ทัวร์หมู่้ถ้ำอะัชันต้า ถ้าเอลโลร่า 5 วัน 4 คืน โดย Air India

ทัวร์หมู่้ถ้ำอะัชันต้า ถ้าเอลโลร่า 5 วัน 4 คืน โดย Air India

ดาวน์

ทริปศึกษาศิลปวัฒนธรรม

ลุยถิ่นอินเดีย เส้นทางมุมไบ -ออรังกาบัด สู่ถ้ำอะชันต้า เอลโลล่า
๕ วัน ๔ คืน

๑-๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ค่าใช้จ่ายต่อท่าน ๓๕,๙๐๐ บาท

โรงแรมระดับ 4 ดาว

ชมภาพทริปที่ผ่านมา

วันแรก  กรุงเทพ - มุมไบ ( Air India AI331 20.50-23.20)

๑๘.๐๐ น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โรล W เค้าเตอร์ ๑๖-๑๙

๒๐.๕๐ น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air India  ด้วยเที่ยวบินที่ AI 331  20.50 -23.20  (ใช้เวลาเดินทาง ๔

ชั่วโมง )  มุมไบ หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อ "บอมเบย์ เมืองท่าเก่าแก่ของ    อินเดียตอนใต้  และเป็น

เมืองเอกของ รัฐมหาราษฏร์ ( Maharashtra ) รัฐที่ร่ำรวยด้วยแหล่งโบราณสถานวัดถ้ำมรดกโลกอัน

วิจิตรตระการตา มุมไบยังเป็นศูนย์รวม ของศรัทธาความเชื่อและวัฒนธรรมหลากหลายมีฐานะเป็น

ฮอลีวู้ด (บอลลีวู้ด)ของอินเดียมานาน มีทะเลอาระเบียนโอบล้อมอยู่สามด้าน เป็นศูนย์กลางด้าน

การค้าพาณิชย์ของอินเดียจึงดึงดูดให้คนมากมายมาที่เมืองแห่งนี้

๒๓.๒๐ น. ถึง สนามบินนานาชาติมุมไบ ประเทศอินเดีย หลังผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้า

ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ VITS HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง มุมไบ -วัดสิทธิวินัยยัค- water mill - ออรังกาบัด BLD ( บินไปออรังคบัต AI442 15.00-15.50)

๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมเช็คเอาท์
๐๗.๓๐ น.เดินทางเยี่ยมชม "วัดสิทธิวินัยยัค" (Siddhivinayak Temple) ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ใน

ศาสนาฮินดูสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1801 ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์ "พระพิฆเนศ" เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ซึ่งตั้งอยู่ในองค์มณฑปศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านจะสามารถสัมผัสได้ถึงพลังศรัทธา ทันทีที่ท่านก้าวเข้าสู่ ภายในวัดที่คลาคล่ำ ไปด้วยฝูงชนที่มาเคารพสักการะ หลังจากที่ท่านได้สักการะองค์ท่านแล้ว จะมีพิธีกรรมที่ประหลาดอีกอย่างที่จำเป็นต้องทำ คือให้ท่านได้ กระซิบคำอธิษฐานต่อ รูปปั้นหนู 2 ตน ที่ถือเป็นพระสหายขององค์ท่านด้วย จากนั้นให้ท่าน ได้บูชาเครื่องรางรูปบูชาองค์ท่าน

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อต่อเครื่องไปยังเมือง ออรังคบัต
๑๕.๐๐ น. เหินฟ้าสู่ เมืองออรังคบัต โดยสายการบิน AIR INDIA  
เที่ยวบินที่ AI442 BOM-IXU 15.00-15.50
๑๕.๕๐ น.เดินทางถึง สนามบินออรังกาบัด  (Aurangabad) นำท่านชม Water Mill สวนน้ำพุที่สร้าง

ในสมัยโมกุลโดยวิธีการจากการผันน้ำจากบนภูเขาโดยใช้แรงดันระหว่างที่สูงไหลลงที่ลาดต่ำ จากระยะทางหลายสิบกิโลเมตรก่อให้เกิดแรงดันน้ำ และพลังงานขับเคลื่อนโดยผ่านเครื่องกลทำให้แป้นหินกลมๆหมุนได้ เพื่อใช้สำหรับในการโม่แป้ง และแรงดันน้ำจะไหลออกมาเป็นน้ำพุในที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมห่างประมาณ ๒๐    นาทีนำท่านสู่ที่พัก ณ โรงแรม KEYS HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

 

วันที่สาม ออรังกาบัด - ถ้ำอะชันต้า - ออรังกาบัด BLD

๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ท่านจะได้ทานอาหารกลางวันช่วงบ่าย)
๐๘.๐๐ น.ออกเดินทางเพื่อชม ถ้ำอะชันต้า ระยะทาง ๑๐๕  กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงเหนือ นั่งรถ
ประมาณ ๓ ชั่วโมง

๑๑.๐๐ น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ก่อนนำท่านเข้าสู่เขตหมู่ถ้ำอะชันต้า ( ไม่อนุญาตให้
นำอาหารเข้าไปข้างในเขตถ้ำได้ )

๑๒.๐๐ น. นำชม หมู่ถ้ำอะชันต้า ( Ajanta Caves , A  UNESCO World Heritage Site ,200 B.C.-

A.D.650  )http://www.asi.nic.in/asi_monu_whs_ajanta.asp (จากที่จอดรถบัส จะต้องต่อรถบัส (ของอะชันต้า) เข้าไปอีกประมาณ ๑๐-๑๕นาที ถึงที่ขายบัตรผ่าน ) (เดินเยอะ กรุณาติดร่ม หมวก น้ำดื่ม ไฟฉาย / สำหรับท่านที่ไม่ชอบการเดินมีบริการเสลี่ยง ต้องใช้วิธีต่อรองราคา ) หมู่ถ้ำอะชันต้า ซึ่งที่จริงก็คือวัดในพุทธศาสนา ที่เจาะและแกะสลักเข้าไปในภูเขาอยู่        
เรียงกันเป็นหมู่รวม  ๓๐ ถ้ำ เป็นถ้ำยุคแรก เก่าแก่มาก มีกำเนิดเริ่มแต่ก่อนคริสต์ศักราช ประมาณ  ๒๐๐ หรือ ๑๕๐ ปี คือราวพ.ศ. ๓๕๐ หรือ ๔๐๐ และคาดว่าสร้างมาถึงปี พ.ศ. ๑๒๐๐ และถูกทอดทิ้งกลายเป็นป่ารกชัฏประมาณ ๗๐๐- ๘๐๐ ปี จน มาถูกค้นพบอีกครั้งโดยบังเอิญในปี พ.ศ. ๒๓๖๒ (ค.ศ.1819 ) โดยทหารอังกฤษที่มาล่าสัตว์ ซึ่งเท่ากับ ได้ค้น สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หมู่ ถ้ำอชันต้าเป็นถ้ำพุทธศาสนาล้วนๆ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็น สาย หีนยาน หรือ เถรวาท  พุทธศาสนาที่ไปสู่เมืองไทย มีอยู่ ๖ ถ้ำคือ ถ้ำที่ ๘,๙,๑๐,๑๒,๑๓                          และ ๑๕ ซึ่งเป็นหมู่ถ้ำ  ที่เก่าแก่ที่สุด  ประมาณ พ.ศ.๔๐๐-๖๐๐ ส่วนที่เหลือจากนั้น อีก ๒๔  ถ้ำเป็นสาย มหายาน หลายถ้ำก็เป็นแบบ ผสมคือเป็นของหีนยานแต่เดิม แล้วฝ่ายมหายานมา เติมแต่งทีหลัง  ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่าง ถ้ำ เถรวาท กับ ถ้ำมหายาน ก็คือ ในพุทธศาสนาเถรวาทยุคแรกนั้นไม่มีพระพุทธรูป มีแต่พระสถูป  ต่อมา ตอนหลังๆ  ก็มีพระพุทธรูปชัดเจนขึ้น ชมความมหัศจรรย์อลังการสร้างจากศรัทธาของ ชาวอินเดีย ภายในถ้ำสลักเสลาเป็น เสาประดับลวดลายอันงดงาม พระพุทธรูป และเจดีย์ศิลาที่สกัด  และตบแต่งขึ้น จากหินชิ้นเดียวกับพื้น และผนังถ้ำภาพ จิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า ๑๒๐๐ ปีมีความงดงามสมบูรณ์ด้วยเทคนิคการเขียนภาพสามมิติอันน่าอัศจรรย์ พระพุทธรูปศิลา ที่แสดงอารมณ์พระพักตร์ต่างกัน เมื่อแสงตกสะท้อนจากต่างมุม

๑๖.๐๐ น. นำท่านสู่เดินทางกลับสู่เมืองออรังกาบัต นำท่านชมรอบตัวเมืองออรังกบัต (ถ้ามีเวลา)
๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ โรงแรมเดิม เมืองออรังกาบัต เป็นเมืองที่มีประชากร
ประมาณ ๕ ล้านคน มีห้างสรรพสินค้าบ้าง แต่ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงมากนักดังนั้น
ร้านอาหารต่างๆร้านขายของสำหรับนักท่องเที่ยวยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร

วันที่สี่ ออรังกาบัด -- ถ้ำเอลโลร่า - - มินิทัชมาฮาล-ป้อมดาลาตาบัด-มุมไบ BLD ( บินกลับมุมไบเที่ยวบินที่ AI441 IXU-BOM 17.15-18.10)

๐๖.๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ( กระเป๋าสัมภาระวางไว้หน้าห้องพร้อมเช็คเอาท์แล้วลงมา
ทานอาหารเช้า)
๐๗.๐๐ น.เดินทางสู่ หมู่ถ้ำเอลโรร่า

๐๙.๐๐ น. นำชม หมู่ถ้ำเอลโรร่า Ellora (UNESCO World Heritage) สร้าง ในปี ค.ศ.๖๐๐-๑๐๐๐ หรือ  พ.ศ.
๑๑๐๐ -ประมาณ พ.ศ.๑๔๐๐  หมู่ถ้ำนี้เป็นวัด และศาสนาสถานเจาะเข้าไปในภูเขา  เช่นเดียวกับอ
ชันต้า แต่สร้างขึ้นในสมัยหลัง  หมู่ถ้ำนี้มีถึง ๓ ศาสนา คือ พุทธฮินดู และเชน มี ทั้งหมด ๓๔
ถ้ำ  และเป็นถ้ำพุทธอยู่ชุดแรก เริ่มจากทิศใต้ ถ้ำ ๑ ถึง ๑๒   ถ้ำ ๑๓ ถึง ๒๙  เป็นถ้ำของศาสนาฮินดู
รวม ๑๗ ถ้ำ และถ้ำ ๓๐-๓๔ อีก ๕ ถ้ำ  เป็นถ้ำของศาสนาเชน หรือศาสนามหาวีระในบรรดาหมู่ถ้ำ
ทั้งหมด เทวาลัยถ้ำเขาไกรลาส (Kailasanatha Temple )นับเป็นเพชรน้ำเอก  (ถ้ำ ๑๖ ) การแกะสลัก
จะทำจากด้านบนสุด แล้ว ค่อยๆไล่ลงมา นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมภาพแกะสลักอย่างวิจิตร
งดงามของเหล่าทวยเทพ ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปองค์พระศิวะ  พระพรหม  พระนารายณ์ พระ
พิฆเนศ ช้างเอราวัณตลอดทั้งเหล่านางเทพ  อัปสร และอีก
มากมาย(รถบัสจะจอดทั้งหมด ๓ จุด คือ จุดที่ ๑ ชมถ้ำหมายเลข ๑-  ๒๗,จุดที่ ๒ ชมถ้ำหมายเลข
๒๙ ,จุดที่ ๓ ชมถ้ำหมายเลข ๓๐ - ๓๔ / ถ้ำหมายเลข ที่ ๒๘ กลางเขา ปิด) (เดินเยอะ กรุณาติดร่ม
หมวก น้ำดื่ม ไฟฉาย)

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย ท่านเดินทางไปชม มินิทัชมาฮาล หรือ บีบี กา มักบารา (Bi Bi Ka Maqbara) สร้างเพื่อเป็น อนุสรณ์
แห่งความรัก สร้างโดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสร้างเพื่อรำลึกถึงพระมารดา (พระนาง บีกัมรา
เบีย อุเด ดาราณี)สถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียจากนั้นชม "ป้อมเดาลาตาบัด" Daulatabad ป้อม
ปราการโบราณรอบภูเขาดัลคีรี ซึ่งเคย เป็นเมือง หลวงของ ราชวงศ์ยารวะและถูกกษัตริย์อลาอุดดิน
คัลจิ ชาวมุสลิมยึดได้ใน พ.ศ. ๑๘๓๙กลายเป็นเมืองหลวงอินเดียภายใต้การปกครองของกษัตริย์
มุสลิมอยู่พักหนึ่ง ก่อนถูกทิ้งร้างย้ายไปสร้างเมืองออรังกา บัด  ชมซากมัสยิดที่ยังเหลือซากเสา
จำนวน ๑๐๖ ต้น ชมป้อมปราการ พระราชวังบนเสาอายุกว่า ๗๐๐ ปี       (เดินเยอะ กรุณาติดร่ม
หมวก น้ำดื่ม ไฟฉาย) ด้านในจะมีปืนใหญ่(เก่า) และวัดฮินดู     จากนั้นนำท่านรับประทานอาหาร
กลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางไปสนามบินออรังคบัด

๑๗.๒๐ น.บินสู่เมืองมุมไบ เช็คอินน์ ( กระเป๋าสัมภาระเช็คทรู รอรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
๑๘.๐๕ น. ถึงสนามบินมุมไบ นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
๒๐.๐๐ น. นำท่านเดินทางกลับมาเช็คอินเพื่อรับ Boarding Pass เพื่อเดินทางกลับเมืองไทย

วันที่ห้า มุมไบ - กรุงเทพ (BOM-BKK AI330 02.20-07.45น.)

๐๒.๒๐ น.    เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ เที่ยวบิน AI 330  BOMBKK 02.20- 07.45
๐๗.๔๕ น.     เดินทางกลับมาถึง กรุงเทพ ด้วยความประทับใจ

 

 

อัตราค่าบริการ

ราคา (บาท)

ห้องพักคู่ (ท่านละ)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม(ท่านละ)

(โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว)

๓๕,๙๐๐
๕,๐๐๐


อัตราค่าบริการนี้รวม

๑.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ-มุมไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน Air India
๒.ตั๋วเครื่องบินในประเทศ มุมไบ-ออรังคบาด-มุมไบ Air India

๓.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ

๔.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่

๕.รถวีไอพีปรับอากาศ

๖โรงแรมที่พักระดับ ๔ ดาว

๗.ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ

๘.ค่าประกันภัยการเดินทาง

๙.น้ำดื่มบนรถ

๑๐.ค่าวีซ่า

๑๑.ค่าบริการ

อัตรานี้ไม่รวม
๑.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

การยื่นขอวีซ่าอินเดีย ***เอกสารทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

๑.ต้องทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อย ( อายุหนังสือเดินทางไม่น้อยกว่า ๖ เดือน )

๒.เอกสารที่ต้องใช้

- รูปถ่าย ๒ นิ้ว(ภาพสี ต้องอัดจากห้องภาพ ห้ามถ่ายเองจากกล้องดิจิตอล) จำนวน ๒ ใบ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ใบ

-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ใบ
-พาสปอร์ตตัวจริง
-สำเนาพาสปอร์ต ๒ ใบ
การจอง

๑.จองพร้อมยื่นเอกสารการขอวีซ่าอินเดียทั้งหมด เพื่อยืนยันการเดินทาง

๒.ชำระเงินค่าจองทัวร์ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งหมด (ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง ๒ อาทิตย์)


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์หมู่้ถ้ำอะัชันต้า ถ้าเอลโลร่า 5 วัน 4 คืน โดย Air India

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *
 
รถเช่า กรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่