตุลาคม - กลางเดือน มกราคม กรุงฮานอย อากาศค่อนข้างหนาวเย็น กรุณาเตรียมเสื้อกัน
หนาวไปด้วย

6.สินค้าในเวียดนามค่อนข้างถูกมากให้ต่อรองสินค้าทุกครั้งเพราะแม่ค้ามักจะบอกผ่านในราคาที่สูงมาก


7.ทัวร์นี้มีตั๋วเข้าชม "หุ่นกระบอกน้ำ" ให้ ซึ่งท่านจะต้องไปชมละครด้วยตัวเอง เพราะอยู่ย่านโรงแรมที่พัก

8.ทัวร์นี้เป็นลักษณะทัวร์จอย มีลูกค้าหลายสัญชาติ ต่างคนต่างซื้อทัวร์จากบริษัททัวร์ใกล้บ้าน และไปเจอกันที่
ฮานอย ซึ่งท่านก็จะได้พบมิตรใหม่หลายภาษา ดังนั้น วิธีการทำทัวร์จะเป็นแบบฝรั่ง จะแตกต่างจากทัวร์ไทยที่
ท่านเดินทางไปพร้อมกับหัวหน้าทัวร์ มีคนคอยดูแลเอาใจ ประคบประหงม ช่วยยกกระเป๋า บริการอย่างดีเยี่ยม ซึ่ง
คนไทยส่วนมากมักจะเคยชินการท่องเที่ยวแบบไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งท่านไว้ ณ
ที่นี้ แต่สำหรับบางท่านแล้วการเดินทางแบบนี้ก็อาจจะตอบสนองความต้องการ และชื่นชอบมากกว่า

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน 11,900 บาท ครบ 8 ท่านเดินทางได้ทันที รถรับจากเชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : (1)ฮานอย ฮาลองเบย์ 4วััน3คืน 4,900 บาท 2 ท่านเดินทางได้ทันที โรงแรม 2 ดาว

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่